О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер 457              от 18.03.2014г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на осемнадесети март две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 416 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на П.Г.Ж. *** против Заповед № РД-16-1214/30.12.2013 год. на Кмет на Община Поморие. С оспорения акт, административния орган е наредил да се премахне обект: „Павилион”, разположен в УПИ ХV, кв. 149 по плана на гр. Поморие, като е определен 30-дневен срок от получаване на съобщението за доброволно изпълнение на разпореждането. При неспазване на срока за доброволно изпълнение е указано, че премахването ще се осъществи принудително от Община Поморие. Подадената до съда жалба е адресирана до Кмет на Община Поморие, в която е заявено искане за удължаване на срока за изпълнение на цитираната заповед до приключване на летния сезон. По същество, в жалбата не са заявени твърдение за незаконосъобразност на заповедта, нито е формулирано искане за нейната отмяна. Видно от приложените по административната преписка доказателства, в т.ч. и известие за доставяне, Заповед № РД-16-1214/30.12.2013 год. на Кмет на Община Поморие е получена от П.Ж. на 17.01.2014 год. Сезиращата съда жалба е депозерана в Община Поморие на 04.02.2014 год.

С оглед горното, с Разпореждане № 308/21.02.2013 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Указано е също, в посочения 7-дневен срок жалбоподателката да представи доказателства за депозиране на жалбата в срок, в т.ч. и ако жалбата е подадена по пощата. Дадени са указания на жалбоподателката в същия срок да представи доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на посочения съдебен адрес лично от П.Ж. на 05.03.2014г. В указания срок (12.03.2014г. включително) и до настоящия момент същата не е представила документ за платена държавна такса и не е изпълнила дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.Ж. *** против Заповед № РД-16-1214/30.12.2013 год. на Кмет на Община Поморие.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 416/2014г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: