ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  409                  11 март  2014  година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ състав, в закрито заседание на  единадесети март, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 417  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

           Образувано е по искова молба от М.М.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието – гр. София.

           Ищецът претендира заплащане на неимуществени вреди настъпили в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от Затвора в гр. Бургас.

           С определение № 305 от 21.02.2014 година, съдът е оставил без движение исковата молба на М.М.К., като му е указал, че същата не отговаря на изискванията по чл.127, ал.1, т. 4 и 5 и чл.128, т.2 ГПК и следва в едноседмичен срок да отстрани допуснатите нередовности, а именно: да посочи конкретните незаконосъобразни действия и/или бездействия на конкретните длъжностни лица, от които се претендират настъпилите вреди, както и причинно-следствената връзка между тези действия, респ. бездействия и настъпилите вреди; да уточни неблагоприятните последици, които са настъпили за него от незаконосъобразните действия и/или бездействия, да уточни петитума на иска/ какво иска от съда/, както и да заплати дължимата държавна такса в размер на 10.00/десет/ лева.

        За указанията на съда жалбоподателя е уведомен лично на 28.02.2014 година, видно от приложеното по делото съобщение./л.13 от делото/

        С вх.№1804 от 10.03.2014 година е постъпило възражение от К., с което не са изпълнени указанията на съда дадени с определение № 305 от 21.02.2014 година, поради което исковата молба следва да бъде оставена без разглеждане и да му бъде върната, а производството по делото да се прекрати.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл.129, ал.3 ГПК във връзка с чл.144 от АПК

         О П Р Е Д Е Л И:

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.М.К. изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в затвора в гр. Бургас и ВРЪЩА исковата молба.

        ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 417 по описа на Административен съд – Бургас за 2014 година.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                   СЪДИЯ: