ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тридесет и първи март                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 412 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Търговско дружество „СЕНИОРЕН 24Н” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, не се явява и представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от пълномощника на жалбоподателя, с която не възразява да се даде ход на делото. Заявява, че няма да представя нови доказателства и да прави доказателствени искания. Счита делото за изяснено от правна и фактическа страна и моли да бъде даден ход по същество, като моли да му бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки. Към молбата са  приложени адвокатско пълномощно и договор за правна защита и съдействие и списък на разноски по чл. 80 ГПК.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Образувано е по жалба на Търговско дружество „СЕНИОРЕН 24Н” ЕООД, представлявано от управителя Х.Е.Х., против решение за отказ № 20208833024 за издаване на удостоверение относно приложимо осигурително законодателство А1, издадено от старши експерт по приходите гр. Бургас, потвърден с решене № 4/29.01.2016 г. на директор на ТД на НАП Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата към нея.

СЪДЪТ, по доказателствата и с оглед становището в молбата на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с преписката и с молбата доказателства.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: