ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети април                                две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 417 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕМОНА 2000” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно уведомен, не се явява. Същият се представлява от адвокат К., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас при РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А. и юрисконсулт Ш., надлежно упълномощени с днес представени по делото пълномощни.

 

Не се явява вещото лице арх. В.А.-Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от Д.И.И., лично и като управител на „ЕМОНА 2000” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, против Заповед № ДК-09-Б-2/22.01.2013 г. на Началника на РОНСК при РДНСК, Югоизточен район, с която е спряно изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж: „Ваканционен клуб: първи етап – къщи К1а, К1в, К1с, К2а и К2в; втори етап - плажен ресторант, спа център, къщи К3а и К3б; трети етап - рецепция, къща К5а, къща К5б, къща К5с, къща К6а, къща К6б, къща К6с, къща К7, основен и детски басейн”, находящ се в ПИ 27454.23.85 в землището на с. Емона, м.Кладери, община Несебър, с искане за прогласяване нищожността на оспорената заповед и алтернативно искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, с всички законни последици.

ДОКЛАДВА днес постъпила от вещото лице арх. А.-Д. молба, в която сочи, че предвид предмета и обема на възложените и задачи, не е била в състояние да изготви и предаде в срок възложената и експертиза, поради което моли съдът да отложи за по-късна дата разглеждането на административното делото.

 

АДВОКАТ К.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам предявената жалба.

Подготвили сме молба-уточнение към жалбата, която бих желала да Ви депозирам, след като се представят всички документи във връзка с доклада на ОВОС, включително и оценка за съвместимост на инвестиционните намерения. Последното искане е свързано с факта, че основният мотив в атакувания административен акт за постановяване на спиране на строително-монтажните работи е, че е налице несъответствие  между извършените строително-монтажни работи и решението по ОВОС. Мои колеги са депозирали пред Вас и формулирали задачи към съдебно-техническа експертиза, към която също запазваме правото да поставим допълнителни задачи, след като Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите представят исканите от нас писмени доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, нямам възражения по доклада.

Оспорвам изцяло жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да приемете изпратената от административния орган преписка в цялост.

Не възразявам по направеното искане за представяне на преписката по ОВОС.

Моля да се даде възможност на вещото лице да извърши съдебно-техническата експертиза.

Към настоящия момент няма да соча нови доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ш.: Не възразявам по доклада на жалбата. Оспорвам изцяло същата като неоснователна и недоказана.

Във връзка с направеното в днешно съдебно заседание искане, не възразявам да бъдат представени исканите с молбата документи от страна на РИОСВ.

Моля да приемете представената от административния орган преписка, която заявявам, че е в цялост окомплектована с всички приложени към преписката документи.

С оглед докладваната в днешно съдебно заседание молба от назначеното вещо лице, считам същата за основателна както и че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви и представи по делото експертизата по допуснатите от Вас задачи.

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, както и приложените от жалбоподателя Д.И.И., лично и като управител на „Емона 2000” ЕООД, писмени документи към подадена от него молба, съдържаща опис на същите, находящ се на л. 164 от материалите по делото.

Като констатира, че се касае за голям обем доказателства, които следва да бъдат проверени от вещото лице и не е бил налице достатъчно дълъг срок след внасяне на депозита за изготвяне на експертизата, намира, че следва да уважи искането на вещото лице, като му предостави възможност да представи заключението си по допуснатата съдебно-техническа експертиза за следващо съдебно заседание.

Намира, че следва да уважи молбата на адвокат К. и да задължи Директора на РИОСВ Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването, да представи доклада по ОВОС и всички негови приложения, включително и доклада за оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони, които следва да бъдат част от преписката по издаване на Решение БС № 10-6/11.08.2011 г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от  Директора на РИОСВ Бургас.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Директора на РИОСВ Бургас да представи в заверени преписи изисканите документи, описани по-горе в протокола, в 14-дневен срок от съобщаването, като ПРЕДУПРЕЖДАВА същия, че при неизпълнение в срок ще му бъде наложена санкция по закон.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице арх. В.А.-Д. да представи в срок за следващо съдебно заседание заключение по допусната съдебно-техническа експертиза.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.06.2013 година от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Вещото лице да се уведоми за насроченото съдебно заседание и за представяне на заключение в срок.

Препис-извлечение от съдебния протокол да се изпрати на Директора на РИОСВ Бургас за изпълнение на указанията на съда в дадения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: