ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.03.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 413 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.П.К., редовно уведомен, не се явява. За него - адвокат Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се явява адвокат Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу заповед № РД-16-90/05.02.2015г. на кмета на Община Поморие за премахване на незаконен обект: „Бетонова рампа на две нива“ на участък от ул. „Оборище“ и пешеходна зона, находящ се пред имот и прилежаща сграда – УПИ ХІV-319, кв. 30 по плана на гр. Каблешково.

Производството по делото е образувано след постановяване на решение №1929/15.02.2017г. по административно дело № 8522/2016г. на ВАС, ІІ о., с което е отменено решение № 1064/01.06.2016г. по административно дело № 467/2015г. на Административен съд - Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

 

          АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

          АДВ. Б.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

          С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА думата по същество:

          АДВ. Д.: Моля да уважите жалбата и да отмените заповедта като неправилна и незаконосъобразна. Разпореденото в заповедта премахване на процесния обект е нарушение на закона, тъй като същият не представлява строеж по смисъла на §5, т. 38 от ДР на ЗУТ. Същият не се вмества нито в един от изчерпателно изброените видове. В тази връзка считам, че няма нарушение на материалния закон, поради което моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител.

          Моля да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски по делото.

          АДВ. Б.: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана. От събраните по делото доказателства, в т.ч. и от приетата и неоспорена съдебно-техническа експертиза, безспорно се установява наличието на строеж по смисъла на т. 38 от §5 от ДР на ЗУТ. Безспорно е установена липсата на строителни книжа за изграждането му, както и че същият се намира върху имот общинска собственост, представляващ улица и прилежащ към нея тротоар. Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия и при спазване на разпоредбите на закона, поради което моля същата да бъде потвърдена от съда.

Моля да ни бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски в производството.

          Съдът ОБЯВИ, ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: