Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер      943                   от 11.05.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 415 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на К.Б.Т., ЕГН **********; с адрес *** против Решение № 113/24.01.2018 г., постановено по НАХД № 5395/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № Е-284/26.09.2017 г., издадено от Кмета на Община Бургас, с което на касатора на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) е наложена глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл. 35, ал. 2 от ЗЗЖ. От касационната инстанция се иска да отмени изцяло оспорваното първоинстанционно съдебно решение като неправилно и да отмени процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява

Ответникът по касация – Община Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на К.Б.Т. против Наказателно постановление № Е-284/26.09.2017 г., издадено от Кмета на Община Бургас. С процесното наказателно постановление на Маринов е наложена глоба в размер на 100 лева на основание чл. 68, ал. 1 от ЗЗЖ за нарушение на чл. 35, ал. 2 от ЗЗЖ. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд Бургас е приел, че нарушението е безспорно установено, като при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление са спазени правилата на административнонаказателното производство.

Решението на Районен съд - Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Основното възражение на касатора е за наличие на неизяснена фактическа обстановка. Съдът намира оплакването за основателно. По делото не са събрани свидетелски показания, които да доказват, че Недялко Иванов е нападнат от кучето, собственост на касатора – актът за установяване на административно нарушение е съставен само въз основа на показанията на лицето Иванов, и видно от показанията на актосъставителя, той не е бил очевидец на нападението. Липсват каквито и да са доказателства, в т.ч. официален документ или свидетелски показания, различни от тези на лицето, което твърди, че е било нападнато от кучето, за да може актът да се състави в отсъствието на собственикът на кучето Т.  - последният не е издирен за изясняване на случая. При липса на актосъставител – очевидец на нарушението; липса на свидетели на нарушението, липсата на други доказателства, както и липса на обяснения от собственика на животното на практика не може да се установи нарушение само въз основа на свидетелските показания на Иванов. В този смисъл, административното нарушение остава недоказано.

Като е достигнал до изводи, различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени, а заедно с него да се отмени и наказателното постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 113/24.01.2018 г., постановено по НАХД № 5395/2017 г. по описа на Районен съд – Бургас

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Е-284/26.09.2017 г., издадено от Кмета на Община Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.