ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 381                        дата 29 февруари 2016год.                  град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 29 февруари 2016год.,

 в следния състав:

 

                                                                                                      Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА         

    Секретар:………………..

     Прокурор: ………………

                                        

 разгледа адм. дело № 415 по описа за 2016 година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.41, ал.3 във вр. с чл.127ж, ал.1 ДОПК.

Съдът е сезиран с жалба подадена от „Търговско дружество Момчеви и Сие“ ООД, гр.Сливен, ул.„Родопа“ № 1А, представлявано от управителя М.Л.М., против действията на органи по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск № 180600290974_3/05.02.2016г. и действията за обезпечаване на доказателства, обективирани в Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателства № 180600290974_4/05.02.2016г.

Жалбоподателят оспорва действията на органите по приходите като незаконосъобразни. Възразява, че приложените „единни критерии за риск“, с които е обосновано затрудняването или невъзможността за събиране на дължимите данъци при последващо разпореждане със стоката, са неясни. Твърди, че не са установени данни за риск от неплащане на данъци и осигуровки, както и информация за данъчни и осигурителни задължения на дружеството. Иска се отмяна на действията по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и предприетите действия по обезпечаване на доказателствата, претендира разноски.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество, е основателна.

Установява се от административната преписка, че на 05.02.2016г., в гр. Сливен, е извършена проверка от инспектори по приходите в Дирекция "Фискален контрол" на мястото на разтоварване/получаване на стока с висок фискален риск, стопанисван от "Търговско дружество Момчеви и Сие" ООД. Съставен е протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 180600290974_3/05.02.2016г., като е изследвано съответствието между посочените в документите и установеното на място вид и количество стока, а именно: 1. Меса от животни от рода на свинете, пресни, замразени: Други разфасовки от свинско месо в количество 3 000,00кг.; 2.Меса от животни от рода на едрия рогат добитък замразени: други задни четвъртинки разфасовани или неразфасовани в количество 2046,00кг.; 3. Меса и карантии годни за консумация от домашни птици. Неразфасовани, пресни или охладени оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички - пилета в количество от 8222,27кг.; 4. Разфасовки и карантии охладени: бутчета и разфасовки от тях - пилешки в количество 7000,00кг.

При проверката не са установени несъответствия. На основание чл.121, ал.2 от ДОПК е прието, че спрямо провереното лице следва да се наложат предварителни обезпечителни мерки по чл.121а, ал.3 за обезпечаване на вземанията за данъци, като е посочено, че в противен случай събирането на дължимите данъци, включително на тези, които биха възникнали във връзка с търговията със стоки с висок фискален риск, обект на настоящия фискален контрол, ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.  Този извод е обоснован след прилагане на единни критерии за риск към проследената данъчно – осигурителна информация и установяване за период от 12 месеца преди датата на проверката наличието на декларирани за м.12.2015г. – 77 бр. трудови договора, 76 бр. декларации обр.1; за м.11.2015г. – 84 бр. трудови договора, 77 бр. декларации обр.1; за м.10.2015г. - 81 бр. трудови договора, 80 бр. декларации обр.1; за м.08.2015г. - 87 бр. трудови договора, 85бр. декларации обр.1; за м.06.2015г. - 82бр. трудови договора, 72 бр. декларации обр.1; за м.05.2015г. - 70 бр. трудови договора, 69 бр. декларации обр.1; за м.03.2015г. - 68 бр. трудови договора, 65 бр. декларации обр.1; за м.02.2015г. - 67 бр. трудови договора, 66 бр. декларации обр.1; за м.01.2015г. - 73 бр. трудови договора, 70 бр. декларации обр.1.

На същата дата – 05.02.2016г. от инспекторите е съставен Протокол за предприети действия за обезпечаване на доказателства № 180600290974_4, съгласно който, на основание чл.121а, ал.3 вр. ал.2 от ДОПК  и  предвид фактите обективирани в Протокол № 180600290974_3/05.02.2016г., от органите по приходите е прието, че при последващо разпореждане със стоките, събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни, поради което е определено обезпечение в размер на 23 933,65лв. представляващо 30% от пазарната стойност на стоката. Стоката е иззета и оставена на отговорно пазене в склад, собственост на „Търговско дружество Момчеви и Сие“ ООД, за което е съставен Приемо-предавателен протокол за съхранение и отговорно пазене на стоки №180600290974-5/05.02.2016г. Впоследствие, на основание чл.121а, ал.3, изр.второ, предл. второ от ДОПК, иззетата стока с висок фискален риск е освободена поради представяне на обезпечение съгласно Протокол №180600290974_7/05.02.2016г.

Действията на органите по приходите при извършения фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и действията за обезпечаване на доказателства, обективирани в цитираните протоколи са били оспорени по предвидения административен ред пред Директора на ТД на НАП гр. Бургас. С Решение № 24/09.02.2016г., на основание чл.41, ал.1, изр.2 във вр. с чл.22, ал.6 и ал.7 от ДОПК, жалбата на  „Търговско дружество Момчеви и Сие“ ООД е отхвърлена от горестоящия административен орган като неоснователна. В мотивите на решението е посочено, че по предварително извършен анализ на дейността на дружеството, на свързаните с него лица, на начислените, внесени и дължими задължения са констатирани тенденции към отклонение от данъчно облагане. Ето защо са предприети действия по физическа проверка на доставяните от дружеството стоки с висок фискален риск и придружаващите ги документи, като горестоящият орган е посочил също, че при процесната проверка са били съобразени и действията на дружеството при управление на дължимия ДДС и предвид резултатите от извършена на 03.12.2015г. проверка във връзка с извършван от дружеството ВОД и установени разлики между декларираните и действително превозваните стоки, поради което горестоящия орган е приел, че органите по приходите правилно са преценили, че последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено.

Обжалваните действия на органа по приходите са незаконосъобразни.

Съгласно разпоредбата на чл.121а, ал.1 от ДОПК при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на: 1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол; 2. неспазване на забраната по чл.13, ал.3, т.4; 3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; 4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й. Според ал.2 и ал.3 от цитираната правна норма предварителните обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл.40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. Забраната за разпореждане по чл.13, ал.3, т.4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

Видно от съставения Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск № 180600290974_3/05.02.2016г. органът по приходите се е позовал на хипотезата на алинея 2 на чл.121а от ДОПК. Изложените обаче мотиви на органа не сочат наличието на обезпечителна нужда по смисъла на посочената разпоредба. Протоколът не съдържа описание на конкретни факти и обстоятелства, относими към приетото за установено основание по цитирания текст, а именно - че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Самото цитиране или възпроизвеждане на текста, на която и да било законова разпоредба, без изложение на относимите за нея конкретни факти, всякога компрометира обосноваността на съответния акт и се явява достатъчно основание за неговата отмяна. Органът се е позовал на данни от информационните масиви на НАП, за които данни няма никаква яснота относно техния характер. Позовал се е и на прилагане на единни критерии за риск, които вероятно представляват служебна тайна и на това основание остават също толкова неясни. Тези критерии за риск са приложени спрямо проследената данъчно-осигурителна информация, касаеща сключените от дружеството трудови договори и подадени за работниците декларации образец 1, но не е посочено как именно тази информация влияе върху вероятността събирането на данъци да се окаже невъзможно или значително да се затрудни. В този смисъл, фактическата информация, касеща наличието на определен брой трудови договори, не може да се обвърже с мотива за превенция на фискалната дисциплина. От мотивите на горестоящия орган става ясно, че се зачитат и резултати от проверка извършена на дружеството на 03.12.2015г., но остава съвършено неясно каква е нейната относимост към сегашната проверка и как установените тогава разлики между декларирани и превозвани стоки влияе върху настоящите резултати, които са показали пълно съответствие.

Предвид изложеното съдът приема, че в конкретния случай органите по приходите не са доказали наличието на основанието по чл.121а ал.2 ДОПК за предприемане на обезпечителни мерки и в този смисъл следва да се приеме, че материалният закон е неправилно приложен. Този извод обосновава и незаконосъобразността на последващите действия, предприети на основание чл.121а, ал.3 от ДОПК за обезпечаване на доказателства, които са обективирани в същия протокол, както и в отделно съставен Протокол № 180600290974_4/05.02.2016г., които действия по необходимост са обвързани с констатациите по алинея 2 на същата норма и се извършват въз основа на тях. Органът по приходите е определил размера на обезпечението – 23933,65лв., представляващ 30% от пазарната цена на проверената стока с висок фискален риск. Напълно неясно остава как е определена пазарната цена и в този смисъл изводът за размера на обезпечението е необоснован и като такъв може да се счете за произволно определен.  Това представлява съществено процесуално нарушение, което също е основание за отмяна на процесните действия.  

 На основание изложените мотиви извършените от органът по приходите действия по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и действията по обезпечаване на доказателствата следва да бъдат отменени като незаконосъобразни. При този изход на процеса в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени разноските по делото в общ размер от 1300лв.    

Мотивиран от горното и на основание чл.41, ал.3, предл. последно, във вр. с чл.127ж, ал.1 от ДОПК,  Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 ОТМЕНЯ действията на органите по приходите по извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обективирани в Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск 180600290974_3/05.02.2016г. и действията за обезпечаване на доказателства, обективирани в Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателства № 180600290974_4/05.02.2016г. 

 ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Бургас, ул.“Цар Петър“ № 5Б  да заплати на „Търговско дружество Момчеви и Сие“ ООД, гр.Сливен, ул.„Родопа“ № 1А, с ЕИК 119080659, представлявано от управителя М.Л.М., сумата от 1300лв. разноски по делото.

 

            Определението е окончателно.

                                                                                        СЪДИЯ: