Р Е Ш Е Н И Е

 

       Номер                 20.01.2009г.                 град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и втори октомври две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 417 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.124, вр. с чл.106, ал.1, т.2 от ЗДС.

Образувано е по оспорване на Ф.Е.Х. ***  против Заповед № 60/18.01.2008г., издадена от кмета на Община Руен, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното му правоотношение поради съкращаване на длъжността началник отдел „Устройство на територията и Общинска собственост” в Дирекция „СД, Е, ОП, СиП, УТ и ОС”, считано от 21.01.2007г. Иска се от съда да отмени оспорваната заповед и възстанови жалбоподателя на заеманата от него нормативна позиция. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Т. от БАК, който поддържа заявената претенция, сочи доказателства, претендира разноски.

Ответната страна – кметът на Община Руен чрез надлежно упълномощения адвокат Ж. намира жалбата за неоснователна. Представя приложените към административната преписка и служебно изисканите от съда писмени доказателства.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е депозирана в срока по чл.149, ал.1 от АПК пред Районен съд – гр.Айтос, който я изпраща по подсъдност на Административен съд – гр.Бургас. Съответна е на изискванията за форма и реквизити и изхожда от надлежна страна, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е заповед № 60/18.01.2008г., произнесена от кмета на Община Руен, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от ЗДС е прекратено служебното правоотношение на Ф.Е.Х.. В мотивната част на оспорения акт се сочи, че причината за издаването му е съкращаване на длъжността началник отдел „Устройство на територията и Общинска собственост” в Дирекция „СД, Е, ОП, СиП, УТ и ОС”. Разпоредено е да се изплати на жалбоподателя обезщетение по чл.61, ал.2 от ЗДС за 32 дни; обезщетение по чл.106, ал.2 от ЗДС за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 2 месеца и обезщетение по чл.106, ал.4 от ЗДС в размер на една брутна работна заплата за срока на неспазеното предизвестие. От фактическа страна по делото е установено, че Ф.Х. е назначен като държавен служител на тази длъжност със заповед № 178/30.08.2004г. за неопределено време. С решение на Общински съвет - Руен, обективирано в протокол № 02/12.12.2006г. е приета нова структура и численост на общинската администрация, според която към дирекция „Устройство на територията, Общински план, Екология и Търгове” се обособяват следните отдели: „Стопанско управление и Устройство на територията”, „Общински план, проекти и устойчиво развитие”, „Управление на собствеността - търгове и конкурси”. Утвърдено е длъжностно разписание, което е в сила от 17.01.2007г. В молбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство Ф.Х. оспорва законосъобразността на процесната заповед като твърди, че не са изпълнени материалноправните предпоставки на чл.106, ал.1, т.2 от ЗДС и съкращаването на длъжността е формално. В подкрепа на твърденията си изисква трудовото досие и длъжностните характеристики.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на обжалваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от орган по назначаването, в изискуемата от закона писмена форма, с предписаното от чл.108, ал.1 от ЗДС съдържание и при спазване на административнопроизводствените правила. Началото на процедурата е поставено с нарочно уведомление № І-2-172/18.01.2007г., връчено на оспорващия лично, което обстоятелство е удостоверено с подписа му. Не е изпълнено задължението за едномесечно предизвестяване, но видно от обстоятелствената част на процесната заповед този пропуск е компенсиран с парично обезщетение. В настоящия случай правното и фактическо основание за издаване на процесната заповед съвпадат, поради което не се изисква излагане на мотиви за нейната законосъобразност.

Оспореният административен акт е издаден в съответствие с материалноправната разпоредба на чл.106, ал.1, т.2 от ЗДС. Съгласно повелята на цитираната норма органът по назначаването може да прекрати служебното правоотношение с едномесечно предизвестие при съкращаване на длъжността. Понятието „длъжност в администрацията” е дефинирано в чл.2 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията като нормативно определена позиция, която се заема по служебно или трудово правоотношение въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е с конкретен вид дейност на лицето, което я заема и се изразява в система от функции, задачи и задължения, утвърдени с длъжностна характеристика. В настоящия случай е безспорно установено, че жалбоподателят е осъществявал функция по служебно правоотношение като началник на отдел „Устройство на територията и Общинска собственост” към Дирекция „СД, Е, ОП, СиП, УТ и ОС” в Община Руен. С утвърденото от Общинския съвет длъжностно разписание специализираната администрация се преструктурира и обособените в нея звена се трансформират, както следва: отдел „Стопанско управление и устройство на територията”, „Общински план, проекти и устойчиво развитие” и „Управление на собствеността – търгове и конкурси”. За да е налице съкращаване на длъжността по смисъла на чл.106, ал.1, т.2 от ЗДС е необходимо пълно преминаване на функциите, задачите и задълженията на тази длъжност или тяхното изменение да бъде толкова съществено, че новата им съвкупност и изискванията за тяхното осъществяване да налагат извод за наличието на качествено нова длъжност. От съдържанието на приложените в делото структура и длъжностно разписание на община Руен, които са в сила от 17.01.2007г. се установява, че общата численост на служителите е 137 щатни бройки при 130 преди това със запазване на числеността в специализираната администрация. Според изискванията на длъжностната характеристика за позицията началник на отдел „УТ и ОС”, лицето, което я заема води отчетност за придобиването, стопанисването, управлението и разпорежданията с общинска собственост; изготвя и съхранява актовете за общинска собственост и води съответните регистри, организира провежданията на търгове за отдаване под наем, концесия и приватизация на общинското имущество и отговаря за събиране на сумите от изпълнените договори, води регистър за жилищно настаняване, комплектова и съхранява преписките по същото, води преписките по реституционните закони и мн. други. Визираните в този документ изисквания не са пресъздадени и идентични в длъжностната характеристика за позицията началник отдел „Стопанско управление и устройство на територията”. Част от нейните функции и задачи са възложени на старши експерт по актосъставяне със структурна принадлежност към Дирекцията. Сравнението на длъжностните характеристики и анализът на фактическата установеност по делото обосновава извода, че в конкретния случай не е налице формално преобразуване, а реално премахване на длъжността началник отдел „УТ и ОС”.

Неоснователно е искането на оспорващия за прилагане на чл.87а от ЗДС към процесния казус. Според правилото на цитираната норма, при преобразуване на администрация, преминаване на дейност от една администрация в друга, както и при преминаване на дейност от закрита администрация в друга, служебното правоотношение с държавния служител не се прекратява. Визираният нормативен регламент урежда случаите на вливане, сливане, отделяне или разделяне на административни формирования, каквито не са налице в настоящия случай.

Предвид гореизложеното, жалбата на Ф.Е.Х. е неоснователна и следва да се остави без уважение.

Водим от горното, Административен съд – гр.Бургас, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ф.Е.Х. ***  против Заповед № 60/18.01.2008г., издадена от кмета на Община Руен, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител е прекратено служебното му правоотношение поради съкращаване на длъжността началник отдел „УТ и ОС” в Дирекция „СД, Е, ОП, СиП, УТ и ОС”, считано от 21.01.2007г.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:……………………….