ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 20.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесети април                                   две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 413 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 14:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Черноморско злато” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Г., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., надлежно упълномощени с днес представени по делото пълномощни.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „Черноморско злато” АД против Акт за установяване на задължение по декларация № 32-155518/16.12.2014 г., издаден от орган по приходите П.С.Н. – старши митнически инспектор в сектор „АНТИ”, отдел „Акцизи” при Митница – Бургас, потвърден изцяло в обжалваните части с Решение №6982/14.01.2015 г. на Началника на Митница Бургас, с който е установено допълнително задължение за заплащане на акциз в размер на 87 067,56 лева за данъчен период 01.09.2014-30.09.2014 г., с искане за отмяна на акта като незаконосъобразен и необоснован.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам изцяло жалбата по основание и по размер.

Имаме искане за назначаване на експертиза с жалбата, което поддържаме и в момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

При представяне на административната преписка следва да уточня, че предвид големия обем от наличната документация и по-конкретно описите на бандеролите по протоколите са предоставени само л. 1 и последния лист от петте протокола. Описите също не са в тяхната цялост предвид факта, че цялата преписка е над 10 класьора.

По така направеното искане в жалбата за допускане на експертиза, считам същото за неоснователно и моля да не бъде допусната такава, като мотивите ми са следните: по т. А от молбата за допускане на тези въпроси, считам, че в конкретния случай не е спорен въпросът дали „Черноморско злато” АД е отправило писмено искане за издаване на акт за установяване на задължение по декларация. В акта за установяване на задължение по декларация, издаден от Петя Николова, изрично е посочено, че е издаден служебно след документална проверка при съпоставяне на данните от акцизната декларация и представения отчет за бандероли, като в т. 6 от отчета за бандероли  има разминаване, в т. 8 от същия отчет „Липса на бандероли”, няма посочени никакви данни. С това моля този въпрос да не бъде допускан.

Считам също така, че така зададен въпросът „Ако няма подадено искане, осъществен ли е съставът на чл. 107, ал. 3, изр. 2 от ДОПК?” е изцяло правен и е от компетентността на съда.

 По т. Б от молбата за допускане на експертиза, считам че не е от компетентността на вещото лице да прави извод в кои случаи е налице липса на бандерол при наличие на законова разпоредба, уредена в ЗАДС и ППЗАДС. За констатираните разлики, а именно 1885 броя бандероли между описите, подадени от „Черноморско злато” АД и установените разлики те не са предмет на този акт за установяване на задължение по декларация. За тях не следва да се определя дължим акциз и така поставен въпросът считам за неотносим.

Точка Б.1, Б.2, Б.3 също така считам, че не е от компетентността на вещо лице счетоводител да отговаря на въпрос налице ли е липса на бандерол, ако същият не съдържа необходимите реквизити и защити по смисъла на чл. 64, ал. 5, изр. 1 от ЗАДС. В тази връзка е и въпрос № 4, свързан с отговора на въпросите по т. Б.

По т. 5 считаме, че не е налице въобще формулиран въпрос.

Относно абзац втори на подточка 5 дали са изготвени описи от митническите органи, заявявам че считам, че не са налице такива, тъй като те не могат да бъдат идентифицирани бандеролите. Няма изрична регламентация за съставяне на опис за бандероли, неподлежащи на бракуване.

Предоставям на съда по отношение на последния абзац от молбата за назначаване на експертиза.

По отношение на твърдението от страна на „Черноморско злато” АД, че са приети пет описа,  действително в Митница Бургас са входирани пет описа, като в отчета за бандероли фигурират само четири, но бройката на бандеролите съответства.

По отношение на възражението на жалбоподателя, че в протокола фигурира една бройка, а Митница Бургас е приела друга бройка, уведомявам съда, че от страна на митническите органи е констатирано дублиране на едни и същи бандероли, описани няколко пъти в описите и при предаването има представител на двете страни и в самите протоколи няма отразени възражения по това обстоятелство.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Аз продължавам да поддържам искането, като предоставям на съда кои въпроси ще бъдат допуснати към експертизата. Понеже аз лично не намирам практика, искам да установим с отговора на въпросите по тази експертиза дали това, че някой бандерол е разкъсан или липсва някой от реквизитите го прави такъв, на който да се дължи акциз, понеже няма ясна разпоредба, която да го дефинира.

 

СЪДЪТ по доказателствата намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи. Намира, че следва да остави без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза по делото с оглед поставените задачи по експертизата, които касаят правни въпроси, изцяло в прерогативите на съда и за които не са нужни специални знания на вещо лице – счетоводител, а на част от тях бе дадено пояснение и се заявиха факти и обстоятелства от процесуалния представител на ответника, съобразно които отпада необходимостта от изследване от експерта. Намира, че следва да предостави още една възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да формулирани ясни и точни въпроси към исканата за допускане съдебно-счетоводна експертиза по делото, които да са съобразени със специалните знания на вещо лице експерт по счетоводно и акцизно законодателство, за които се ангажира експертизата.

Воден от горното по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в нея, както и тези, изпратени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да формулира задачите към исканата за допускане по делото експертиза, съобразно днес дадените от съда указания, в писмена молба, която да представи в срок по делото с препис за ответната страна.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.06.2015 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: