ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 23.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети септември                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 412 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 10:44 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ПОНТЕКО ВАЛИ” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Р., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА молба вх. №8239/15.09.2015 г. от вещото лице М.Л., с която моли да бъде отсрочено съдебното заседание, тъй като не е успял да изготви и представи в срок възложената му експертиза, по причина, че процесните фактури не са описани в ревизионния акт и доклад и липсват по делото. Сочи, че част от приложенията са му предадени от жалбоподателя и в случай, че останалите не се представят по делото, ще му е необходимо съдебно удостоверение за достъп до процесния акт в ТД на НАП Бургас.

 

АДВОКАТ Р.: При окоплектоване на преписката не е приложено от административния орган Приложение № 5 към ревизионния акт и доклада. Същото, съгласно изложеното в акта и доклада, съдържа справка за фактурите, които според органа по приходите са неосчетоводени при моя доверител, т. е. това приложение се цитира в доклада, но не е приложено в преписката. Не е възможно без това приложение да бъде изготвена експертизата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, аз също проверявах делото, не съм намерил Приложение № 5 и тъй като въпросът, поставен от адвокат Р., изисква по месеци да направя това, това приложение ми беше предоставено от счетоводството на жалбоподателя, но в това Приложение № 5 стойностите са по-големи и има разминаване. Към това приложение има справка, както е записано в доклада на стр.2, която липсва по делото и е важна за експертизата.

 

СЪДЪТ намира, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви възложената му експертиза, като при това отчете и исканията, формулирани от адвокат Р. в молба, депозирана по делото на 27.07.2015 година. Наред с това, следва да задължи ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото заверено копие от Приложение № 5 и справката към него към ревизионния доклад, въз основа на който е издаден ревизионния акт.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви възложената му експертиза, като отчете и исканията, формулирани от адвокат Р. в молба, депозирана по делото на 27.07.2015 година.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото заверено копие от Приложение № 5 и справката към него към ревизионния доклад, въз основа на който е издаден ревизионния акт.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.11.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните и вещото лице уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: