О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/09.03.2010 година, град Бургас,

 

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание на девети март, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 417/2010 година.

 

Производството е образувано по жалба на Г.К.Р. *** против заповед № 3247/27.10.2009 година на заместник – кмета на община Бургас. 

С определение № 420/09.02.2010 година жалбата е оставена без движение, а на жалбоподателя е указано, да внесе дължимата държавна такса, като представи доказателство за това, както и да обоснове правния си интерес за установяване незаконосъобразността на оспорената заповед.

Съобщението за установената нередовност е получено на 22.02.2010 година – лично от жалбоподателя.

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 01.03.2010 година (работен ден), като до настоящия момент установените пороци не са отстранени.

По изложените съображения, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Р. *** против заповед № 3247/27.10.2009 година на заместник – кмета на община Бургас. 

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 417/2010 година.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: