ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.03.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,          ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и седми март                           две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 416  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.П.Г. - редовно и своевременно призована,  не се явява. Изпраща за представител адв.П.Г., надлежно упълномощена, с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МПДТР ПРИ ОБЩИНА БУРГАС– редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща за  представител  ю.к. М., с представено по делото пълномощно.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ  М.: Да се  даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  

 

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Делото е образувано по жалба от И.П.Г., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез пълномощник адвокат П.Г. ***, против АКТ за установяване на задължения по декларация № АУ005942/25.08.2014г., издаден от И.П., на длъжност *** в Отдел „Контрол и принудително събиране“ на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ към Община Бургас, потвърден с Решение № 94-01-301/1/30.01.2017г. на директор Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ към Община Бургас.

Иска се отмяна на оспорения административен акт.

Съдът указва на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата и че същият следва да докаже съществуването на някои от основанията на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразност  на  оспорения административен акт.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания  административен  акт и наличието на законовите изисквания при издаването му.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване последното заседание на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.Г. - Поддържам жалбата. Да се приемат като доказателства, приложените от ответната страна. Нямам възражение по доклада. Други  доказателства няма да соча.

Ю.К.М. - Оспорвам жалбата. Към настоящият момент  няма да прилагам други доказателства. Искам да се уточни спорно ли е предоставянето на услугите за процесния период, тъй като няма подобни изявления в жалбата. Принципно разполагаме с протоколи, пътни листи, които по указания можем да приложим.

АДВ.Г. - Не оспорваме предоставените услуги .Ние изцяло оспорваме акта, тъй като е посочено задължение за етаж №3, а не за гараж, както там в последствие отговорят. Ние оспорваме, че това задължение изцяло се дължи от жалбоподателя, тъй като бракът е бил прекратен през 2006 година и този имот остава в обикновена семейна съсобственост – тя има ½ задължения. Адресът,  на който е изпратен акта и уведомленията не  е на нейния постоянен адрес, а на друг адрес  и тя не е била уведомена навреме, за да предприеме съответните действия. Тя е била възпрепятствана по този начин от нейното  право,  за да прецени в общината дали  дължи това или не го дължи. Има ли такива задължения или няма,  в този смисъл оспорваме.

Ю.К.М. – Това, което чух от процесуалния представител  на жалбопадателя  ни устройва, отделихме спорното от безспорното.

СТРАНИТЕ- Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Г. - Молим да отмените акта изцяло като незаконосъобразен. Моля да ми се дадете възможност да представя писмени бележки и да ми се присъдят направените съдебно - деловодни разноски.

Ю.К.М. - Моля да отхвърлите  жалбата и по потвърдите  акта като законосъоразен. Част от възраженията са касаещи редовното връчване на акта. Този въпрос е вече решен в полза на жалбоподателя, тъй като административната инстанция обяви, че връчването не е извършено надлежно. Колкото до останалите  твърдения  се придържам към мотивите на решението на административната  инстанция. Актът е по декларация  за което в споменатото решение подробно сме изложили съображнията. До първоначалните недостатъци на обжалвания акт считам, че те са санирани в процеса на обжалване на горестоящия административен орган,  като ясно и недвусмислено е изяснено, за кой имот са установените задължания. В случая следва да намери   приложение тълкувателно   решение от 1975 година. Моля да потвърдите акта и да присъдите в полза на община Бургас разноските.

АДВ.Г. - На база този акт има издаден изпълнителен лист, завадено е изпълнително дело за това, че Вие направилно сте издали акта.

Съдът предоставя 7 дни срок за писмена защита на процесуалния представител на  жалоподателя.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с  решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: