ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 13.05.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети май                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 416 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДАРС ИНВЕСТ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕМОНА 2000” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Д., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Регионален отдел „НСК”-БУРГАС, РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., който представя пълномощно, както и от юрисконсулт Ш., която също представя пълномощно.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.В.А.-Д. не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба по делото депозирана от вещото лице В.Д., видно от която към настоящия момент не е изготвена възложената по делото съдебно-техническа експертиза, поради необходимостта от извършване на допълнителни справки в РИОСВ-гр.Бургас, поради което вещото лице моли да му бъде дадена допълнителна възможност за изготвяне на експертизата.

 

Адв.Д.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

        

         Адв.Д.: Поддържам жалбата на доверителя ми.

         Представям и моля да приемете молба - допълнение към жалбата, в която сме изложили допълнителни фактически основания за твърдяната незаконосъобразност на оспорения административен акт.

Представям заверен препис от писмо на надзорната фирма, видно от входящите печати по което, на съответните дати РДНСК и РИОСВ са били уведомени за издаденото разрешение за строеж.

         Моля да ми се даде възможност да представя доказателства, находящи се в Община Несебър в уверение на това, че издадените разрешения за строеж са изпратени в законоустановения срок на РДНСК за осъществяване на контрол, съобразно разписания ред и в законоустановения срок. Компетентният орган не е отменил тези строителни книжа.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете представената от административния орган преписка.

С оглед докладваната в днешно съдебно заседание молба от вещото лице, считам същата за основателна. Моля на вещото лице да се предостави възможност да изготви заключението по поставените въпроси.

По отношение доказателствените искания от процесуалния представител на жалбоподателя, не се противопоставям.

         Юрисконсулт Ш.: Оспорвам изцяло жалбата. Заявявам, че преписката е комплектована в цялост и е представена на съда.

Не възразявам днес представените доказателства да бъдат приети и приложени към материалите по делото.

По направеното искане относно представяне на доказателства, находящи се в Община Несебър – предоставям на съда.

Във връзка с молбата депозирана по делото, считам че следва да бъде уважена, като се даде възможност на вещото лице да изготви заключението в срок.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.Д. допълнителни писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

Намира за необходимо на жалбоподателите да бъде дадена допълнителна възможност да ангажират съответните доказателства в подкрепа на своите твърдения и възражения, като в тази връзка се даде възможност на адв.Д. да формулира и депозира извънсъдебно молба с конкретно съдържащи се доказателствени искания, както и следва да бъде предоставена допълнителна възможност на вещото лице за изготвяне на назначената по делото съдебно-техническа експертиза.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства по делото съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 30.09.2013г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: