ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 598                           15 март 2018 година                            гр. Бургас

 

 

Административен съд - Бургас, ХІV-ти състав, в закрито заседание на петнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Златина Бъчварова

    ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела Драгнева

                                                                          2. Атанаска Атанасова

като разгледа докладваното от съдията Бъчварова административно дело номер 417 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по оспорване на областен управител на област с административен център Бургас, обективирано в заповед №РД-09-6 от 09.02.2018 година, на чл.9, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на Общински съвет Средец, приета с решение №477 от 24.01.2018 година.

Съдът намира, че оспорването е недопустимо за разглеждане по същество и съображенията за това са следните:

          На 12.03.2018 година, ответникът-Общински съвет Средец е депозирал доказателства, от които е видно, че по докладна записка на кмета на Община Средец във връзка с оспорването на областния управител,  на 21.02.2018 година, последният е приел решение №516, с което е отменил оспорената разпоредба-чл.9, ал.3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на Общински съвет Средец/л.68 от делото/.

  Съгласно ЗМСМА и ЗНА, нормативните актове на общинските съвети не се обнародват, което означава, че е достатъчно наличието на решение на съответния общински съвет за приемането им. От друга страна, приложима е нормата на чл.79 АПК, нормативните административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична разпоредба на последващ нормативен акт.

В процесния случай, оспорената от областния управител разпоредба от цитираната наредба, приета с решение на общинския съвет, е отменена с решение на издателя на акта. Следователно тя не е вече част от действащото право.

При положение, че оспорената със заповедта на областния управител норма не съществува, то липсва годен за оспорване акт.

Ето защо, доколкото целените с оспорването на областния управител правни последици са постигнати, същото следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати, поради липса на предмет, тъй като такъв могат да бъдат само действащи, към момента на решаване на делото, разпоредби.

  Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 АПК, Административен съд-Бургас, ХІV-ти състав

 

               ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване на областен управител на област с административен център Бургас, обективирано в заповед №РД-09-6 от 09.02.2018 година, на чл.9, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на Общински съвет Средец, приета с решение №477 от 24.01.2018 година.

        ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 417/2018 година по описа на Административен съд- Бургас.

         Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България

                                                            

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                           2.