Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 923             Година 16.05.2016          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХVІ-ти състав на двадесет и първи април две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина БЪЧВАРОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:  1. Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                              2. Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря И.Л.

Прокурор Г.М.

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 414 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по касационна жалба подадена от Заложна къща „София Корект Плюс“ ООД, гр.София, район „Триадица“, ул.“Скобелев“ № 9, партер, представлявано от управителя С.А.И. против решение № 14/13.01.2016г., постановено по н.а.х.д.№ 811/2015г. по описа на Районен съд Несебър, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление №036438 от 10.02.2015г. на Директора на Регионална дирекция „Комисия за защита на потребителите“ Бургас. Счита решението в обжалваната му част за неправилно, постановено при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Оспорва съставомерността на констатираното деяние по чл.14, ал.2 от НДЗК. Посочва, че дори и да се приеме, че в заложният билет не са попълнени всички необходими реквизити,  нарушението макар и формално да осъществява признаците на предвиденото в закона нарушение, поради своята малозначителност е с явно незначителна степен на обществена опасност. Иска се отмяна на решението в обжалваната му част.

 Ответникът – Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас, намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № 036438 издадено на 10.02.2015г. от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към ГД „Контрол на пазара“ при КЗП, в частта в която на касатора за нарушение на чл.11, ал.3  и чл.14, ал.2 от Наредба за дейността на заложните къщи (НДЗК) и на основание чл.83 от ЗАНН, във връзка с чл.36, ал.2 от НДЗК са наложени две имуществени санкции всяка от които в размер на 500 лева и е отменил наказателното постановление в останалата му част, с която за нарушение по чл.23, ал.1 от НДЗК и на основание чл.83 от ЗАНН, във връзка с чл.36, ал.2 от НДЗК на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.

 Решението в частта, в която е отменено наказателното постановление не е обжалвано, влязло е в законна сила и не подлежи на касационна проверка.

За да постанови решението си в обжалваната му част, съдът е приел за безспорно доказано извършването на нарушенията от страна на санкционирания търговец, тъй като същият не е изпълнил задълженията си по чл.11, ал.3 и  чл.14, ал.2 от НДЗК. Дружеството не е съобщило по най-бързия възможен начин на залогодателя факта на осъществена продажба в регламентирания от НДЗК 24-часов срок, както и не е спазило изискванията досежно необходимото съдържание на заложните билети, тъй като е установено непопълване на част от необходимите реквизити, предвидени при залог на МПС, с което е осъществило от обективна страна състава на установените нарушения. Съдът е преценил, че липсват предпоставки за приложение на чл.28 от ЗАНН и квалифициране на същите като „маловажен случай“, като е изложил обстойни мотиви за това. Наложените на търговеца имуществени санкции са преценени като правилно определени в минималния предвиден от законодателя размер и в съответствие с целите на чл.12 от ЗАНН, с оглед на което наказателното постановление е потвърдено в тази част.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Съдебното решение, в обжалваната му част, не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените мотиви са обстойни и се споделят и от настоящия съдебен състав.

Съгласно разпоредбата на  чл. 11, ал.3 от НДЗК "Заложната къща не по-късно от 24 часа след извършване на продажбата изпраща уведомление за това до притежателя на заложния билет писмено, на хартиен или друг траен носител, даващ възможност на притежателя на заложния билет да съхранява адресираната до него информация по начин, който позволява лесното й използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация".

Правилно районният съд е обосновал извод за съставомерност на констатираното деяние по чл.11, ал.3 от НДЗК, доколкото от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че на 08.08.2014г. заложната къща е извършила продажба на заложена вещ, но в законоустановения срок от 24 часа не е изпратила писмено уведомление за това до притежателя на билета, като такова е изпратено едва на 11.08.2014г. Правнозначимият факт, че уведомлението за конкретно извършената продажба на мобилен апарат по заложен билет №986/2014г. е изпратено до притежателя на заложния билет по-късно от 24 часа след извършването и́, не се оспорва от санкционираното лице. Фактът, че залогодателят все пак е бил уведомен, както и доводите, че от същия е изявено желание да получи уведомление в офиса на търговеца, не може да доведе до извод за несъставомерност на деянието. Задължението, вменено на заложните къщи с чл.11, ал.3 от НДЗК, съдържа два елемента: фактическото действие по изпращане на уведомление и срок, с който е скрепено извършването на това действие – до 24 часа след извършване на продажбата. По делото липсват данни залогодателят да е канен за връчване на уведомление, а и следва да се отбележи, че законът въвежда в задължение на заложната къща изпращане на уведомлението в 24 часов срок, а не уведомяване на залогодателя в 24 часов срок – уведомяването ще бъде извършено с достигане на уведомлението до залогодателя, но това може да бъде момент различен от изпращането му от заложната къща, за което е въведен 24 часовия срок.

Правомерно е ангажирана отговорността на търговеца и за установеното административно нарушение по чл.14, ал.2 от НДЗК, за това, че при сключване на договор със заемател не е оформил заложния билет по образец, съгласно приложение №4 от НДЗК. След съпоставяне на съдържащия се в административната преписка заложен билет №1073 от 12.08.2014г. с утвърдения образец по Приложение №4 е видно, че липсват конкретни реквизити изискуеми за индивидуализацията на заложената вещ, които са част от утвърдения образец. В заложния билет не само не са посочени, но и липсват като текст необходим за попълване – година на производство на лекия автомобил, държавен регистрационен номер, номер на шасито и мотора, полезен товар, брой резервни гуми, показания на километража. НДЗК изисква залаганата вещ да бъде индивидуализирана подробно и това изискване не е самоцелно, а цели да гарантира впоследствие, че при изпълнение на договорните задължения, залогодателят ще получи точно тази вещ, която е предоставил в залог при сключване на договора. Ето защо, след като в случая е попълнен заложен билет, чието съдържание не съответства на утвърдения образец, правилно дружеството е било санкционирано на основание посочените правни норми.

Правилно първоинстанционния съд е приел, че извършените нарушения не представляват маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, като изложените мотиви в този смисъл изцяло се споделят от настоящия съдебен състав, поради което не следва да се преповтарят.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, решението на първоинстанционния съд, в обжалваната му част, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/13.01.2016г., постановено по н.а.х.д.№ 811/2015г. по описа на Районен съд Несебър, в частта в която е потвърдено наказателно постановление № 036438 от 10.02.2015г.  издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.       

 

                                              

 

 

                                                                                                           2.