Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 24.06.2011г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХV-ти административен състав, на двадесет и шести май две хиляди и единадесета година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

             2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Желязко Георгиев, като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 412 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от кмета на Община Бургас, против решение № 124 от 21.01.2011г., постановено по н.а.х.д. № 4566 по описа на БРС за 2010г., с което е отменено наказателно постановление № Е-229/27.10.2010г. на заместник-кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.21, т.2 от Наредбата по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас на „Маяк Груп” ООД, ЕИК 102927765, със седалище и адрес на управление: гр.***, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, на основание чл.41, във вр.чл.39 от същата наредба.

Касаторът оспорва решението на първоинстанционния съд като неправилно, постановено в нарушение на материалния закон и събраните в производството по делото доказателства, за което излага подробни съображения в жалбата. Моли съдът да отмени като незаконосъобразно оспореното решение и да потвърди изцяло наказателно постановление № Е-229/27.10.2010г. на заместник-кмета на Община Бургас. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата на изложените в нея основания и моли съдът да я уважи. Представя писмени доказателства.

Ответникът – „Маяк груп” ООД, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание.

 Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира жалбата за неоснователна и пледира решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел от фактическа страна, че на 20.09.2010г., в 11.30ч., при извършена проверка на строителен обект, с изпълнител „Маяк Груп” ООД, находящ се в гр.Бургас, ул.„Иван Богоров”, старши инспектор при Община Бургас установил, че на тангиращите с обекта части – тротоар и улично платно, има замърсяване със строителни материали – около 1, 5 куб. метра пясък. За резултатите от проверката бил изготвен Констативен протокол №  Е 002321/20.09.2010г. За извършеното нарушение на чл.21, ал.1 от Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Община Бургас на „Маяк Груп” ООД е съставен АУАН № 002108/6.10.2010г. в отсъствие на представител на дружеството, при условията на чл.40, ал.2, предл. второ от ЗАНН, а впоследствие издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление. Пясъкът бил предназначен за обратен насип, поради слягането на насипа, който е бил изпълнен непосредствено след свързването на обекта с канализацията и водопровода.

При така установената фактическа обстановка, районният съд е приел, че неправилно е ангажирана отговорността на „Маяк Груп” ООД за извършено нарушение на чл.21, ал.1 от Наредбата. За да достигне до този извод, районният съд е тълкувал разпоредбата на чл.19 от Наредбата, в смисъл, че тя въвежда алтернативна отговорност за извършването на дейностите по третиране и транспортиране на излишните земни маси и строителните отпадъци за собственика, инвеститора или изпълнителя на дейността, от която са формирани, като за всеки конкретен случай лицето, задължено и отговорно за извършването на тези дейности, следва да бъде установено. Обосновал е извод, че съгласно чл.21, ал.1 от Наредбата отговорността за недопускане на замърсяване на тангиращите с обекта тротоари и улични платна тежи върху лицето, отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на строителни отпадъци и земни маси, вписано в протокола за откриване на строителна площадка за обекта, съгласно чл.20 от Наредбата. Предвид липсата на ангажирани доказателства по делото кое е това лице, съдът е приел, че  „Маяк Груп” ООД неправилно е санкционирано единствено в качеството си на изпълнител на обекта.

Тези мотиви се споделят изцяло от настоящия съдебен състав. От представените пред касационната инстанция Разрешение за строеж  № П- 33/10.04.2009г. и Разрешение за изкопни работи № 83/19.05.2010г. също не става ясно, кое е лицето, отговорно за третирането и депонирането на отпадъците, респективно за недопускане на замърсяване на тангиращите с обекта тротоари и улични платна. От тях е видно само, че „Маяк Груп” ООД е един от собствениците – възложители на строителството и изпълнител на обекта. По делото не е представено разрешение за третиране и транспортиране на СО и ЗМ, нито протокол за откриване на строителна площадка, от които да става ясно кое е отговорното лице по чл.19 от Наредбата в конкретния казус. Отделно, видно от представеното разрешение за строеж, освен „Маяк Груп” ООД, има и други възложители – съсобственици на недвижимия имот, в който се извършва строителството.

Предвид изложеното, съдът намира за неоснователно възражението на касатора, че е доказано от кого е извършено замърсяването, поради което незаконосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на санкционираното дружество, на основание чл.41, във връзка с чл.39, ал.1 от Наредбата.

Като е отменил обжалваното наказателно постановление на посоченото самостоятелно основание, районният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД– ГРАД БУРГАС, ХV– ти административен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 124 от 21.01.2011г., постановено по н.а.х.д. № 4566 по описа за 2010г. на Районен съд – град Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./      

                           

 

                                   2/