ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 06.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шести юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                         

          

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 416 по описа за 2016 година.                  

 

 

  На именното повикване в 15:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Р.П.Я., редовно призован, не се явява. За нея се явява адвокат М.А.А. ***, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение на вещото лице Л. по съдебно-икономическата експертиза на 28.06.2016г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Л. , като снема самоличността му, както следва:

 

М.Й.Л. –години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ А.:  Вашите констатации различават ли се от констатациите от тези на органа по приходите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Има различие между моето заключение и това което е приел органът и то е по отношение на третиране на сумите по субсидиите. Органът по приходите приема, че следва субсидиите да се обвържат с количеството продукция, а аз че субсидиите са отпускани единствено и само на база стопанисвана площ. Извеждам извод, че са стопанисвани площите, тъй като ако не беше така нямаше да бъдат отпускани ежегодно тези субсидии и стопанисването е единственото условие за да бъдат отпуснати тези субсидии.

 

АДВОКАТ А.: При хипотезата, че Р.Я. е земеделски стопанин, възможно ли е да запише доходите от субсидиите някъде другаде освен в приложение 3, таблица 1 в декларацията си?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Въпросът е правен. Вещото лице няма как да даде отговор на такъв въпрос.

 

АДВОКАТ А.: Правилно ли е записан дохода от субсидии в приложение 3, таблица 1 от декларацията на Я.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В образеца на утвърдената годишна декларация, субсидиите се отразяват в образец 3, и там са посочени, като приложение 3 е в два варианта – за преработена и непреработена продукция. Тъй като лицето не е с преработена продукция, тя вярно е отразила неотработената продукция в таблица 1.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вашите констатации се различават от тези на органа по приходите, така както са поставени въпросите на първи въпрос отговорът различава ли се от сумата и констатациите на органа по приходите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Сумите за субсидии, като стойности не се различават и не са спорни, тъй като са преведени по банков път.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По втория въпрос, вашите констатации различават ли се от тези на органа по приходите?

Органът по приходите приел ли е, че тези суми са от ДФ”Земеделие”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, приел е че са от ДФ ”Земеделие”, както и аз, но аз съм заключил, че обвързването не следва да бъде с получените суми от произведена или реализирана продукция.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вие отговаряте на въпрос, който не Ви е поставен като задача към тази експертиза и разглеждате дали данъчно правилно е третирана субсидията.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Декларираното по този начин извежда един резултат, а органа по приходите приема друг, и затова съм го посочил така в заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам експертизата като неотносима към предмета на спора дотолкова доколкото констатациите на вещото лице по двата въпроса поставени от жалбоподателя не се различават от тези от органа по приходите, както по установяване на задълженията по АУЗД, така и по отношение на вида и размера на получаваните субсидии. Що се касае до извода на вещото лице, че неправилно се третират тези субсидии при данъчното облагане, това не е от компетентността на вещото лице да се произнесе по този въпрос, тъй като този въпрос е правен и съдът следва да отговори него. Оспорвам експертизата, но без да искам повторна такава.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Л. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Л., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Л., в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.67).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ А.: Уважаеми г-н председател, моля да приемете за основателна предявената от доверителката ми жалба и отмените обжалвания пред Вас акт. Моля да постановите  решение с което да отмените изцяло обжалвания административен акт като незаконосъобразен и необоснован, като подробно изложени на аргументите съм изложила в писмена защита, която представям с препис за другата страна. Моля да ни присъдите направените по делото разноски, за което представям списък по чл.80 от ГПК.

Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на адрес гр. Сливен,

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля, почитаемия съд да постанови решение, с което отхвърли жалбата като неоснователна и потвърдите като законосъобразен АУЗД и потвърждаващото го решение на териториалния директор на ТД на НАП Бургас. В случая не се спори по отношение получаването на субсидия за единица площ от жалбоподателя за 2015година, не се спори относно вида и размера на тази субсидия, а спорът е единствено за данъчното третиране на тази субсидия, а именно в кой раздел в данъчната декларация по ЗДДФЛ следва да се отбележи. Хипотезата на чл.29, ал.1, т.1 от същия закон е записано, че тази субсидия е обвързана със стопанската дейност на лицата, които произвеждат преработена и непреработена продукция и предназначението на тази субсидия е да бъдат подпомогнати при извършването на тази дейност. От доказателства по делото е видно, че тези суми се ползват за лични нужди, с оглед на което тя не е свързана със стопанската дейност и не е получила доходи или печалби, които да се облагат с данък. По чл.35, т.6 от ЗДДФЛ следва да се отрази цялата брутна сума на субсидията без да се признават нормативно признатите разходи. Това е направил и органът по приходите с издадения АУЗД. Моля да вземете предвид изложените в мотивите на решението на директора на ТД на НАП Бургас. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение съобразно наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

АДВОКАТ А.: Нямам какво да добавя, подробни съображения съм изложила в писмената защита, която представих днес.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:10часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: