ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 30.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети септември                              две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 416 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛТЕ „ДАРС ИНВЕСТ” ЕООД и „ЕМОНА 2000” ЕООД, редовно уведомени, се представляват от адв.Д., адв.К. и адв.Б. с представени по делото пълномощни.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Регионален отдел „НСК”-БУРГАС, РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно.

.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.В.В.А.-Д..      

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Арх.В.В.А.-Д. - 45г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

 

         Адв.Б.: Направихте ли оглед на място и строителството, което се изпълнява в момента, отговаря ли на одобрените проекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, извърших оглед на място, във връзка с което съм приложила като Приложение 1 снимков материал. Строителството, което на място до момента е изпълнено, съответства на одобрената проектна документация и издаденото разрешение за строеж.

         Адв.Б.: Констатирали сте, че са налице 7 групи постройки и това е видно от проектната документация.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тези 7 групи се виждат както в ситуациите, които са приложени в проектната документация по всички части, така и в проектната документация в част „Архитектурна” и се виждат в 3-D визуализациите, копие от които също съм приложила, че всяка от групите по две или по три от тези бунгала ще бъдат обемно пространствено оформени в окончателния си вид, с обща покривна конструкция и общо благоустройство при ниво „терен”.

         Адв.Б.: Това са в момента бунгалата, които биха ли могли да се приемат като самостоятелни обекти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Бунгалата могат да бъдат приети и като самостоятелни обекти в една сграда предвид общата им покривна конструкция. Всяко бунгало си има отделна конструкция, но обемно в завършен вид ще бъдат обединени по групи с покривното покритие, съответно отводняването и благоустройството при ниво „терен”.

         Адв.Б.: Нямаме други въпроси.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Не съм съгласен с отговора на въпрос № 1 относно категорията на строежа. В тази връзка представям и моля да приемете Протокол Образец 16, на база на който е издадено разрешението за ползване на пречиствателната станция.

         Адв.К.: Представеният в днешно съдебно заседание пред Вас Протокол за установяване на годността на ползване на строежа показва един единствен факт, което сме записали в жалбата и в допълнителна молба, че това е самостоятелен строеж, който няма нищо общо със строежите, които са извършени в същия поземлен имот. Затова за строежите има издадени отделни строителни разрешения, респективно, те се приемат по съответния ред и им се издават отделни удостоверения за ползване.

 

Въпрос на Съда: Дали някъде в проектната документация или в друг възможен документ да е видимо някакво отбелязване, което да сочи поетапност на строителството?

Адв.Б.: Пречиствателната станция е самостоятелен обект и тя е изпълнена в съответствие с решение по ОВОС на директора на РИОСВ-Бургас.

Адв.К.: Няма поетапност.

         Адв.Б.: Пречиствателното съоръжение обслужва обектите в различните имоти и е самостоятелен строеж.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ще дам пояснение: В ЗУТ има текст (чл.152), който коментира в кои случаи е възможно да има поетапно изпълнение на СМР. В проектната документация на обектите, предмет на обжалваната заповед няма коментар по темата за това, че става въпрос за етапно реализиране.

         Адв.Д.: Възможно ли е в един УПИ да бъдат издавани разрешения за строеж за различни строежи с различни категории?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Най-ясен пример за реализиране на този вид строителство е напр. в УПИ за комплексно жилищно строителство. Примерно, може да има 10 сгради, които да се намират в един УПИ и всяка една от тях е отделен строеж и с отделна строителна документация, и съответното разрешение за строеж.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме повече въпроси.

 

Съдът, като взе предвид изготвеното експертно заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА към делото заключението на вещото лице, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 700 лева, 400 лева от които от внесения депозит, като разликата от 300 лева следва да бъде внесена от жалбоподателите в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.Д.: Представям уведомително писмо, с което Община Несебър е съобщила разрешението за строеж на РДНСК и в срока по чл.156 от ЗУТ административният орган не се е произнесъл и разрешението за строеж е влязло в сила.

Юрисконсулт Д.: Нямам доказателствени искания.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното днес от пълномощниците на жалбоподателя писмо с изх.№ 92-00-5454/05.09.2012г. на Община Несебър, както и представеният от юрисконсулт Д. Протокол за установяване на годността за ползване на строеж Образец 16.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: От името на доверителите ни заявяваме, че съобразно събраните в предходното и в днешното съдебно заседание доказателства считаме, че сме обосновали тезата за отмяна на атакувания с жалбата ни административен акт, като още в жалбата сме посочили защо считаме, че той е нищожен от една страна, а ако не приемете това, незаконосъобразен.

Подробни доводи ще изложим в писмени бележки.

Моля да уважите жалбата ни и ни присъдите направените по делото разноски.

Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и потвърдите оспорената заповед като правилна и законосъобразна.

Ще представя подробни доводи в писмени бележки.

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: