РЕШЕНИЕ

 

               688                        дата 09 май 2012 год.                        град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти състав,

в публично заседание 12 април 2012 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:         1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                    2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА 

 

            Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Галина Колева

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 412 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на „Мусти 83” ЕООД, с.*** с ЕИК 200383554, представлявано от управителя М.Ю. против Решение № 146/06.02.2012г. постановено по НАХД № 3498/2011 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 32794-О-0010451/12.05.2011г. на директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, с което, на „Мусти 83” ЕООД, на основание чл.181 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, като касаторът счита, че съдът не е съобразил пропуска на административнонаказващия орган да приложи чл.28 от ЗАНН, като излага доводи за маловажност на установеното нарушение. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба и за оставяне в сила на съдебното решение.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна и депозирана в законоустановения срок.

 Разгледана по същество, е неоснователна.

Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Атакуваното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено в съответствие с нормите на материалния и процесуален закон.

 Бургаският районен съд на основание събраните по делото е приел за установено, че при извършена проверка от орган по приходите при ТД на НАП – Бургас е констатирано, че касационният жалбоподател „Мусти-83” ЕООД, като задължено лице е бездействал и в предвидения от закона срок (до 14-то число на месеца, следващ данъчния период) не е подал справка-декларация по ЗДДС и информация от отчетните регистри, включително и на магнитен носител, отнасящи се за данъчен период м.октомври 2009год., в нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС. За констатираното нарушение, по реда на чл.40, ал.2 от ЗАНН, на 04.01.2010 год. е съставен АУАН с бланков №0010451. Съдържащите се в акта фактически констатации са възпроизведени и в обстоятелствената част на издаденото в последствие наказателно постановление № 32794-О-0010451 от 12.05.2011год., с което „Мусти-83” ЕООД е санкционирано за това, че като „задълженото лице не е подало в законоустановения срок – информация от отчетните регистри, включително и на магнитен носител по ЗДДС”. Районният съд по същество е приел, че с бездействието си дружеството е осъществило признаците на състава на чл.125, ал.5 от ЗДДС, като нарушението е безспорно доказано. Намерил е, че не са допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателната процедура, обсъдил е възраженията на жалбоподателя, които е преценил за неоснователни, поради което потвърдил издаденото наказателно постановление.

Решението е правилно.

По същество касационният жалбоподател не оспорва допуснатото от него нарушение и не отрича, че в предвидения от закона срок не е подал в ТД на НАП – Бургас справка-декларация и информация от отчетните регистри, включително и на магнитен носител, отнасяща се до данъчен период м.октомври 2009год. Нормата на чл.125, ал.3 от ЗДДС предвижда задължение за регистрираното лице да подава заедно със справка-декларацията по ал. 1 и информация от отчетните регистри по чл. 124 за съответния данъчен период. След като е безспорно, че лицето е регистрирано по ЗДДС, то е длъжно да подава информация от отчетните регистри по реда на чл.125, ал.3 от ЗДДС, в сроковете по ал.5 на същия текст, без значение дали е осъществявало дейност или не. Със своето бездействие, задълженото лице не е изпълнило вмененото му задължение  и напълно законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

С оглед значимостта на охраняваните обществени отношения, обезпечаващи данъчната дисциплина на задължените лица, конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано като „маловажен случай” по смисъла на чл.28 от ЗАНН, поради което намира изложените от касатора възражения в този смисъл за неоснователни. За съставомерността на констатираното нарушение по ЗДДС не е от значение дали субектът осъществява стопанска дейност, в каквато насока е депозираното пред Районния съд становище, като необходимото и достатъчно условие за настъпване задължението за подаване на изискуемите по ЗДДС документи е  лицето да е надлежно регистрирано и да не е заличено към момента на  отчетния период (дружеството е дерегистрирано с Акт за прекратяване на регистрация по ЗДДС № 020990900004848/18.08.2009год., счетен за редовно връчен на основание чл.32, ал.6 от ДОПК на 17.09.2010год., която дата следва да се счита и за дата на дерегистрацията, т.е. към отчетния период субектът е надлежно регистриран).

Без да влияе по същество върху горните изводи по приложението на материалния закон, за прецизност следва да се посочи, със съставянето на АУАН са констатирани както неподаването на справката-декларация, така и информацията от отчетните регистри, но процесното наказателно постановление е издадено само за неподаването на информация от отчетните регистри, поради което имуществената санкция е такава по реда на чл.181 от ЗДДС, както е посочил органа, а не по чл.179 от ЗДДС, както неправилно е посочил съда. 

На основание гореизложеното, поради липса на сочените отменителни основания, решението следва да се остави в сила, с оглед на което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/06.02.2012г. постановено по НАХД № 3498/2011 год. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

        2.