РЕШЕНИЕ

 

     624                           дата  02 април 2018г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 22 март 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 412 по описа за 2018 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на В.С.Г. *** против Решение № 2065/19.12.2017г., постановено по НАХ дело № 3741/2017г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 5235 от 20.12.2013г., издадено от началник на група в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – Бургас, с което, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.182, ал.1, т.6 от с.з., на касатора кумулативно са наложени административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца

Съдебното решение се обжалва като неправилно и постановено при съществени нарушения на материалния и процесуален закон, както и като  необосновано. Касаторът възразява, че неправилно е определен като субект на нарушението, респ. на административнонаказателна отговорност, тъй като в деня на нарушението автомобилът се е управлявал от трето лице. Прави възражение за изтекла абсолютна давност. На сочените основания се иска отмяна на съдебния акт и на потвърденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. С писмено становище поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав счете за основателна.

 Касаторът Г. е санкциониран за това, че на 20.07.2013г., около 11:51ч., в гр.Бургас, на първокласен път Е-773, км.491, до бензиностанция "Ромпетрол", в посока от Ветрен към КПП 1, управлява МПС с рег. № СА 2598 СК, със скорост 157 км/ч, при разрешена в населено място и обозначена със знак със знак В 26 – 90 км/ч, засечена със система за видеоконтрол Multiradar SD 580. Районният съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение, не е установил нарушения в хода на административнонаказателната процедура нито при съставяне на АУАН, нито при издаването на НП, обсъдил е възраженията на санкционираното лице, като ги е намерил за неоснователни, с оглед на което е потвърдил издаденото НП като законосъобразно.

Решението е неправилно. Съдът констатира, че към настоящия момент, по отношение на деянието е изтекла абсолютна давност за реализиране на административнонаказателната отговорност на извършителя.

Института на давността в ЗАНН е уреден в нормите на чл.34 и чл.82. В настоящия случай и двете са неприложими, тъй като първата касае срока за образуване на административнонаказателно производство, а втората касае сроковете за изпълняване на административното наказание. Институтът на абсолютната давност не съдържа правна уредба в ЗАНН, поради което и на основание препращащата норма на чл.11 от ЗАНН, съдът се позовава на чл.81, ал.3, във вр. с чл.80, ал.1, т.5 от НК.  Съгласно тази разпоредба наказателното преследване се изключва по давност когато то не е възбудено в продължение на три години, а съгласно следващия чл.81, ал.3 от НК, независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, предвиден в предходния член. С оглед посочените норми, административнонаказателното преследване се изключва, ако са изтекли четири и половина години, считано от момента на извършване на нарушението. Отнесено към настоящия случай нарушението е извършено на 20.07.2013г., от която дата е започнал да тече срокът на абсолютната  погасителна давност и той изтича на 20.01.2018г., тоест към настоящия момент същият  е изтекъл. Към момента на постановяване на обжалвания съдебен акт – 19.12.2017г. този срок не е бил изтекъл, поради което и обективно не е било възможно въззивният съд да приложи последиците на изтекла абсолютна погасителна давност. Налице е обстоятелство, изключващо административнонаказателната отговорност, поради което наказателното постановление следва да бъде отменено, както и постановения съдебен акт, с който то е било потвърдено.

Ръководен от изложените мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2065/19.12.2017г., постановено по НАХ дело № 3741/2017г. по описа на Районен съд – Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5235 от 20.12.2013г., издадено от началник на група в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                                                                         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: