Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер 1219         Година 06.07.2012           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV-ти състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир ХРИСТОВ

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2. Чавдар ДИМИТРОВ

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 413 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Мусти 83” ЕООД, с.Малка поляна, общ.Айтос представлявано от управителя М.Ю.Ю.срещу решение № 148/13.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 3522 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно. Твърди, че съдът не е изследвал в детайли фактическата обстановка, като намира, че установеното нарушение следва да бъде квалифицирано като „маловажен случай”, тъй като деянието разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи. С жалбата се прави искане да се отмени съдебното решение и да се постанови ново, с което да бъде отменено изцяло оспорваното наказателното постановление.

Ответникът – Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 32792-О-0005829/12.05.2011г. издадено от Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр.Бургас, с което за нарушение на чл125, ал.5 от ЗДДС и на основание чл.179 от с.з. на касатора е наложена имуществена санкция в  размер на 500 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в предвидените за това срокове и съдържат изискуемите от закона реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество е решил, че извършеното от дружеството административно нарушение е доказано по безспорен начина и издаденото НП следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно. Изложени са мотиви, че с бездействието си дружеството–жалбоподател е осъществило признаците на състава на чл.125, ал.5 от ЗДДС, тъй като е регистрирано по ЗДДС от 27.02.2009г. и е следвало да подава ежемесечно справка-декларация по ЗДДС. Установеното нарушение е в резултат на неположена грижа и организация, да се изпълнят своевременно предвидените от законодателя данъчни задължения, поради което законосъобразно е било ангажирана административнонаказателна отговорност на търговеца.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Възраженията на касатора са неоснователни.

Настоящия съдебен състав счита, че решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно и законосъобразно. При постановяването му не са допусна ти съществени процесуални нарушения, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Нормата на чл.125, ал.3 от ЗДДС предвижда задължение за регистрираното лице да подава заедно със справка-декларацията по ал. 1 и информация от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период. След като е безспорно, че лицето е регистрирано по ЗДДС, то е длъжно да подава информация от отчетните регистри по реда на чл.125, ал.3 от ЗДДС, в сроковете по ал.5 на същия текст, без значение дали е осъществявало дейност или не. Със своето бездействие, задълженото лице не е изпълнило вмененото му задължение и е извършило административното нарушение за което е санкционирано, което обстоятелство не се оспорва от него.

С оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, обезпечаващи данъчната дисциплина на задължените лица, конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано като „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН, в какъвто смисъл са и изложените от Районен съд гр.Бургас мотиви.

Съгласно константната съдебна практика  при преценката дали случаят е маловажен или не значение имат способа и начина, по който е осъществено деянието, личността на дееца, мотивите и подбудите, от които се е ръководел при извършване на нарушението и др., т.е. следва да бъдат преценени всички обстоятелства, които характеризират деянието и дееца, във всеки един конкретен случай. Следва да се има в предвид, че за съставомерността на констатираното нарушение по ЗДДС не е от значение дали субектът осъществява стопанска дейност, дали е реализиран финансов оборот и са настъпили или не щети за бюджета. Необходимото и достатъчно условие за настъпване задължението за подаване на изискуемите по ЗДДС документи е лицето да е надлежно регистрирано и да не е дерегистрирано към момента на отчетния период. В случая с оглед установената фактическа обстановка, следва да се приеме, че извършеното от дружеството административно нарушение не е маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, като в своята съвкупност посочените по-горе обстоятелства не определят степен на обществена опасност по-ниска от тази в подобни случаи на деяния.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, първоинстанционното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 148/13.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 3522 по описа за 2011г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

     

 

                  

                               2.