ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 08.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осми май                                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 416 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 12:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          Н.Ю.А., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв. Х., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник РДНСК - Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с представено от днес пълномощно.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Г.Д., редовно уведомена, се явява адв. Д., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Поморие, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба на Заповед № ДК-10-62/22.12.2014г. на началника на РДНСК- Югоизточен район, с която е отменен Акт за узаконяване № 7/28.05.2014г. на главния архитект на Община Поморие.

Административният орган е представил преписката по която е издаден обжалвания акт.

 

АДВ. Х.: Поддържам жалбата с едно допълнение: процесният строеж е извършен  през 2000 г. В подкрепа на това твърдение представям декларация, което е годно доказателство по смисъла на §127, ал. 9 от ЗУТ. В същата насока водим двама свидетели, които са пред залата, за установяване на периода на извършване на строителството.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете административната преписка като доказателство.

Оспорвам представената декларация, тъй като видно от самия акт за узаконяване, основната сграда е построена въз основа на одобрен проект от 2003 г. В тази връзка, как би могла да бъде изградена пристройката към сградата през 2000 г.? Противопоставям се същата да бъде приета като доказателство по делото. То е следвало да бъде предмет на разглеждане пред главния архитект на Община Поморие, който следва да се произнесе. Моля да не приемате същата. Също считам за неотносимо към момента на съдебното производство да се установява датата на изграждане на процесния строеж. Същото е следвало да бъде установено преди издаването на Акт за узаконяване № 7/28.05.2014 г. В тази връзка считам за ирелевантно в настоящото съдебно производство да се установява датата на изграждане на строежа.

Нямам искания по доказателствата към настоящия момент.

АДВ. Д.: Считам подадената жалба за неоснователна. Да се приемат представените доказателства. Изцяло споделям мотивите на административния орган.

АДВ. Х.: По отношение на възражението на процесуалния представител на РДНСК по повод представената от мен декларация, считам същото за несъотносимо, тъй като кога е одобрен архитектурният проект на основната сграда и кога е извършено практическото строителство на сградата и пристройката, която е предмет на акта за узаконяване, са две различни неща. Тази декларация е годно доказателство.

 

Съдът по отношение на представената декларация намира, че същата следва да бъде приета като писмено доказателство по делото, а нейната доказателствена стойност ще бъде ценена при постановяване на окончателния съдебен акт. Следва да се допуснат и до разпит водените двама свидетели с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя срещу издадения административен акт предвид което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водените от жалбоподателя двама свидетели, които въвежда в съдебната зала и на които СНЕМА самоличност както следва:

Ю. С.А. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, без родство с жалбоподателката.

Й.Й.Б. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, роднина по съребрена линия на жалбоподателката.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Вторият свидетел ОТВЕДЕН от съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Ю. С.А..

 

СВИДЕТЕЛЯТ А. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Х.: Бяхме колеги със съпруга на Н.. През 2000 г. работихме в хотел „Свежест”, в к.к. „Слънчев бряг”.

Пристройката към къщата представлява гаражен етаж плюс три етажа нагоре. Намира се в гр. Поморие. Пристройката беше построена в края на 2000 г. Аз връзвах арматурата там и затова знам.

АДВ. Х.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към свидетеля.

АДВ. Д.: Нямам въпроси.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОС НА СЪДА: Къщата беше построена по това време. Покривът беше вече сложен.

 

АДВ. Х.: Опасявам се, че свидетелят не разбра въпроса.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А.: Старата къща беше построена когато се строеше пристройката. Тя беше стара, но не знам кога е построена.

 

         Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същия беше освободен.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Б. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Х.: Н. е първа братовчедка на моя баща.

         Сградата се намира на ул. „Мусала”, в гр. Поморие, на спирката за к.к. „Слънчев бряг” и склад за строителни материали.

         Моето участие е в строителството на пристройката. Тя е пристройка от страна на главния път. Основната сграда е по-навътре. Мисля, че са две стаи. Размери не знам, но мисля, че са около 50 кв. метра. Четири етажа е сградата - три жилищни и един партерен. Отдавна се строи. Участвал съм в различни етапи от строежа на къщата. Това беше преди да замина за Франция. Аз заминах във Франция през 2001 г. Това да е било 2000 г. Преди да замина, аз участвах в покрива, направихме покривната конструкция, направих хидроизолация на покрива. Аз участвах в това нещо.

         АДВ. Х.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към свидетеля.

         АДВ. Д.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с жалбата, представените по административната преписка, както и представената в днешно съдебно заседание декларация.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Х.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и неправилна. Ще представя писмени бележки.

В констативния акт на общината е посочено, че е извършено, като СМР има се предвид извършване на строежа на пристройката.

         ЮРИСКОНСУЛТ А.: Колегата се позова на констативен акт, но такъв няма в кориците на делото. Не мога да твърдя, че няма такъв. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Безспорно се установи от събраните по делото доказателства, че актът за узаконяване на първо място не е издаден на името на всички съсобственици в имота, както включително на заинтересованото лице в настоящото съдебно производство, така и на останалите наследници на съпруга на жалбоподателката, което съгласно §184 и следващите безспорно представлява нарушение, което е достатъчно основание за отмяната на Акт за узаконяване № 7.

На следващо място - главният архитект в нарушение на горецитираната разпоредба не е изследвал годината на изграждане на процесния строеж. Видно от самия запис в акта за узаконяване, то същата е след 2003 г., тъй като е записано, че пристройката - процесният строеж е извършен в отклонение на одобрените инвестиционни проекти от 2003 г. ;

На следващо място: ако приемете декларацията и настоящите гласни доказателства, то моля да имате предвид, че ако се приеме дата на изграждане на строежа 2000 г., то съгласно представената заповед на кмета на Община Поморие се установява, че освен всички описани в процесната заповед нарушения, то строежът е бил в нарушение на ПУП, тъй като заповедта е от 2002 г., а в днешно съдебно заседание се опитваше да се докаже, че строежът е през 2000 г.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

         АДВ. Д.: Моля да оставите жалбата без уважение. Считам обжалвания административен акт за законосъобразен. Представените и приети в днешно съдебно заседание доказателства считам за неотносими, които не би следвало по изложените обстоятелства да бъда изследвани в настоящото производство. Споделям изцяло становището на административния орган.

Моля да оставите в сила обжалвания административен акт. Моля за присъждане на разноските по делото.

         Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

         ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: