Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№:559                                 30.03.2017г.                             гр.Бургас,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                   VІІ-ми състав

На двадесет и първи март                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател:….Румен Йосифов

Секретар: С.Х.

Прокурор:

като разгледа докладваното от Румен Йосифов

административно дело № 413 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.215, вр. чл.225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Образувано е след постановяване на решение № 1929/15.02.2017г. по адм.д.№ 8522/2016г. на ВАС, ІІ о., с което е отменено решение № 1064/01.06.2016г. по адм.д.№ 467/2015г. на Административен съд – Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

Следователно сега висящото производство има за предмет жалба на А.П.К., ЕГН-**********,***, против заповед № РД-16-90/05.02.2015г. на кмета на Община Поморие за премахване на незаконен обект: „Бетонова рампа на две нива“ на участък от ул.Оборище и пешеходна зона, находящ се пред имот и прилежаща сграда – УПИ ХІV-319, кв.30 по плана на гр.Каблешково, с административен адрес: ул.Оборище № 4А, гр.Каблешково.

В жалбата се твърди, че оспорената заповед е незаконосъобразна, като издадена при нарушаване на процесуалноправните и материалноправни предпоставки и се иска нейната отмяна. При настоящото разглеждане на делото жалбоподателят, чрез редовно упълномощения от него адв.Н.Д., поддържа жалбата си и пледира за отмяна на атакуваната заповед като неправилна и незаконосъобразна. Счита, че разпореденото в нея премахване на процесния обект е извършено в нарушение на закона, тъй като обектът не представлява строеж по смисъла на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ и същият не попада в никой от изчерпателно изброените видове строежи. Претендира присъждане на извършените съдебно-деловодни разноски.

Ответната страна – кмет на Община Созопол, чрез процесуалния си представител адв.Ю. Б., оспорва жалбата и пледира да бъде оставена без уважение. Счита, че от събраните по делото доказателства се установява наличието на строеж по смисъла на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ, липсата на строителни книжа за изграждането му и че същият се намира върху имот общинска собственост представляващ улица и прилежащия към нея тротоар. Освен това намира, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия и при спазване разпоредбите на закона. Претендира присъждане на съдебно-деловодни разноски.

 

Административен съд – Бургас в настоящия си състав, след като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Административно производство е започнало във връзка с постъпил в Община Поморие устен сигнал за извършен незаконен строеж. По повод на този сигнал на 15.12.2014г., работна група от експерти „Контрол по строителството“ към отдел „УТООС“, дирекция „СУТОСУП“ при Община Поморие, извършили проверка на място на участъка от улица Оборище в гр.Каблешково, находящ се пред имот и прилежаща сграда в УПИ ХІV-319, кв.30 по плана на гр.Каблешково. Резултатите от проверката са закрепени в констативен протокол от 15.12.2014г. (л.34 от адм.д.№ 467/2015г.). В протокола е записано, че ул.Оборище №4А попада във второстепенната улична мрежа на урбанизираната територия, обслужваща обособените устройствени зони. Тротоарът е изграден по дължината на улицата, служи за осигуряване на пешеходното движение и е с приблизителна ширина 340см. и приблизителна височина 30см. Установена е изградена открита външна рампа на две нива (два съседни участъка с разлика помежду си), водеща към два гаража в УПИ ХІV-319, кв.30. Първата част на рампата представлява излята бетонова площадка на участъка от ул.Оборище, разположена срещу описания УПИ, с приблизителни размери 600см./1050см. и приблизителна височина в най-високата си точка – 30см., съвпадаща с бордюра на тротоара. Изпълнената бетонова площадка обхваща цялата ширина на улицата. Установено е, че до бетоновата площадка върху тротоара е изградена бетонова рампа, облицована с тротоарни плочи, което представлява втората част от рампата. Втората част от рампата обхваща цялата ширина на тротоара и е с приблизителни размери 600см./340см., с приблизителна височина в най-ниската си точка – 30см. и в най-висока си точка – 50см., наклонът е приблизително 13%. Вписано е също, че част от тротоара разположен непосредствено до рампата е разрушен, няма положени тротоарни плочки и бордюр. В хода на извършената проверка са изготвени и фотоснимки – 7бр., съставляващи приложение към протокола (л.35).

След извършената проверка на жалбоподателя А.К. е изпратено писмо изх.№ 94А-87-1/18.12.2014г. от кмета на Община Поморие (л.31), с което е поискано във връзка с подадения сигнал в общината относно извършването на незаконен строеж, да представи документи, в т.ч. за собственост на УПИ ХІV-319, кв.30 и всички строителни книжа на прилежащата в имота сграда. В изпълнение на така даденото указание жалбоподателят е представил нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 4, том VІ, дело 1119 от 05.05.2007г., както и строителни книжа на реализираната в имота сграда – инвестиционен проект – част „Архитектура“, удостоверение за въвеждане на сградата в експлоатация, разрешение за строеж и др.

На 22.12.2014г. работната група от служители на общинската администрация съставила констативен акт № 30 (л.14), в който е посочено, че след извършени проверки на място и по документи на обект: „Бетонова рампа на две нива“ на участъка от ул.Оборище, находящ се пред имот и прилежаща сграда – УПИ ХІV-319, кв. 30 по плана на гр.Каблешково, е установено следното: имотът е собственост на Община Поморие – ул.Оборище попада във второстепенната улична мрежа на урбанизираната територия и пешеходната зона. Посочено е, че строежът е собственост на А.П.К., който е и извършител на строителството. Записано е, че за установения обект – „Бетонова рампа на две нива“ няма одобрен проект и разрешение за строеж, няма протоколи за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, а също така няма и заповедна книга. В акта, отново е направено описание на констатирания обект, а именно: изградена е открита външна рампа, включваща два участъка на две нива, водеща към два гаража, находящи се в УПИ ХІV-319, кв.30 по плана на гр.Каблешково. Първата част на рампата представлява излята бетонова площадка върху участъка от ул.Оборище с приблизителна площ 63кв.м. Същата е разположена срещу УПИ ХІV-319, кв.30 и има приблизителни размери в план 6,00м./10,50м. и приблизителна височина в най-високата си точка – 0,30м., съвпадаща с бордюра на тротоара. Изпълнената бетонова площадка обхваща цялата ширина на улицата. В непосредствена близост до реализираната бетонова площадка (първа част на рампата) е ситуирана втората част на рампата, представляваща бетонова рампа. Същата е изпълнена върху тротоара, обхваща цялата му ширина и е с приблизителни размери в план 6,00м./3,40м. с приблизителна височина в най-ниската си точка – 0,30м. и в най-високата си точка – 0,50м., наклонът е приблизително 13% и е облицована с тротоарни плочки. Част от тротоара, разположен непосредствено до рампата е разрушен, няма положени тротоарни плочки и бордюр. В констативния акт е направена окомерна скица на разположението на строежа в имота, а също е приложен снимков материал. Като установени нарушения е посочено обстоятелството, че строежът е изпълнен без разрешение за строеж, с което е нарушена разпоредбата на чл.148, ал.1 от ЗУТ. Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби е вписано, че констативният акт е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ.

С писмо изх. № 94А-34-1/08.01.2015г. (л.12), получено лично от жалбоподателя на 13.01.2015г.), констативният акт е надлежно връчен, като в писмото е указана възможност за оспорване на същия в 7-дневен срок от получаването му. В дадения срок не е постъпило възражение от жалбоподателя К., което се удостоверява от приложения по преписката акт от 21.01.2014г. (В случая вероятно се касае за допусната техническа грешка при изписването на годината.).

Мотивиран от изложеното в констативния акт, кметът на Община Поморие издал оспорената в настоящото производство заповед № РД-16-90/05.02.2015г. (л.10), с която наредил премахването на установения незаконен обект: „Бетонова рампа на две нива“ на участък от ул.Оборище и пешеходна зона, находящ се пред имот и прилежаща сграда – УПИ ХІV-319, кв.30 по плана на гр.Каблешково, общ.Поморие с административен адрес: ул.Оборище № 4А, гр.Каблешково. Мотивите на оспорената заповед са идентични с обстоятелствата, обективирани в констативен акт № 30/22.12.2014г.

Заповедта е връчена на жалбоподателя на 17.02.2015г., а жалбата срещу нея е подадена на 26.02.2015г., т.е. предвидения в чл.215, ал.4 от ЗУТ срок.

 При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл.146 от АПК във връзка с чл.168 от АПК, се налагат следните правни изводи:

Жалбата по която е образувано настоящото производство е подадена в предвидения от закона срок, срещу подлежащ на обжалване индивидуален административен акт, от лице срещу което той е издаден, т.е. при наличието на правен интерес от оспорването, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните правни съображения:

Заповед № РД-16-90/05.02.2015г. е издадена от компетентен орган – кмета на Община Поморие, в съответствие с нормата на чл.225а, ал.1 от ЗУТ, според която кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл.225, ал 2 от ЗУТ, или на части от тях. Макар в процесната заповед и констативния акт да не е посочено изрично, от описанието на строежа следва, че той се квалифицира като ІV-та категория, съгласно чл.8, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137, ал.1, т.4, б.“а“, предл.ІІ от ЗУТ.

Това е така защото в заповедта и констативния акт изрично е посочено, че ул.Оборище, върху която е изградена процесната рампа, попада във второстепенната улична мрежа на урбанизираната територия, която е общинска собственост.

Съгласно чл.77, ал.1 от ЗУТ уличната мрежа в населените места и селищните образувания съобразно функционалното й предназначение се разделя на: 1.Първостепенна улична мрежа: I клас – скоростни градски магистрали; II клас – градски магистрали; III клас – районни артерии; IV клас – главни улици; 2.Второстепенна улична мрежа: V клас – събирателни улици; VI клас – обслужващи улици.

От своя страна чл.137, ал.1, т.4, б.“а“, предл.ІІ от ЗУТ предвижда, че улиците от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях, каквото съоръжение представлява процесната рампа (изградена върху улица от второстепенната улична мрежа), се класифицират като строежи ІV-та категория. При това положение законосъобразно процесната заповед е издадена от кмета на общината.

Непосочването на категорията на строежа в заповедта не е съществено процесуално нарушение. Категория е от значение при определяне компетентността на административния орган да издаде заповед за премахването на строежа. Когато обаче реално установената категория на строежа – в случая ІV-та, не е в противоречие с нормите определящи компетентност на издателя на заповедта за премахване – в случая чл.225а, ал.1 от ЗУТ, непосочването на категорията не е съществено нарушение, защото дори да не беше допуснато, не би довело до необходимост от издаване на заповедта от друг орган, респ. издаване на заповед с различно съдържание. Ето защо като не е посочил категорията на строежа административният орган не е допуснал административно-производствено нарушение от категорията на съществените. (вж. решение № 12565 от 22.10.2014г. на ВАС по адм.д.№ 6188/2014г., II о., докладчик председателят Галя Костова)

При издаването на заповедта са спазени процесуалните правила предвидени в чл.225а, ал.2 от ЗУТ. Началото на процедурата е поставено със съставянето на констативен акт, в който е обективирано и онагледено фактическото положение чрез приложена схема и фотоснимки. Актът е съставен от служители по контрол на строителството в Община Поморие които са овластени за това с нормата на чл.223, ал.2 от ЗУТ и е сведен до знанието на жалбоподателя надлежно.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като обектът чието премахване е разпоредено, няма характеристиките на строеж, съгласно легалното определение на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ и същият не попада в никой от изчерпателно изброените в точката видове. Оспорената заповед е издадена в съответствие с приложимите материално-правни норми. Обектът е строеж по смисъла на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ, защото представлява преустройство на съоръжение на техническата инфраструктура – улица и прилежащия й тротоар, чрез изграждането на рампата от две части върху тях, което е посочено в цитираната т.38. Не е налице и липса на индивидуализация на незаконния строеж. Същият е описан в оспорената заповед с указване на параметрите му. Посочено е и мястото на което е извършено строителството и не съществува никаква пречка, по отношение на този незаконен строеж, да бъде извършена проверка за законосъобразност на акта с който се разпорежда премахването му.

Безспорно е по делото, че за строежа на процесната рампа няма строителни книжа. Тези фактически основания изпълват хипотезата на незаконен строеж по смисъла чл.225, ал.2 от ЗУТ, на който се е позовал административният орган, посочвайки изрично, че обектът е реализиран без строителни книжа и без разрешение за строеж в нарушение на разпоредбата на чл.148, ал.1 от ЗУТ. Административният орган не е посочил конкретната нарушена точка на чл.225, ал.2 от ЗУТ, а именно т.2, но е дал подробно словесно описание на осъществената хипотеза, с което е гарантирал правото на лицето срещу което е издаден административния акт, да разбере неговото съдържание. По тази причина следва да се приеме, че като е разпоредил премахването на строежа, кметът на Община Приморско е приложил правилно материалния закон.

По делото не се ангажираха доказателства да е проведена процедура по узаконяване на строежа, съгласно §184 ПЗР ЗИД ЗУТ, а освен това той не попада в изключителната хипотеза на  §16 ПР ЗУТ, както и на § 127 ПЗР ЗИД ЗУТ, с оглед времевия период на изпълнението му, установен на 2007-2008г. – след откриването на строителната площадка и въвеждането в експлоатация на сградата която рампата обслужва.

В този ред на правните съждения се налага извода, че обжалваната заповед, като издадена при наличие на материалноправните предпоставки на чл.225а, ал.2 от ЗУТ за премахване на строежа, следва да се приеме за законосъобразна и правилна, а жалбата на А.К. против нея да бъде отхвърлена.

При този изход на спора и на основание чл.143, ал.4 АПК, ответникът по жалбата има право на разноски, с оглед изразеното изрично негово желание и обстоятелството, че беше представляван по делото от редовно упълномощен адвокат с представен в последното съдебно заседание договор за правна помощ и вписано като заплатено в брой адвокатска възнаграждение в размер на 300лв., както и че при предходното разглеждане на делото ответникът е заплатил възнаграждение на вещото лице в размер на 297,16лв.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.К., ЕГН-**********,***, против заповед № РД-16-90/05.02.2015г. на кмета на Община Поморие за премахване на незаконен обект: „Бетонова рампа на две нива“ на участък от ул.Оборище и пешеходна зона, находящ се пред имот и прилежаща сграда – УПИ ХІV-319, кв. 30 по плана на гр.Каблешково, с административен адрес: ул.Оборище № 4А, гр.Каблешково.

ОСЪЖДА А.П.К., ЕГН-********** *** разноски в размер на 597,16лв. (петстотин деветдесет и седем лева и шестнадесет стотинки).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                  СЪДИЯ: