О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 444

        гр.Бургас, 16.03.2016г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 414 по описа на съда за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от З.Г.А. с ЕГН ********** и С.Г.А. с ЕГН **********, със съдебен адрес: *** против Заповед № РД-16-91/25.01.2017г., издадена от кмета на община Поморие, с която е наредено да бъде премахната неподходяща по местонахождение и разположение част от прозирна ограда, реализирана върху имот публична общинска собственост и заграждаща от три страни терен, с неправилна форма в план, с площ от 233 кв.м., представляващо площадно пространство – част от уличната регулация на населеното място, граничеща от юг и изток с УПИ І и от североизток с УПИ ХХІV и УПИ ХІ, в кв.20 по регулационния план на с.Каменар, общ.Поморие, обл.Бургас.

Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна. Направено е и искане за спиране на изпълнението на оспорения административен акт до произнасяне от съда относно собствеността на процесните 233 кв.м.

Съдът, след преценка и анализ на събраните по делото доказателства, намира жалбата за недопустима, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.147, ал.1 от АПК право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения.

Наличието на правен интерес за жалбоподателя от оспорване на административния акт е положителна процесуална предпоставка, която трябва да съществува, независимо дали се иска прогласяване на нищожност на акта или констатиране на неговата незаконосъобразност. В тежест на жалбоподателя е да докаже активната си легитимация, обуславяща правото му на жалба.

От диспозитива на оспорената заповед, издадена на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ се установява, че жалбоподателите З.Г.А. и С.Г.А. не са посочени като нейни адресати. Същевременно същите не са представили по делото доказателства, че притежават вещни права върху имота, по отношение, на който е издадена процесната заповед № РД-16-91/25.01.2017г. на кмета на община Поморие. Жалбоподателите не само, че не се легитимират като собственици на процесния имот, но твърдят, че във връзка с подадена от тяхно име искова молба е образувано гр.д. № 64/2017г. по описа на РС – Поморие, с предмет установителен иск, с който същите молят съда да приеме за установено, че са собственици на имота. Именно във връзка с посоченото гражданско дело жалбоподателите са направили искане за спиране изпълнението на оспорената от тях заповед до произнасяне от съда относно собствеността на процесните 233 кв.м.

По делото е представена справка с изх. № 364/09.03.2016г. по описа на Районен съд Поморие,   от която се установява, че в съда действително е имало на производство гр.д. № 64/2017г., образувано по искова молба от З.Г.А. с ЕГН ********** и С.Г.А. с ЕГН ********** ***, с която е предявен иск за установяване по отношение на ответната община, че ищците са собственици на 233 кв.м. на юг от собствения им имот УПИ ХХІV, кв.8 по плана на с.Каменар, общ.Поморие.

С оглед изложените факти и обстоятелства съдът намира, че за оспорващите З.А. и С.А. не е налице правен интерес от оспорване на процесната заповед, тъй като с нея не се нарушават или застрашават техни права, свободи или законни интереси и не се пораждат задължения, поради което жалбата им следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото прекратено.

Предвид изложеното и на основание чл.159, ал.1, т.4 от АПК, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Г.А. с ЕГН ********** и С.Г.А. с ЕГН **********, със съдебен адрес: *** против Заповед № РД-16-91/25.01.2017г., издадена от кмета на община Поморие.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 414 по описа на Административен съд - Бургас за 2017г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                      

СЪДИЯ: