ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 30.04.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. РУМЕН ЙОСИФОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Г.Ф.

прокурор: Т.С.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Румен Йосифов

Административно дело    номер   417   по    описа    за   2015  година.

 

На именното повикване в  10:04  часа се явиха:

 

Жалбоподателят  „Роял Груп” ООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Или Мюзик” ЕООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Нармаг 2009” ООД  , редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Бургас Лайв Стейдж” ЕООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Джулиан Клубс” ООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Юником” ООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Сохо 2008” ООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Приморец” ЕООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Диска Комерс” ООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Алма 1 БГ” ЕООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Децибел 1” ООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Фън Груп” ООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Мечтания Бургас” ООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Дитекс” ЕООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно.

Жалбоподателят  „Магс Секюрити” ЕООД, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., надлежно упълномощен, който представя днес пълномощно. 

 

За ответника – Общински съвет – Бургас, редовно уведомен, се явяват: председателят на Общинския съвет – Бургас адвокат К.Л., председателят на Постоянна комисия по правни въпроси в Общински съвет – Бургас адвокат С.Е., директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в Община Бургас юрисконсулт Г. и за дирекцията и юрисконсулт Г. в отдел „Обслужване на Общински съвет” – Бургас, всички представят днес пълномощни по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С..

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по реда на чл.181, ал.2 от АПК е извършено обявяване на оспорването на посочените в жалбата текстове от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по хода на делото:

АДВОКАТ К. – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Е. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР С. – Моля да се даде ход на делото.

 

По хода на делото, като констатира, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА: Жалбата на дружествата-жалбоподатели против посочените в нея текстове от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, в частта с която същата е изменена и допълнена с Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас по т.1,  от протокол № 47/27.01.2015г.Текстовете, които се оспорват изрично са посочени в жалбата.

В изпълнение указанията на съда по делото е постъпила молба вх.№ 2814/23.03.2015г.от Общински съвет – Бургас, с която е представена административната преписка по приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, приета с решение на Общинския съвет – Бургас по т.1 от протокол № 47/27.01.2015г., по опис, находяща се от л.149 до л.217 влк. от делото.

        

         Съдът дава възможност на страните да изразят становище по касационната жалба и доказателствени искания:

АДВОКАТ К. – Поддържаме жалбата. Моля да приемете представените писмени доказателства с жалбата. Представям и моля да приемете три броя разрешителни за частните жалбоподатели „Алма 1 БГ” ЕООД, „Джулиан Клубс” ООД и пак „Джулиан Клубс” ООД за удължено работно време. Представям доказателствата във връзка с правения интерес на „Алма 1 БГ” ЕООД и „Джулиан Клубс” ООД. Допълнително, във връзка с представената административна преписка, ще изтъкна, че са налице съществени нарушения.

Поддържам жалбата и основанията ни за отмяна на процесните текстове от Наредбата, които са следните: по Закона за частната охранителна дейност – чл.29, чл.30 и чл.32, ал.1; по Закона за Министерството на вътрешните работи – противоречие с целия Закон за МВР. Няма правомощия на директорът на ОД на МВР да издава подобни становища и да взема отношение като административен орган. В противоречие с чл. 6, чл.13 и чл. 53 от Административнопроцесуалния кодекс; чл.23 от Закона за административните нарушения и наказания, съответните текстове чл.3, чл.9, чл.14 и чл.15 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност. Отделно от това считам, че е налице нарушение на административно производствените правила, които нарушения съм визирал в нарочно писмено становище. Член 26 и следващите от Закона за нормативните актове както и чл.13 от Указ № 883/1974г. за прилагане на Закона за нормативните актове, както и чл.61 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието с общинската администрация на Община - Бургас.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорваме жалбата. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

По отношение на изложените от колегата твърдения за нарушения на нормите по проекта, считам, че не са налице твърдяните противоречия с цитираните закони. Наредбата е  издадена на основание на Закона за местното самоуправление и местната администрация в изпълнение на правомощията на общинския съвет да решава и други въпроси от местно значение, какъвто безспорно е налице в конкретния случай. Той не е в противоречие с цитираните закони – закона за частната охранителна дейност и закона за МВР, тъй като те касаят правомощия на други органи.  В случая охраната на обществени заведения е от местно значение текстовете от Наредбата не противоречат на Закона за местното самоуправление и местната администрация и не противоречи на цитираните закони. Доказателствени искания нямаме. И по същество,  процедурата също твърдим, че  е спазена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Доказателства съществуват за оповестяване на съответните срокове по чл.26. Налице са подробни мотиви за издаването на Наредбата. Взето е становище от органите и институциите, които пряко или косвено, имат отношение с опазването на обществения ред, които са изразили становища и с тези становища са съобразени с изискванията на разпоредбите, съгласувано е със заинтересованите лица.

 

АДВОКАТ Е. – Само по-конкретно да уточня. Преди предложените промени действително бяха проведени много широки обществени обсъждания, както и спазване на производствените правила при провеждане на обсъждането, и ОД на МВР, като пряк заинтересован и участник за опазването и съхранението живота на гражданите, изразиха по недвусмислен начин своето становище и по начин, по който да бъде издадена Наредбата и тя да бъде съобразена с действащото законодателства. Освен това Окръжния прокурор след съвещание също изразиха своето становище как следва да бъде охраняван обществения ред. Има приложени по делото доказателства. Има писмени предложения и от окръжния прокурор и от директора на ОД на МВР. Това исках да наблегна. Беше проведена широка обществена дискусия, в подкрепа, на което са представени доказателства с административната преписка.

 

ПРОКУРОР С. - Моля да приемете представената административна преписка като доказателства по делото. Считам, че административнопроизводствените правила не са нарушени. Няма да соча доказателства. Жалбата е процесуално допустима и следва да бъде разгледана.

 

         По доказателствата, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с жалбата и с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К. – От името на моите доверители, Ви моля да постановите решение, с което да отмените оспорените текстове от Наредбата, тъй като считам,че са налице допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, подробно описани в днешното становище, което представям, както и по съображенията за материална незаконосъобразност при издаване на административния акт. Във връзка, с което сме изложили подробни аргументи в подадената жалба.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

И моля за срок, в който да представя писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Ще представя писмени бележки в указания от Вас срок.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС АДВОКАТ Л. – Общинският съвет се е ръководил като е преследвал определена цел да защити обществените интереси и интересите на гражданите на гр. Бургас. Мотивите за това изменение са публично известни, тъй като настъпиха значителни събития и бяха увредени живота и здравето на гражданите. Създаде се нарушение на обществения ред. По делото са представени такива доказателства. Само искам да посоча, че Наредбата е приета на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация.  Законът за частната охранителна дейност е частен закон и урежда определени обществени отношения на национално равнище. Закона за Министерството на вътрешните работи урежда също специфични отношения на национално равнище. Закона за местното самоуправление и местната администрация ни дава възможност да уреждаме правоотношения на местно ниво. Точно това е направил Общинският съвет да преследва определена цел, която казах. Считам, че няма никакво противоречие с нито един закон. Напомням само, че в Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на населеното място, има правомощия и по охраната на обществения ред. Той издава задължителни заповеди до директора на Областна дирекция на МВР и работи за уреждане на тези правоотношения и за изпълнение.

 

АДВОКАТ Е. – Приетите изменения в Наредбата представляват един напълно съвременен подход, какъвто подход  съществува във всички  цивилизовани държави. Целта на Наредбата е не само за опазването на обществения ред, живота и здравето на гражданите, но и недопускане на негативните влияния от обществото да бъда пренесени към подрастващото поколение. По тази причина наложените респективни мерки, касаещи лицата до 18 години и мерките възлагащи задължения на лицата, упражняващи дейности като увеселителни заведения с удължено работно време, напълно съответстват на целта, която сме си поставили, съобразени са със закона и липсват посочените от жалбоподателите противоречия със нормите на закона.  При постановяване на решението, ще Ви моля да съобразявате не само сочените текстове, но и да съобразявате в цялост законите, които са посочени в жалбата на жалбоподателите.

 

ПРОКУРОР С. – Аз считам, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. От представените доказателства се установява, че няма допуснати съществени нарушения в хода на административното производство проведено от Общински съвет – Бургас. Считам, че няма противоречие със основните закони и че приетите изменения в Наредбата на Община Бургас са в съответствие на тези закони и с целите на тези закони, за които се твърди, че са нарушени. 

 

         Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Съдът предоставя възможност на всички страни по делото 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10:24 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: