ПРОТОКОЛ

 

Година 2010,23.02                                                                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На двадесет и трети февруари                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 416 по описа за 2010година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятЛукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен по телефона, се представлява от юрисконсулт М. Надлeжно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника по жалбата началник Митнически пункт „Нефтопристанище” гр.Бургас, редовно уведомен по телефона, се явява юрисконсулт Т. Надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по искане на жалбоподателя депозирано в жалбата му против Решение № 1105/19.11.2009 г. на началника на МП „Нефтопристанище” гр.Бургас, с което иска да бъде спряно изпълнението на решението, относно задълженията за заплащане на лихви върху допълнително определения размер на ДДС в размер на 579,51 лв.

Производството е по реда на чл.166 от АПК във вр. с чл.221 от ЗМ.

 

По делото е постъпила допълнителна молба от процесуалния представител на ответника по жалбата, в която изразява становище, че така представеното от жалбоподателя банкова гаранция 9915/12.09/01.12.2009г. издадена от БНП – Париба (BNP PARIBAS), клон София е достатъчна за обезпечаване на всички задължения за лихви по издадените решения на митническите органи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Поддържам искането за спиране. Моля да приемете представените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Не възразявам по така направеното искане. Пред Митница Бургас има представена гаранция на стойност 1 200 000 лв. В този си размер, тъй като основното задължение по решението за събиране на митни сборове са платени, и се касае само за обезпечаване на лихвите, така представени гаранции обезпечават всички лихви по общо издадените 32 бр. решения. В този смисъл не възразявам по направеното искане. Предоставям на съда.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи част от административната преписка, а именно: договор № 40010159/01.02.2006г.; удостоверение от Агенция по вписванията с изх.№20091013154218/13.10.2009г.; Решение № 1105/19.11.2009г. на началника на МП „Нефтопристанище”гр.Бургас; писмо изх. № 1105/19.11.2009г. на МП „Нефтопристанище” гр.Бургас; банкова гаранция № 9915/12.09./01.12.2009г.; Анекс №1 към Банкова гаранция № 9915/12.09./01.12.2009г.; решение № 4402-1291/16.12.2009г. на началник Митница гр. Бургас.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и  на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход устни състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Моля искането ни за спиране на предварителното изпълнение на Решение № 1105/19.11.2009г. на началника на митнически пункт  Нефтопристанище” гр.Бургас, относно задълженията за заплащане на лихви, да бъде уважено.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Моля уважаемия съд да се произнесе по искането за спиране, като вземе предвид, че така представени гаранции обезпечават всички лихви.

 

По искането за спиране съдът намира следното:

За да бъде спряно предварителното изпълнение допуснато от закона, за актове от категорията на процесното решение е необходимо съгласно чл.221 от ЗМ претендираното митническо задължение, независимо от това дали е главница или лихви, да бъде надлежно обезпечено изцяло. В конкретния случай, с оглед представените доказателства за налично обезпечение – банкова гаранция и изявлението на процесуалният представител на ответника относно това, че тази гаранция обезпечава изцяло всички вземания, които с административни актове на митницата се претендират от настоящия жалбоподател и които касаят вземания на лихви, съдът намира, че искането е основателно, поради което и на основание чл.221 от ЗМ вр. 166, ал.3 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на решение 1105/19.11.2009г., издадено от началник Митнически пункт „Нефтено пристанище” гр.Бургас, в частта относно задължението обективирано в решение за заплащане на лихви върху определения размер на ДДС, а именно 579,51 лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седемдневен срок от днес през Върховен административен съд  на Република България.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: