ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 14.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 413 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Черноморско злато” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощни.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам въпроси. Да се приеме експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: В отговора на въпрос № 4 Вие сте писали, че разликата между върнатите за бракуване бандероли и физически преброените от митническия орган не представлява непременно липса на бандероли. На какво друго би могло да се дължи тази разлика?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тази разлика би могла да се дължи най-елементарно казано на техническа грешка и то на техническа грешка в описаните от страна на „Черноморско злато” АД бандероли в описите и чисто физически наличните, които предлагат за бракуване. Не мога да кажа друга причина, вероятно има и други причини, но според мен това различие в никакъв случай не представлява липса по смисъла на закона.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: По отношение на тези бандероли, които сте описали и които са констатирани в акта на брой 24524, Вие посетихте ли Митница Бургас и видяхте ли налепените бандероли върху листите, с които са предадени в Митница Бургас и в какво състояние бяха и може ли да се направи идентификация между бандеролите, които са били предадени на „Черноморско злато” АД и които впоследствие са върнати в Митница Бургас? Може ли да се прави сравнение, идентичност да се търси, предвид вида на бандеролите, които са условно казано бандероли, предадени в Митница Бургас?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, бях на място в Митница Бургас, видях налепените бандероли, както съм описала, които бяха в отделни много на брой тетрадки налепени, а самите те поставени в кашон, които бандероли според отразеното в акта са без реквизити или защити. Видимо всичките налепени бандероли са с нарушена физическа цялост, говоря само за налепени бандероли, които от страна на митническия орган не са признати за бракуване. На някои от тях изобщо не се виждат реквизитите, но най-важното е, че на всички налепени в тези тетрадки бандероли холограмната лента почти не се вижда, поради което без наличието на видими реквизити и защитна лента няма как да се каже дали тези бандероли са част от бандеролите, които „Черноморско злато” АД е получило. Това видях аз.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Във връзка с последния отговор, може ли изобщо да се приеме, че се касае за бандероли от това, което сте видели, тъй като по заповед на министъра на финансите бандеролите трябва да имат минимум поне 8 реквизита, които са задължителни, за да приемем, че това е ценната книга, наречена „бандерол”? Можем ли изобщо да приемем, че се касае за бандероли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Видимо изглеждат като бандероли, имат вид на бандероли, но нямат необходимите реквизити, които следва да съдържат бандеролите. За мен най-важното беше, че липсва защитната лента, която прави бандерола действителен. Това се отнася за всички бандероли. Аз съм описала, че очевидно те предварително са намокрени не мога да кажа по каква причина, след изтриването им част от реквизитите са много бледи, други не се виждат, има и такива, при които чисто физически липсва част от бандерола, скъсани са и скъсаната част липсва.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам други въпроси. Моля да бъде прието заключението.

 

СЪДЪТ по доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й.

 

Въпрос на съда към процесуалния представител на жалбоподателя във връзка с необходимостта за събиране като доказателства по делото на множеството тетрадки, налепени с бандероли с нарушена цялост:

Оспорвате ли констатациите на вещото лице относно установеното от него състояние/описание на спорните налепени на тетрадки бандероли, върнати от „Черноморско злато” АД?

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Аз нямам знание дали на абсолютно всеки един от бандеролите му липсва тази холограмна лента или тези реквизити, които установи вещото лице. Най-вероятно е така, тъй като бандеролът е трайно закрепен към съответната бутилка и когато се смени образецът, той подлежи на връщане, трябва да се отлепи по някакъв начин, тъй като вече е невалиден. Няма как да се отлепи бандеролът без да се наруши целостта му, иначе по този начин би могло да се облепи наново някой друг продукт. Не оспорвам казаното от вещото лице по отношение на тези 24 524 бандерола.

Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Също няма да соча други доказателства. Да се пристъпи към приключване събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателства

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата така, както сме я подали. В заключението си в отговора на въпрос № 2 вещото лице правилно, според нас, е посочило, че бандеролите отговарят на изискванията да бъдат бракувани. Считам че нарушената цялост, липсата на някои от реквизитите не прави бандерола липсващ и съответно да възниква задължение за „Черноморско злато” АД да заплаща акциз.

Моля  също така да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля уважаемият съд да остави без уважение жалбата на „Черноморско злато” АД. Считам същата за неоснователна.  От представените писмени доказателства и от събраните в днешно съдебно заседание се установи, че действително са налице основания за начисляване на така определения акциз с акт за установяване на задължения, поради което моля същият да бъде потвърден от Вас и моля да ми бъдат присъдени разноските и юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: