Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1245           04.07.2014г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 415 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Д.Т.Д., ЕГН **********;*** против Решение № 7/23.01.2014г. постановено по НАХД № 465/ 2013г. на Районен съд Айтос, с което е потвърдено наказателно постановление 338/ 08.07.2013г., издадено от Началника на РУ МВР – Айтос, с което на основание чл. 179, ал. 3, т. 4 предл.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание, касатора лично поддържа жалбата на изложените основания.

Ответникът по касация – Началник на РУМВР - Айтос,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Айтос е образувано по жалба на Д.Т.Д. против Наказателно постановление № 338/08.07.2013г., издадено от Началника на РУ МВР – Айтос, с което на основание чл.179, ал. 3, т. 4 предл. 1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП.  За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него.

 

Решението на Районен съд – Айтос е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В касационната жалба са изложени подробни разсъждения относно житейските наблюдения на касатора Д. и в частност за поведението на различни полицейски служители, като същите не са идентифицирани.

На следващо място в жалбата касаторът изрично посочва, че не е притежавал необходимата винетка. Отделно от това в съдебно заседание същият лично е потвърдил този факт. В този смисъл, както пред първоинстанционния районен съд, така и пред настоящия касационен състав, касатора не отрича по същество осъщественото от него административно нарушение, като единствено възразява по начина по който е била извършена проверката. Съда изцяло споделя доводите на АРС, съгласно които в хода на административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, поради което намира  и за неоснователни заявените от жалбоподателя твърдения.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/23.01.2014г. постановено по НАХД № 465/2013г. на Районен съд Айтос.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                

 

 

        2.