Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1246               от 04.07.2014г.             град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Павлина Стойчева

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 414 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал.  1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Б.Ж.Б., ЕГН **********;*** против Решение № 21/24.01.2014г. постановено по НАХД № 529/2013г. на Районен съд Карнобат, с което е потвърдено Наказателно постановление № 340/ 16.09.2013г. на Началника на РУП гр.Карнобат,  с което на касатора за нарушение на чл. 103, предл. 1  от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП  и чл. 101, ал. 3, т.1 от ЗДвП  и на основание чл.175, ал.1, т.4  от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, на основание чл. 183, ал.4, т.5 предл.1 от ЗДвП е наложено наказание -  глоба в размер на 50 лева  и на основание чл. 179, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено наказание – глоба в размер на 100 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. С.Д. от БАК, поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация – Началника на РУП гр. Карнобат,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Карнобат е образувано по жалба на Б.Ж.Б. против Наказателно постановление № 340/16.09.2013г. на Началника на РУП гр. Карнобат, с което на Б. за нарушение на чл. 103, предл. 1  от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП  и чл. 101, ал. 3, т. 1 от ЗДвП и на основание чл.175, ал. 1, т. 4  от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, на основание чл. 183, ал. 4, т. 5 предл. 1 от ЗДвП е наложено наказание -  глоба в размер на 50 лева  и на основание чл. 179, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено наказание – глоба в размер на 100 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че от събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин, че на посочените в акта дата и час жалбоподателят е извършил  визираните нарушения на правилата за движение по пътищата.

 

Решението на Районен съд – Карнобат е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Този съдебен състав счита, че първоинстанционното решение е постановено при неизяснена фактическа обстановка.

На първо място, съгласно нормата на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното. Настоящият съд счита, че в случая не е налице редовно съставен акт за установяване на административно нарушение. Видно от показанията на актосъставителя Г.Д.Д., същият не е присъствал на установяване на нарушенията в каквото и да е качество. Липсват данни кой точно полицейски орган е подал сигнал на водача Б. за спиране/отбиване. Липсва и яснота по какъв начин е подаден сигнала – съгласно разпоредбите на ЗДвП, сигнала за спиране/отбиване от пътното платно може да бъде подаден с ръка, със „СТОП”-палка, със звуков или светлинен сигнал. Не е ясно къде точно е извършено нарушението – липсва яснота в кой участък от пътя и при какви обстоятелства е подаден този сигнал. В този смисъл административнонаказващият орган не е изпълнил задължението си, вменено му от нормата на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, съгласно която преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства.  Отделно от това, не е налице и хипотезата на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, според която наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, тъй като не са установени по безспорен начин извършването на нарушението и вината на нарушителя. От цялостния доказателствен материал, събран както в хода на административнонаказателното производство, така и в производството пред първоинстанционния районен съд не може да се обоснове извод за конкретния начин, по който са установени вписаните в АУАН административни нарушения. В този смисъл липсва яснота (поради липсата на надлежни доказателства) и относно начина, респ. техническите средства, посредством които са установени и следващите две административни нарушения, вменени на санкционираното лице. От цялостния доказателствен материал не би могло да се изведе становище как точно контролния орган е установил, че превозното средство е с износени гуми (липсват доказателства да е измерен размера на грайфера), а също и че е налице и изтичане на въздух от спирачната система.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 21/24.01.2014г. постановено по НАХД № 529/2013г. на Районен съд Карнобат

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 340/16.09.2013г., издадено от Началника на РУП гр.Карнобат.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                  2.