Р Е Ш Е Н И Е

 

  Номер 822          Година 10.04.2013          Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на деветнадесети март две хиляди и тринадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Йовка Банкова

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 415 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Скорпион-03-ДД” ЕООД, гр.***, представлявано от управителя Д.М.Д. против заповед № 29-05-2449/14.12.2011г. на директора на РЗОК гр.Бургас, в частта по т.1, т.2 и т.3, относно наложените на дружеството санкции за нарушение на чл.6, ал.1, т.3 от ИД № РД-021005/01.07.2011г. в общ размер на 150,00 лева. Счита издадената заповед, в обжалваната и част за незаконосъобразна, поради неправилно приложение на закона и моли да бъде отменена и да и се присъдят направените по делото разноски.   

Ответникът – Директора на РЗОК гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение и да му се присъди юрисконсултско възнаграждение.  

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Със заповед № РД-09-1268/04.12.2012г., директорът на РЗОК гр.Бургас на основание чл.72, ал.4 и чл.73 от ЗЗО и чл.37, ал.2 от индивидуален договор 2011г. е наредил да бъде извършена финансова проверка на жалбоподателя по изпълнението на индивидуален договор № 021005/01.07.2011г. и сключеното допълнително споразумение към него № 4/30.11.2012г. за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели заплащани напълно или частично от НЗОК, със задача „Контрол, относно отпускане на лекарствени продукти по сключения индивидуален договор № 021005/01.07.2011г. и сключеното допълнително споразумение № 4/30.11.2012г. с РЗОК-гр.Бургас до извършване на проверката”. Заповедта е връчена срещу подпис на управителя на дружеството на 14.12.2012г..

В резултат на извършената проверка е съставен констативен протокол № 1222 от 14.12.2012 год., в който са описани установените нарушения, като са дадени препоръки и срок за тяхното изпълнение. Протокола е връчен срещу подпис на управителя на дружеството на 14.12.2012г..

На основание чл.30, ал.1 от договор № 021005/01.07.2011г. сключен между НЗОК и „Скорпион-03-ДД” ЕООД, собственик на Аптека „Диляна”-изпълнител и във връзка с извършен контрол по чл.72, ал.4 от ЗЗО по изпълнение на договора е издадена заповед № 29-05-2449/14.12.2011г. на Директора на РЗОК гр.Бургас. Със заповедта по т.1, т.2 и т.3, за три нарушения на чл.6, ал.1,т.3 от Договор № 021005/01.07.2011г. и сключените допълнителни споразумения към него с НЗОК са наложени три санкции „финансова неустойка” по чл.35, ла.1, т.4, б.”а” от Договор № 021005/01.07.2011г., в размер на всяка от тях по 50 лева. Санкциите са наложени за следните констатирани нарушения:

1.Аптеката е отпуснала на ЗЗОЛ П.Д.Х. за МКБ с код 11: - с рецептурна бланка-образец „МЗ-НЗОК № 5, аптечен № 5939, изпълнена на 16.11.2011г. за МКБ с код 11, лекарствения продукт DIAPREL MR, modifient-release tablets, 60 mg х 30 с код НЗОК – AF388; - с рецептурна бланка-образец „МЗ-НЗОК № 5, аптечен № 5939, изпълнена на 16.11.2011г. за МКБ с код 11, лекарствения продукт Eucreas, film-coated tablets, 50 mg/1000 mg х 60 с код НЗОК – AF373;

2.Аптеката е отпуснала на ЗЗОЛ П.Д.Х. за МКБ с код 11: - с рецептурна бланка-образец „МЗ-НЗОК № 5, аптечен № 6473, изпълнена на 16.12.2011г. за МКБ с код 11, лекарствения продукт DIAPREL MR, modifient-release tablets, 60 mg х 30 с код НЗОК – AF388; - с рецептурна бланка-образец „МЗ-НЗОК № 5, аптечен № 6474, изпълнена на 16.12.2011г. за МКБ с код 11, лекарствения продукт Eucreas, film-coated tablets, 50 mg/1000 mg х 60 с код НЗОК – AF373;

3. Аптеката е отпуснала на ЗЗОЛ П.Д.Х. за МКБ с код 11: - с рецептурна бланка-образец „МЗ-НЗОК № 5, аптечен № 704, изпълнена на 14.02.2012г. за МКБ с код 11, лекарствения продукт DIAPREL MR, modifient-release tablets, 60 mg х 30 с код НЗОК – AF388; - с рецептурна бланка-образец „МЗ-НЗОК № 5, аптечен № 703, изпълнена на 14.02.2012г. за МКБ с код 11, лекарствения продукт Eucreas, film-coated tablets, 50 mg/1000 mg х 60 с код НЗОК – AF373;

Изпълнителя е следвало да върне рецептурните бланки-образец „МЗ-НЗОК № 5, аптечен № 5939, № 6473 и № 704 на приносителя им без да ги изпълни, защото противоречат на изискванията на НЗОК за лечение на захарен диабет тип 2, съгласно които НЗОК заплаща само комбинацията продукт Eucreas, film-coated tablets, 50 mg/1000 mg х 60 с код НЗОК – AF373 с метформин и не се заплаща комбинацията със Сулфанилурейни препарати съгласно Позитивния лекарствен списък. Нарушен е чл.6, ал.1, т.3 от ИД № 021005/01.07.2011г. и сключеното допълнително споразумение № 4/30.11.2012г. към него.

Заповедта е връчена на 18.01.2013г., видно от приложеното известие за доставяне и в срока по чл.149, ал.1 от АПК с жалба вх.№ 02/РД-29-222/29.01.2013г. е обжалвана в частта по т.1, т.2 и т.3.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно чл.24, ал.1 от Национален рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз за 2011 г. (НРД 2011), контролът по изпълнение на договорите за оказване на медицинска помощ и контролът по изпълнение на договорите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършват в съответствие с раздел Х от ЗЗО.

Съгласно чл.72, ал.2 от Закона за здравното осигуряване непосредственият контрол по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършвани от длъжностни лица от РЗОК - финансови инспектори, лекари - контрольори, и лекари по дентална медицина - контрольори, въз основа на заповед на директора на РЗОК, като в ал.5 е предвидено, че условията и редът за осъществяване на контрола по ал. 2, 3 и 4 се определят с инструкция, издадена от управителя на НЗОК.

Съгласно чл.13, ал.1 от Инструкция № РД-16-22/1.07.2011 г. за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 4 от ЗЗО по изпълнението на договорите за отпускане на лекарствени продукти по чл.262, ал.4, т.1 от ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Инструкция № РД-16-22/11.07.2011г.), когато аптеката не изпълни задълженията си по договор с НЗОК, директорът на РЗОК има право да приложи санкциите, предвидени в индивидуалния договор на изпълнителя, като съгласно чл.15, ал.1 от същата Инструкция, санкциите се налагат от директора на РЗОК, по вид и размер в зависимост от констатираното нарушение. В този смисъл са и разпоредбите на Договор № 021005/01.07.2011г. за отпускане на лекарствени  продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК (Договор № 021005/01.07.2011г.), сключен между НЗОК и „Скорпион-03-ДД” ЕООД. В чл.30, ал.1 и чл.31, ал.2 от раздел VІ – Условия и ред за контрол на изпълнение на договора е предвидено, че със заповед на директора на РЗОК се определят вида и размера на санкциите.

С оглед посочените разпоредби заповед № 29-05-2449/14.12.2011г. се явява издадена от компетентен орган - директора на РЗОК гр.Бургас.

В хода на административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да са довели до нарушаване правото на защита на жалбоподателя и до незаконосъобразност на оспорената заповед.

Производството е започнало въз основа на заповед  № РД-09-1268/04.12.2012г. на директорът на РЗОК гр.Бургас, в съответствие с изискванията на чл.72, ал.2 от ЗЗО и чл.8, ал.1 от Инструкция № РД-16-22/11.07.2011г.. Заповедта е надлежно връчена на дружеството преди започване на проверката.

За резултатите от извършената проверка е съставен констативен протокол № 1222/14.12.2012г. в съответствие с изискванията на чл.11, ал.1 от Инструкция № РД-16-22/11.07.2011г. и чл.28 от Договор № 021005/01.07.2011г.. Констативният протокол е съставен от длъжностните лица определени със заповедта за извършване на проверка и е надлежно връчен жалбоподателя.

Срещу констативният протокол не са постъпили писмени възражения от дружеството и в съответствие с изискванията на чл.16, ал.1 от Инструкция № РД-16-22/11.07.2011г. и чл.30, ал.1 от Договор № 021005/01.07.2011г. е издадена процесната заповед.

Заповедта е издадена в писмена форма и нейното съдържание е в съответствие с изискванията на чл.59, ал.1 и ал.2 от АПК, към които препраща нормата на чл.16, ал.2 от Инструкция № РД-16-22/11.07.2011г..

Заповедта в обжалваната част е мотивирана, като са посочени фактическите и правни основание за нейното издаване. Като фактически основания са посочени три нарушения на сключения индивидуален договор между НЗОК и дружеството-жалбоподател, а като правни основания са посочени текстовете от договора, предвиждащи санкция – финансова неустойка за констатираните нарушения.       

 Заповедта е издадена в съответствие с материалноправните изисквания на закона.

Съгласно чл.6, ал.1, т.3 от Договор № 021005/01.07.2011г., рецептата не се изпълнява в аптеката и се връща на приносителят и в случай на несъответствие между предписаният брой опаковки лекарство и определената доза на прием, и другите изисквания по предписване на лекарствени продукти, медицински изследвания и диетични храни за специални медицински цели.

В случая в хода на проверката е установено, че на три пъти Аптеката е отпуснала на ЗЗОЛ П.Д.Х. за МКБ с код 11: - с рецептурна бланка-образец „МЗ-НЗОК № 5, за МКБ с код 11, лекарствения продукт DIAPREL MR, modifient-release tablets, 60 mg х 30 с код НЗОК – AF388; - с рецептурна бланка-образец „МЗ-НЗОК № 5, за МКБ с код 11, лекарствения продукт Eucreas, film-coated tablets, 50 mg/1000 mg х 60 с код НЗОК – AF373.

Така описаните действия, правилно са квалифицирани като нарушение на чл.6, ал.1, т.3 от Договор № 021005/01.07.2011г., доколкото същите представляват нарушения на другите изисквания по предписване на лекарствени продукти, медицински изследвания и диетични храни за специални медицински цели, като всяко едно изпълнение на рецепта в нарушение на изискванията, съставлява самостоятелно нарушение, за което правилно са наложени отделна санкция.

Съгласно чл.35, ал.1, т.1 от НРД 2011, НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, посочени в списъци, както следва: 1. списък с лекарства, който съдържа: а) лекарствените продукти и всички данни за тях съгласно приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, публикуван на интернет страницата на Комисията по позитивен лекарствен списък, за които са подадени заявления по реда на Наредба № 10 от 2009 г.; б) НЗОК код за всеки лекарствен продукт по буква "а"; в) код на търговец/и на едро с лекарствени продукти, посочени от притежателя на разрешението за употреба на съответния лекарствен продукт по буква "а"; г) указания относно реда за предписване, отпускане и получаване: - група съобразно реда и начина на тяхното предписване по чл. 45, ал. 1; - вид на рецептурната бланка съгласно Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти; - вид на протокола съгласно чл. 52, ал. 1;

Съгласно Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10/24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262, ал. 4, т. 1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия на диетичните храни за специални медицински цели, в редакциите към 20.09.2011г. и 28.11.2011г., действащи към момента на изпълнение на всяка от рецептите, медикамента Eucreas, film-coated tablets, 50 mg/1000 mg, не се комбинира с други Сулфанилурейни продукти. Ето защо, след като по делото не е налице спор, че медикамента DIAPREL MR попада в групата на Сулфанилурейни продукти, то вместо да изпълни трите рецепти, аптеката е следвало да я върни на приносителят и. Като не е сторила това, тя е допуснала нарушение на изискванията на чл.6, ал.1, т.3  на Договор № 021005/01.07.2011г. и правилно е била санкционирана. В този смисъл неоснователни са направените в жалбата възражения, че не са налице посочените нарушения, доколкото жалбоподателят се позовава на Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10/24.03.2009 г., в редакция към 12.07.2012г., която не е била действаща към момента на изпълнение на рецептите.

Размерът на всяка една от трите санкции е правилно определен в заповедта, в съответствие с разпоредбите на чл.35, ал.1, т.4, б.4”а” от Договор № 021005/01.07.2011г., съгласно който при нарушение на чл.6, ал.1 от Договора се налага финансова неустойка в размер на 50 лева умножена по броя на констатираните нарушения.

С оглед на изложеното жалбата на „Скорпион-03-ДД” ЕООД е неоснователна и на основание чл.172 ал.2 от АПК, следва да бъде отхвърлена. При този изход на делото и с оглед своевременно направеното искане в полза на ответната страна следва да бъдат присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева.

Мотивиран от изложеното,  Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Скорпион-03-ДД” ЕООД, гр.***, представлявано от управителя Д.М.Д. против заповед № 29-05-2449/14.12.2011г. издадена от директора на РЗОК гр.Бургас, в частта по т.1, т.2 и т.3, относно наложените за нарушение на чл.6, ал.1, т.3 от Договор № 021005/01.07.2011г. и сключените допълнителни споразумения към него с НЗОК три санкции – „финансова неустойка” по чл.35, ал.1, т.4, буква „а” от Договор № 021005/01.07.2011г. в размер на всяка една от тях по 50,00 лева.

ОСЪЖДА „Скорпион-03-ДД” ЕООД, гр.***, представлявано от управителя Д.М.Д. да заплати на Регионална здравноосигурителна каса – Бургас, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 (сто) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН за здравното осигуряване

  Двуезична версия на документа: BG - EN

 

 

 

 

Обн., ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г., изм., бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 62 от 9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., в сила от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г., бр. 113 от 28.12.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр. 41 от 24.04.2001 г., в сила от 24.04.2001 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 54 от 31.05.2002 г., в сила от 1.12.2002 г., доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 107 от 15.11.2002 г., доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., в сила от 1.03.2003 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003 г., изм., бр. 107 от 9.12.2003 г., в сила от 9.12.2003 г., доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм. и доп., бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 6.04.2004 г., доп., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм. и доп., бр. 49 от 8.06.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., бр. 111 от 21.12.2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.02.2006 г., изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2005 г., в сила от 1.06.2005 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 1.11.2005 г., изм. и доп., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., доп., бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., изм. и доп., бр. 18 от 28.02.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., изм., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 24.11.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., доп., бр. 11 от 2.02.2007 г.; Решение № 3 от 13.03.2007 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 26 от 27.03.2007 г.; изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 14.04.2008 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., (*) бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 97 от 23.11.2007 г., бр. 100 от 30.11.2007 г., в сила от 20.12.2007 г., изм. и доп., бр. 113 от 28.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 37 от 8.04.2008 г., бр. 71 от 12.08.2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм., бр. 110 от 30.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., бр. 42 от 5.06.2009 г., доп., бр. 93 от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм., бр. 19 от 9.03.2010 г., бр. 26 от 6.04.2010 г., доп., бр. 43 от 8.06.2010 г., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 1.07.2010 г., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. и доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., доп., бр. 96 от 7.12.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. и доп., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 101 от 18.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г., доп., бр. 4 от 15.01.2013 г., в сила от 15.01.2013 г., изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 20 от 28.02.2013 г., бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г.

 

 

 

 

Сборник закони - АПИС, кн. 7/98 г., стр. 63; кн. 9/98 г., стр. 59; кн. 9/99 г., стр. 134; кн. 5/2001 г., стр. 270; кн. 2/2002 г., стр. 148; кн. 8/2002 г., стр. 17; кн. 12/2002 г., стр. 161; кн. 1/2003 г., стр. 281; кн. 2/2003 г., стр. 134; кн. 6/2003 г., стр. 351; кн. 1 /2004 г., стр. 262; кн. 6/2004 г., стр. 25; кн. 7/2004 г., стр. 228; кн. 10/2004 г., стр. 80; кн. 1/2005, стр. 206; кн. 10/2005, стр. 171

 

 

 

 

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 1, № 150

 

 

 

 

(*) (Бел. ред. - относно влизането в сила на измененията и допълненията на ЗЗО с ДВ, бр. 34 от 25.04.2006 г., виж § 56 от преходните и заключителните разпоредби на ЗТР)

 

 

 

 

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

 

 

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него обществени отношения.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, предвидени в този закон, в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Здравното осигуряване е задължително и доброволно.

 

 

 

 

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Задължителното здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности, което се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

(2) Набирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски, които се определят със закон, се осъществява от Националната агенция за приходите.

 

 

 

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки срещу заплащане на премии, въз основа на застрахователни договори.

 

 

 

 

Глава втора
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ