Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер        944                 от 11.05.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на деветнадесети април март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря С. А. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 414 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Заместник-Кмета на Община Бургас „Европейски политики, околна среда“  против Решение № 2054/19.12.2017 г., постановено по НАХД  № 5392/ 2017 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № Е-292/26.09.2017 г. на касатора, с което за нарушение на чл. 25, ал. 2, т. 2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас (НУОТОБ), на основание чл. 56 във връзка с чл. 55, ал. 1 от същата наредба, на К.Й.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява

Ответникът по касация – К.Й.С., ЕГН **********, със съдебен адрес/***, бизнес сграда „Галчев холдинг“ партер, в съдебно заседание се явява лично, оспорва касационната жалба и иска от съда да потвърди оспореното решение като правилно и законосъобразно

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на  оспорването като излага съображения в тази насока.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд –Бургас е образувано по жалба на К.Й.С. против Наказателно постановление Е-292/26.09.2017 г. на Заместник кмет на Община Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 2, т. 2 от НУОТОБ, основание чл. 56 във връзка с чл. 55, ал. 1 от същата наредба, на лицето е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева. От събраните пред районния съд доказателства се установява, че на 15.08.2017 г., в 18.00 часа, при извършена проверка в гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ , бл. 16 от инспектори от отдел „Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда“ са установили, че се извършват ремонтни дейности от „Галчев инженеринг“ ЕООД. Подробно в съставения АУАН и в наказателното постановление е описано в какво се състои нарушението относно натрупването на строителен материал.

Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Бургас е приел, че както при съставянето на процесния АУАН, така и при издаването на процесното НП е допуснато съществено процесуално нарушение относно индивидуализацията на нарушителя, а също така неправилно е приложен института на допустителството.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд –Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай посочените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Не може да се приеме като състоятелно твърдението на касатора, че изброяването на отговорните лица в нормата на чл. 25, ал. 1 от НУОТОБ не е лимитативно предвид многообразието на обществените отношения, които са обект на контрол със същата. В случай, че Общински съвет Бургас е имал предвид и други субекти, извън посочените, същото щеше да бъде формулирано по подходящ начин в текста на наредбата. В този смисъл ирелевантни са разсъжденията във връзка с фигурата на техническия ръководител, тъй като субект на нарушението е юридическото лице. Хипотезата на чл. 24, ал. 2 от ЗАНН, съгласно която за административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени е неприложима. Контролните органи не са проследили кое лице точно е извършило нарушението, а само са възприели, че С. в качеството на технически ръководител е допуснал същото.

С процесното наказателно постановление С. е санкциониран за „допускане натрупване на строителен материал“. Както правилно е посочил и първоинстанционния съд, съгласно чл. 10 от ЗАНН при административните нарушения подбудителите, помагачите и укривателите, както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ. В настоящия случай, в санкционната норма на чл. 55, ал. 1 от НУОТОБ не е предвидена санкция за допустителство.

По изложените мотиви, касационната инстанция счита, че обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 2054/19.12.2017 г., постановено по НАХД  № 5392/ 2017 г. по описа на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.