ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                         две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

КНАХ   дело    номер   413    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.20  часа се явиха:

 

За касатора – Директор на РИОСВ гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника по касационната жалба – „Руен лес” ЕООД, редовно призован, се явява адвокат И., с пълномощно от първа инстанция.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ И. – Оспорвам касационната жалба изцяло като неоснователна. Поддържам внесеното пред съда възражение. Няма да соча доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ И. – На Вас се пада честта и отговорността да се произнесете по един въпрос, който считам, че има твърде голямо значение за хората, като моя доверител и в същият момент има значение и за точното прилагане на закона. Въпросът е свързан с това какъв е текста по своето съдържание и смисъл на чл.11 ал.5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Аз съм си позволила да развия една теза във възражението, известна ми е практиката на Административен съд гр. Бургас относно производствата свързани със забраната на тази дейност, тъй като аз също, това дружество също беше страна по такова дело и в същият момент.  Ще внеса писмени бележки. Смея да твърдя, че е недопустима тезата на касатора, че могат да се твърдят наличие на вредни вещества и сериозно замърсяване на атмосферния въздух, априори, само защото в текста пишело така. Друг е въпроса как се тълкува текста? Тълкуване, което аз също не споделям. Все пак закона и правоприлагането изисква отговорността да се мотивира от вреда в конкретния случай, тази вреда трябва да бъде установена, касаторът при това по никакъв начин не се постара да установи нещо. Той ангажира гласни доказателства, явиха се специалистите от тази инспекция и разказваха, впрочем и самата касационна жалба всъщност е един разказ, вие виждате, там няма правни аргументи, там има един разказ, как когато се произвеждат дървени въглища при открит способ непременно се изпускат едикакви си газове, които замърсяват въздуха. Така не може да се прилага закона по мое скромно мнение. В този смисъл считам, че решението на Районния съд в крайна сметка е правилно, то е много подробно и обосновано. Аз си позволявам да развия една евентуална теза, за която ще развия в допълнителни писмени бележки. Изхождайки пък от Вашата теза, вече свързана с производството относно забраната, значи, ако все пак приемете, че все пак е налице нарушение по смисъла на този текст, то санкцията, която се налага считаме, че е прекомерна. Санкцията се движи до 5000 лв. Когато има санкцията до 5000 лв, наказващият орган трябва да прецени в конкретният случая какъв трябва да бъде размера на санкцията и какви са конкретните условия, при които нарушението, за което те твърдят, е налице, такова съобразяване според нас няма. Ако приемете, че има административно нарушение, то санкцията трябва да бъде възможно минимална. Ще представя допълнителни писмени бележки по този въпрос. Да се остави в сила решението на Районния съд.

         Ще представя писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и ще Ви моля като такава да я уважите. Изцяло споделям доводите изложени в касационната жалба, а именно забраната наложена от чл.35 ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, не налага задължително нарушаването на нормата за изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух не касае и не налага установяване точното им количество вредни емисии. От събраните по делото гласни доказателства и от показанията разпитаните специалисти също по безспорен начин се установява, че при производството на дървени въглища при открит способ по безспорен начин се отделят вредни емисии. Самият законодател не е предвидил изискване да се определят точния размер на тези вредни емисии. В тази връзка не споделям аргументите на Айтоския районен съд за това, че нарушението не е установено по безспорен начин. Считам, че нарушението е установено по безспорен начин с оглед цитираните от мен гласни доказателства, поради което ще Ви моля да отмените решението на първоинстанционния районен съд и да потвърдите издаденото наказателно постановление.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: