ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 11.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 416 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:28 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Р.П.Я., редовно призован, не се явява. За нея се явява адвокат М.А. А. от АК- Сливен, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

  Производството е образувано по жалба на Р.П.Я. против акт за установяване на задължения по декларация по чл.106, ал.1 от ДОПК № 4046/13.10.2015г. на орган по приходите при ТД на НАП Бургас, офис Сливен, с което са установени задължения за данък доход по ЗДДФЛ за данъчен период 2012г. в размер на 1 512 лв. и лихви в размер на 245.90 лева, потвърден с решение № 9/05.01.2016 година на директора на ТД на НАП Бургас.

 

С определение № 503/18.03.2016г. съдът е дал указания на страните за доказателствената тежест.

 

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата и представям допълнителна такава с твърдение, че акта е незаконосъобразен и констатациите на органа по приходите са неоснователни и противоречиви. Представям я с препис за другата страна. Нямам възражение по указанията на съда, дадени с докладваното определение. Съгласна съм с доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приеме административната преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Административната преписка е в цялост и моля да я приемете. Нямам възражение по указанията на съда, дадени с определението.

Искам да отбележа, че на стр.2 в оспорения АУЗД е посочен размер на задължението по декларация 1512 лева, като лихвата за този период е 245.90 лева, като самото задължено лице е изчислило задължението в размер на 526 лева. Последната сума е по неговата декларация и най- вероятно тя е внесена, с оглед на което отчитайки този факт органа по приходите е установил сумата за довнасяне. Бих искала да заявя първо, че подадената първоначална жалба е бланкетна и ми е трудно да взема становище по самата жалба. Ще се запозная с допълнителната жалба и ще взема становище по нея.

 

АДВОКАТ А.: Представям и моля да приемете удостоверение от ДФ „Земеделие” от 27.07.2012г. като доказателство, че предоставеното обезщетение е за хектар земя, а не за брой животни. Представям договор за кредит №3240/03.08.2012г., който е обвързан със субсидията, т.е. е предоставен на доверителката ми за да извършва своята дейност по земеделието. Представям и справка за животни в ОЕЗ на доверителката ми към 20.03.2012година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запознах се с представените доказателства, не възразявам да се приемат, но считам че са неотносими доколкото ние не оспорваме факта, че лицето е регистрирано като земеделски производител. Спорът се изразява в това, че получените субсидии от лицето се ползват за лични нужди, а не за стопанска дейност като земеделски производител за да има право да ползва тези 60% облекчение. Спорим, че тези суми не е следвало да бъдат облекчавани с тези 60%.

 

АДВОКАТ А.: По отношение на изразеното становище от представителя на НАП, искам да възразя. Доверителката ми е получила от ДФ „Земеделие” сумите в качеството на физическо лице земеделски производител и именно в това качество е декларирала тези суми и получила подпомагане по СЕПП и сумите получени по тази схема не е свързана с произведена и реализирана продукция, а се предоставя на хектар земя. Във връзка с възражението ми относно становището на представителя на НАП, моля да допуснете съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да установи:

1. Какви суми е получила жалбоподателката от ДФ „Земеделие” за финансовата 2012година и в какво качество е получила тези суми? и

2. Обвързани ли са получените суми с наличието на условия за произведена или реализирана продукция или брой отглеждани животни?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Първо една реплика по отношение казаното от представителя на жалбоподателя, че не се спори дали лицето има право да получи в качеството на земеделски производител тези суми, които са за единица площ. Ние не казваме, че неправомерно са ползвани, ние казваме, че след като те са предоставени за целите на данъчното облагане е следвало да бъдат декларирани по ЗДДФЛ. Именно там е спорът, как следва те да бъдат данъчно отразени. Не спорим, че са получени правомерно и в този смисъл считам, че не е необходимо назначаването на съдебно-икономическа експертиза, тъй като в какво качество са получени не е от значение, ние казвам дали е осъществявана стопанска дейност, което е различно.

 

Съдът като съобрази заявеното от представителите на страните в днешното съдебно заседание и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени документи като доказателства по делото.

 

  Доколкото с оспорения АУЗД на жалбоподателя са определени задължения по ЗДДФЛ с аргумент, че предоставена му субсидия по европейските фондове не е използвана по предназначение, поради което и начинът на декларирането, извършен с подадената годишна данъчна декларация (ГДД) за 2012 г,. е незаконосъобразен. В случая приходната администрация заявява отрицателни факти. Според нея получената субсидия не е била използвана по предназначение за целите, за които е отпусната и това е послужило като основание за определяне на допълнителни задължения за г-жа Я.. 

 

    С оглед разпределяне на доказателствената тежест в производството, съдът счита, че следва да укаже на жалбоподателя, че върху нея е възложена тежестта по доказване на законосъобразното деклариране на получената субсидия в Приложение 3, таблица 1 от ГДД за 2012г., която е подадена на 17.04. 2013г.

Предвид горните мотиви, на основание чл. 9, ал.2, във вр. с чл.171, ал. 4 от АПК и чл. 253 от ГПК, вр. с чл. 144 АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допълва доклада по делото, като УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства за какво е използвана получената парична субсидия или заместващия я кредит от банка ДСК, съгласно днес представения договор от 03.12.2012г., за който жалбоподателят твърди, че е изтеглен.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че не представя доказателства колко и какви животни е отглеждал през 2012 г. като земеделски производител в т.ч. колко са за собствена консумация, колко са за увеличение на стадото, какви разходи на глава добитък е извършил през 2012г., които да са документално обосновани, както и какви мероприятия е извършил във връзка с поддържането на пасища и ливади за добиване на фураж /и какви разходи са реализирани при евентуално извършени мероприятия – чрез съответни документи/.

 

АДВОКАТ А.: Моля съда да ми даде възможност да представим доказателства във връзка с указанията на съда. Нямам други доказателствени искания към момента. Сумата е предоставена на хектар земя, като в този случай броя на животните не е от значение. Жалбоподателката не е водила счетоводство и е нямало такава счетоводна отчетност, нямала е такова задължение по закон. Поддържам искането да експертиза.

 

             ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

           Съдът, счита че искането за допускане на съдебна експертиза е основателно и следва да бъде уважено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          

             ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза със задачите, формулирана от адвокат А. в днешното съдебно заседание.

      

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице  по делото М.Й.Л., адрес ***, което да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

            ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 200 лв., вносим от жалбоподателя в 14- дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представено доказателство по делото съответния платежен документ.

 

 ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните в 14-дневен срок от днес да ангажират допълнителни доказателства, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането на страната глоба в размер на 100 лева, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-икономическата експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 06.07.2016г. от 14.30часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:51часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: