Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                   757                   24.04.2015 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и шести март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 415 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Община Несебър, представлявана от кмета Н. К. Д., против решение № 4 от 12.01.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 577/2014 по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са развити доводи за допуснато нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на първоинстанционното решение и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Несебърският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 34/21.07.2014г., издадено от директора на РИОСВ- Бургас, с което на основание чл. 166, т.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е наложено на касатора административно наказание- имуществена санкция в размер на 2000 лева за нарушение по чл. 155, ал.2 от същия закон, за неизпълнение на задължителни предписания, дадени с писмо изх. № 1184/24.02.2014 г.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 19.02.2014 г. при извършена проверка служители на РИОСВ-Бургас са констатирали на буна между новия и централния плаж в гр.Св.Влас изведен колектор, от който изтича в Черно море видимо чиста вода. Проверяващите лица са констатирали, че водите в колектора идват от събирателна шахта, в която са включени три други по-малки колектора- единият от хотел „Ирис“, вторият от хотел „Амфора“ и третият от канализационна помпена станция /КПС/-Свети Влас и хотелски комплекс „Сън Палас“. С цел установяване на вида на заустваните в Черно море води и законността на изграждане на колекторите, с писмо изх. № 1184/24.02.2014г. на директора на РИОСВ-Бургас са дадени предписания до Община Несебър да предостави в срок до 17.03.2014 г. документи относно законността на установеното строителство. Тези предписания не са изпълнени в указания срок, поради което касаторът е санкциониран на основание чл. чл. 166, т.3 от ЗООС.

В касационната жалба са наведени доводи за незаконосъобразност на даденото предписание, поради противоречие с материалноправни разпоредби. Срокът за предявяване на неговата унищожаемост обаче е изтекъл, а и такава проверка излиза извън процесуалното предназначение на настоящото производство. Като стабилен административен акт, предписанието е задължително за адресата и с неизпълнението му последният е осъществил елементите от състава на административното нарушение по чл. 166, т.3 от ЗООС, поради което правилно е бил санкциониран.

Неоснователни са доводите на касатора, че не е субект на нарушението по чл. 166, т.3 от ЗООС. Видно от текста на посочената разпоредба, такъв е адресатът на задължителното предписание, дадено от контролния орган- в случая Община Несебър.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата касационни основания за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4 от 12.01.2015 г., постановено по н.а.х.д. № 577/2014 по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.