Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

          911                             13.05.2016 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на четиринадесети април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря К.Л., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 413 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Медицински център ОКСИКОМ“ ООД с ЕИК 102627700, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 28А, партер, представлявано от управителя Н.В.Д., против решение № 124 от 02.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 5495/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществено нарушение на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. Направено е искане за преквалифициране на деянието като маловажен случай.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа касационната жалба. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Прокурорът дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 02-02025195 от 08.09.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда“- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда (КТ) е наложено на касатора „Медицински център ОКСИКОМ“ ООД административно наказание- имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение по чл. 264 от КТ. За да постанови този резултат, съдът е приел, че са налице съставомерните признаци на нарушението по чл. 264 от КТ и не се касае за маловажно нарушение по смисъла на чл. 415в от КТ, поради отсъствие на едно от кумулативно предвидените в нормата изисквания, като в тази връзка е посочил, че е възможно в резултат на нарушението да са настъпили за служителя и неимуществени вреди. Съдът е посочил още, че с неизплащане на увеличението към трудовото възнаграждение работникът е получил по-малко от дължимото за месец март 2015 г. възнаграждение, което представлява вредна последица и препятства квалификацията на деянието по чл. 415в от КТ.

Според настоящия касационен състав, решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.264 от КТ за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. Неизпълнението на това задължение съставлява административно нарушение по чл.414, ал.1 от КТ. В случая по делото не е спорно, че касаторът „Медицински център ОКСИКОМ“ ООД, в качеството на работодател, не е начислил и изплатил с трудовото възнаграждение за м.март 2015 г. положения от лицето Д.А. на 03.03.2015 г. труд с предвиденото в чл. 264 от КТ увеличение и следователно са налице обективните елементи от състава на нарушението по чл.414, ал.1 от КТ.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за маловажност на административното нарушение. Не са налице предпоставките на чл. 415в от КТ, доколкото Ангелова е претърпяла вреди от несвоевременното изплащане на увеличението към трудовото възнаграждение. Размерът на тези вреди в случая е ирелевантен, предвид изискването на законодателя за липсата на каквито и да е вредни последици от нарушението. Заплащането на разликата до дължимия удвоен размер на възнаграждението в деня, следващ датата на задължителните предписания по чл.404, ал.1, т.1 от КТ, не променя този извод, а и тяхното неизпълнение представлява самостоятелно нарушение по чл.415, ал.1 от КТ.

В производството пред районния съд не са допуснати и сочените от касатора нарушения на съдопроизводствени правила. Съдът е изяснил делото от фактическа страна, извършил е цялостна преценка на доказателствата, обсъдил е възраженията на нарушителя и е формирал обоснован извод за неоснователност на жалбата.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не са налице и сочените в жалбата касационни основания. Ето защо обжалваното решение, като обосновано и постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 124 от 02.02.2016 г., постановено по н.а.х.д. № 5495/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.