ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 10.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети юни                                            две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 417 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 13:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕМОНА 2000” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., адвокат Б. и адвокат Д., надлежно упълномощени с приложени по делото пълномощни.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адвокат К., адвокат Б. и адвокат Д., надлежно упълномощени с приложени по делото пълномощни.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас при РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А. и юрисконсулт Ш., надлежно упълномощени с приложени по делото пълномощни.

 

Явява се вещото лице арх. В.А.-Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл.199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения  по изслушване заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

В.В.А.-Д. – българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава за даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: На база обследване на кои от посочените в чл. 10, ал.1, т. 4 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137, т. 5 от ЗУТ критерии определихте категорията на стоежа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Категориите на строежа, предмет на процесната заповед, съм определила по критерий „брой ползватели”.

АДВОКАТ К.: Бихте ли обяснили, ако разбира се сте правили такива изчисления, по отношение на другия критерий, посочен в нормативите, а именно „разгъната застроена площ”, в коя категория би бил строежът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Тъй като в Наредбата за категоризация на видовете обекти и съгласно чл. 137 от ЗУТ  когато се касае за сгради и съоръжения за обществено обслужване  възможностите са категорията да бъде определена на база РЗП и капацитет на посетители – ползватели, след обстойно запознаване с пълната проектна документ за отделните подобекти, предмет на трите етапа от реализиране на строежа, считам, че същите са съотносими по брой посетители или ползватели на пета категория, тъй като капацитетът на подобектите е за до 100 места. Ако се сумират разгънатите площи по видове предназначение на подобектите, се получава съответно за трите етапа обекти с обществено обслужващо предназначение, разгъната застроена площ – надземно застрояване 644 кв. м., а РЗП на надземно и подземно застрояване – 1238 кв.м. За обектите с предназначение „жилищни сгради за временно или сезонно обитаване”, каквито се явяват различните видове къщи, общата им разгъната застроена площ, вкл. подземно и надземно застрояване, е 1597 кв.м. Сумирайки общата разгъната квадратура на всички обекти, тя попада в текста по подточка „б” на т. 4 на чл. 137 от ЗУТ или „сгради и съоръжения  за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м.” В конкретния случай още веднъж, за да поясня, критерият, по който аз съм категоризирала обекта, тъй като жилищните сгради за сезонно обитаване или кратко казано легловата база е предвидена като „луксозен тип почивка”, разгъната върху цитираната площ от 1597кв.м., общо надземно и подземно застрояване, е предназначена за 42 ползватели. Това изцяло попада в презумпцията на чл. 27 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, където в ал. 3 на чл. 27 е записано, че необходимата площ на поземлените имоти в курортите е от 80 до 200 кв. м на курортист в зависимост от категорията на туристическия обект. След като се запознах с цялата документация, касаеща инвестиционните намерения на възложителя, вкл. инвестиционните му намерения, подадени в РИОСВ Бургас, както за предходните ПУП-ове, така и за последния, касаещ обединяването на имотите, предмет на разработката за ваканционното селище, считам, че разработените проекти изцяло съответстват на неговите намерения за луксозна категория на туристическия обект, във връзка с което разгънатата площ е голяма, а броят на ползвателите е малък. Въз основа на тези обследвания и констатации считам, че в конкретния случай обектът трябва да бъде оценяван по критерия „брой ползватели” и попада в пета категория, но ако все пак бъде оценяван по критерий „разгъната застроена площ” попада в четвърта категория.

АДВОКАТ К.: Бихте ли обяснили от архитектурна и конструктивна гледна точка какво означава „резиденс”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Съгласно Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, издадена с постановление на Министерския съвет във връзка със Закона за туризма, хотел-резиденс е средство за подслон с висок комфорт и нетрадиционно обзавеждане - категория „пет звезди”, независимо от броя на стаите, изградено при пълна свобода на проектиране и архитектурно-творчески решения на външната конструкция и фасадата на хотела (резиденции, старинни сгради, сгради - паметници на културата) (Раздел І,  т.1.1, подточка „в”, второ тире). Това е най-високия клас място за настаняване в туристическия бизнес по нашите нормативи – хотел-резиденс или резиденция.

АДВОКАТ К.: Да разбираме ли, че дали ще се проектира в пет отделни тела или едно единствено, това на практика няма значение за наименованието „резиденс”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Не, няма значение, тъй като е дадена възможност за пълна свобода съгласно нормативната уредба при проектиране и архитектурно решение на сградата. Общо е казано, че това е средство за подслон от висок комфорт при липса на ограничение в планово, обемнопространствено и конструктивно решение. Може да е едно тяло, може да се няколко. Така са дали възможност, предвид комфорта, да има свобода. Мога да дам пример с Резиденция „Бояна”, която има различни домове и всички заедно формират така наречената  резиденция.

АДВОКАТ К.: Вие ходихте ли на място да видите онова, което е извършено като строителство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Да, ходих на място.

АДВОКАТ К.: Запознахте ли се с цялата строителна документация, приложена към РазрешениЯ за строеж № 1 и № 3?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Да, цялата проектна документация е налична в Община Несебър. Същата ми беше предоставена и се запознах, претендирам, подробно с книжата, по които са издадени двете разрешения за строеж.

АДВОКАТ К.: Запознахте ли се и с документацията, доколкото тя отразява бъдещо застрояване и е към доклада по ОВОС, т. е. с всички документи, цялата документация, която съпровожда издаденото решение по ОВОС?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Запозната съм, тъй като съм назначена по други две дела, касаещи част от останалата територия, предмет на инвестиционните намерения и съответно предмет на решението по ОВОС. Заданието на инвестиционното предложение, както и докладът и съответно решението, касаят инвестиционното предложение за изграждане на ваканционен комплекс в поземлени имоти №№ 27454.23.85, 27454.23.63 и 2745423.19, съответно в местността „Кладери”. В имот 27454.23.85, който е по настоящото дело, и в имот 27454.23.63 е започнало реализиране на тези инвестиционни намерения, за които има положителна оценка на РИОСВ във връзка с доклада, докато в имот 27454.23.19 няма започнало реализиране.

АДВОКАТ К.: Във връзка с двете строителни разрешения, предмет на настоящото дело, за изграждане на сгради в поземлен имот 27454.23.85, Вие констатирахте ли промяна в инвестиционното намерение или единствено и само при сравняване на нещата онова, което е дадено в документите, съпровождащото решението по ОВОС и строителните книжа, има ли промяна в инвестиционното намерение или става въпрос само за формална промяна на наименованието на обекта, в случая отново визирам резиденция?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Разликата е формална в наименованията, цитирам: „за обществено обслужващите сгради”. В документацията, свързана с предложението, докладът и решението на РИОСВ, е написано „резиденция с осем стаи, шест апартамента”. Докато в проектната документация тази част от застройката е оформена като къщи: К5А, К5В и К5С. Към делото има приложена ситуация към проектната документация и това попада в етап ІІІ. Описала съм в заключението кое къде се намира.

На л. 32 от материалите по делото се намира ситуация на втори и трети етап по разрешение за строеж № 3, а в проектната документация за първия етап ситуацията в тази част е по този начин, както е била в инвестиционното предложение. В инвестиционното предложение, когато тръгват да съгласуват с РИОСВ, те посочват, че се отнася за резиденция, състояща се от осем стаи и шест апартамента и тогава са си представяли, че тази резиденция ще я изградят като едно цяло Г-образно тяло, след което минават две съгласувателни години с РИОСВ. Същевременно извършват проектирането на обектите и когато вече започват да внасят за втори и трети етап, решават, че няма да го направят по този начин, а ще го направят като три малки редови апартамента К5АБС, К6АБС и К7.  Коментираната от мен до сега ситуация за етап І и описаната като наименование в инвестиционните предложения в РИОСВ е тази, която показвам на съда, където обемнопространствено въпросната резиденция е дадена като едно Г-образно тяло. По същия начин в ситуацията за етап І тя попада в етап ІІІ. При внасяне на документацията за третия етап, проектираната резиденция вече се състои от две тела и са тези, описани от К5 до К7, наречени къщи.

Прилагам като допълнително приложение към експертизата за сведение на съда коментираното от мен ситуация - ИП 85 ТП І етап. Това е ситуацията към първия етап, в който не попада резиденцията. Тъй като в първия етап се иска застрояване само на северната част от имот 85, в проектната документация е приложена тази ситуация за първия етап, но е дадено застрояването и за останалата част от имота, който обаче на първия етап е някакво предполагаемо. То не е застроено на сто процента, тъй като не е приключило инвестиционното проектиране и тъй като са предмет на следващия етап.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Б.: При огледа на място посетихте ли локалната пречиствателна станция за отпадни води?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Да, посетих локалната пречиствателна станция за отпадни води.

АДВОКАТ Б.: Къде се намира, в кой имот и може ли да посочите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Локалната пречиствателна станция се намира в имот 27454.23.63, в същата местност, извън имот 27454.23.85.

Като Приложение № 3 към моята експертизата съм представила цветно копие на ОУП.

Между имоти 27454.23.85 и 27454.23.63 се намира имот 27454.23.19, в който нищо не е почнато да се изгражда, през един имот се намира. Това е по предоставената ми информация от Община Несебър по КВС и по ПУП-овете за всеки един отделен имот. Там също във връзка с експертизата по делото за имот 27454.23.63 се запознах с тази информация.

АДВОКАТ Б.: Запознахте ли се с разрешението за въвеждане в експлоатация за локалната пречиствателна станция, самостоятелен строеж ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Към делото има приложено разрешение за ползване № ДК-07-189/03.12.2012 г. (л. 112 от материалите по делото) на локална пречиствателна станция, съответно разрешението и за строеж също го има приложено по делото, то е №6/30.11.2011 г. Локалната пречиствателна станция за отпадни води в имот 27454.23.63 е изградена на място, въведена е в експлоатация, като това се е случило въз основа на надлежно одобрена проектна документация за самостоятелен обект „Локална пречиствателна станция” в друг имот 27454.23.63 и същата е въведена с разрешение за ползване от РДНСК Бургас. На място няма как да се види, тъй като тя е изцяло подземно съоръжение и се вижда само капакът. Поисках да ми я покажат и ми я показаха. Даже имах възможност да вляза донякъде и да видя съоръжението. Има осигурено автономно ел. захранване при спиране на ел. енергията.

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси.

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице. Единствено не съм съгласна със заключението в частта за определяне категорията на строежа и по-конкретно във връзка с изградена локална пречиствателна станция в имот 27454.23.63.

Представям и моля да приемете Протокол образец 16 от 27.11.2012г., въз основа на който е издадено разрешението за ползване, което беше цитирано в днешно съдебно заседание, в част „Технологична” на който изрично е отбелязано, че локалната пречиствателна станция е изградена в северната част на поземлен имот № 27454.23.63 и чрез извеждащи колектори от ПИ 27454.23.85 и ПИ 27454.23.16 ще се отвеждат отпадъчните води от тези имоти и ще се включват към входящата шахта на локалната пречиствателна станция.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Поддържам становището на колегата, като оспорвам констатациите от вещото лице в отговора на въпрос № 1.

АДВОКАТ К.: Последен уточняващ въпрос към вещо лице относно отразеното в заповедта на РДНСК, предмет на настоящото производство, несъответствие с Решение № БС-10-6 - това е решението по ОВОС, което несъответствие се изразява в изграждането не на осем, а на 13 броя къщи. Бихте ли могли да заявите, че така наречените 5 броя къщи всъщност са резиденцията, която е фигурирала още при първоначалното подаване на документацията от доверителя ни към РИОСВ във връзка с искането на становище?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.-Д.: Според мен е без значение как се нарича една сграда, как е кръстена една сграда. Определящо за стойността и като показатели на натоварване на територията, евентуални замърсявания, вредности и положителни ефекти съответно, е начинът, по който тя е замислена като комфорт и вид обитаване или ползване. Одобрената проектна документация за мен е за обекти по-малко от разрешеното по документацията на РИОСВ като капацитет, плътност, интензивност и евентуални натоварвания, ако и в единия случай да се наричат резиденция със стаи и апартаменти, а в другия случай – къщи. Като експерт с двадесет годишен стаж не съм виждала по-деликатна намеса като човешко присъствие и като архитектурен замисъл на цялата тази среда за почивка. Това са сгради и обекти, които сигурно един ден ще влязат в учебниците на студентите. Не познавам проектантите, но се възхищавам и най-вече на възложителя, защото не съм се надявала, че ще срещна на Българското Черноморие на първа линия туристически обекти с толкова малки обеми на застрояването и толкова смислени естетически като вписване в околната среда.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице, ведно с приложенията към него и допълнително представеното в днешно съдебно заседание, при възнаграждение в размер на 700 лева, платими както следва: 400 лева от внесения от жалбоподателите предварителен депозит за изготвянето му и разликата от 300 лева, вносими от жалбоподателите в тридневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд Бургас, като в същия срок се представи по делото вносния документ.

ПРИЕМА като доказателство по делото днес представения от юрисконсулт Ш. Протокол образец 16 от 27.11.2012г.

 

Съдът констатира, че не е изпълнено определението му от предходно съдебно заседание за представяне по делото на изисканите от Директора на РИОСВ Бургас документи, съставляващи цялата административна преписка по издаване на оценката по ОВОС. Не е представено и становище за причините за това.

АДВОКАТ К.: Държим да се изиска тази преписка. Имам информация, че е голям по обем документация – седем тома.

Представям молба-допълнение във връзка с представената пред Вас жалба.

Моля, също така, да приемете като доказателства писма от Община Несебър, като в долната част сме копирали и обратните разписки, изпратени до РДНСК, от които писма е видно, че веднага след издаването на строителни разрешения № 1 и № 3, предмет на настоящото административно производство, Община Несебър е уведомила РДНСК. Също така представям уведомления от „Васстрой-консулт” ООД, фирмата осъществявала строителен надзор на процесните обекти, която пък е уведомила също РДНСК за издадените строителни разрешения и книжа и за отпочване на строителномонтажни работи. Уведомени са били също и за откриване на строителната  площадка.

Други доказателства към този момент няма да сочим.

Молим Ви за назначаване на съдебно-екологична експертиза, която да отговори на въпроса, отразен в писмената ни молба, която представям, след запознаване с изслушаната и приета архитектурно-строителна експертиза, както и със съдебния протокол от днес.  Разбира се тя може да бъде извършена след представяне на седемте тома документация, придружаваща решението по ОВОС.

АДВОКАТ Б.: Присъединявам се към казаното от колегата.

АДВОКАТ Д.: Присъединявам се към изявлението на колегата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Относно представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателите документи не възразявам, запозната съм, да бъдат приети като доказателства по делото.

Относно представената молба за назначаване на съдебно-екологична експертизата считам, че този въпрос е предмет на решаване в друго административно дело, а именно административно дело №515/2013г. по описа на Административен съд Бургас. В тази връзка представям и моля да приемете Заповед № РД-3/21.01.2013 г. на Директора на РИОСВ Бургас, която е предмет на административно дело № 515/2013 г., като считам, че решението по дело № 515/2013 г., с оглед правилното решаване на това дело, е от значение и е налице преюдициалност, с оглед на което правя искане за спиране на настоящото административно дело до приключване с влязло в сила решение на административно дело № 515/2013 г. по описа на Административен съд Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Присъединявам се към казаното от колегата.

По днес представените доказателства съм запозната, да се приемат като доказателства по делото.

По направеното искане за експертиза считам, че е налице преюдициалност на спора по административно дело № 515/2013 г. на Административен съд Бургас, предвид което считам, че са налице основанията за спиране на производство по настоящото дело до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт. Това се потвърждава от направеното в днешно съдебно заседание искане за назначаване на нова експертиза и формулирани по същото задачи.

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо председател, първо бих искала да уточня в каква връзка е поисканата екологична експертиза. Във връзка със записаното в мотивите на оспорената заповед, че за строежа са одобрени проекти, несъответстващи с решението по ОВОС, т.е. с това наше искане не се стараем да пренесем предмета на спора от плоскостта на оспорване на заповедта за спиране на строителството към оспорване на заповедта за прилагане на принудителна административна мярка, наложена от Директора на РИОСВ Бургас.

Категорично се противопоставям на искането за спиране на настоящото производство. Считам, че не е налице преюдициалност и производството по административно дело № 515/2013 г. е с предмет на оспорване на друг административен акт и по друг закон, поради което считам, че искането следва да бъде оставено без уважение. Ако би имало някаква преюдициалност, тя би трябвало да бъде изследвана от административния орган преди да издаде заповедта за спиране, ако счита, че е в правомощията на Директора на РИОСВ да издаде принудителна административна мярка.

АДВОКАТ К.: Присъединявам се към казаното от колегата.

АДВОКАТ Д.: Присъединявам се към казаното от колегите.

 

СЪДЪТ по доказателства намира, че следва да приеме като такива допълнително представените от адвокат К. и юрисконсулт А.  документи.

По искането за спиране на производството по настоящото дело и допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса, поставен от процесуалните представители на жалбоподателите, от вещо лице специалист по околна среда и инвестиционни намерения, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание след преценка на събраните доказателства и всички установени по делото факти и обстоятелства.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от адвокат К. и юрисконсулт А.  документи, описани по-горе в съдебния протокол.

ЗАДЪЛЖАВА Директора на РИОСВ Бургас да представи в заверени преписи доклада по ОВОС и всички негови приложения, включително и доклада за оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони, които следва да бъдат част от преписката по издаване на Решение БС № 10-6/11.08.2011 г. по оценка на въздействието върху околната среда, в 14-дневен срок от съобщаването. ПРЕДУПРЕЖДАВА Директора на РИОСВ Бургас, че при неизпълнение на указанията на съда в дадения срок, ще му бъде наложена санкция по закон.

ОБЯВЯВА на страните, че по искането за спиране на производството по настоящото дело до приключване на производството по административно дело № 515/2013 г. на Административен съд Бургас с влязъл в сила съдебен акт, и по искането за допускане на нова съдебна експертиза ще се произнесе в закрито съдебно заседание след преценка на събраните доказателства и всички установени по делото факти и обстоятелства.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.09.2013г. от 14:10 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: