Р Е Ш Е Н И Е    945

 

Град Бургас, 11.05.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на дванадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                            2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря Сийка Хардалова, с участието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 411 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Районно управление-Камено при ОДМВР-Бургас против решение № 41/11.01.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4404 по описа за 2017г. на Районен съд-Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 7779а-274/15.05.2017г., издадено от началника на РУ-Камено, с което за нарушение на чл.87, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ на Т.Н.Н. с ЕГН **********, с адрес: ***,  е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.212 от ЗОБВВПИ.

Касаторът оспорва първоинстанционното решение като незаконосъобразно, постановено при допуснати нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон. Излага доводи, че е компетентен да издаде наказателното постановление, за което не му е указано от районния съд да представи доказателства. Твърди, че за Т.Н.Н. е възникнало задължение да подаде заявление за подновяване на притежаваното от него разрешение в срока по чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ и като го е подал извън законоустановения срок, същият е нарушил императивното изискване на закона, за което законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност. Искането от съда е за отмяна на оспореното решение и потвърждаване на наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не се представлява, редовно призован.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата в съдебно заседание като неоснователна и моли съда да остави в сила оспореното решение.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за неоснователна и пледира решението на районния съд да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно. Счита, че деянието не е съставомерно. По подаденото от Н. заявление ще е налице произнасяне относно издаването на ново разрешение, т.е. не е налице хипотезата на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1 от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От доказателствата по делото се установява, че на Т.Н.Н. е съставен акт за установяване на административно нарушение № 7779а-274 от 27.04.2017г. от младши полицейски инспектор „КОС“ в РУ-Камено за това, че на 28.02.2017г. в гр.Камено, обл.Бургас, като физическо лице, получило разрешение  серия АЛ № 098147, издадено на 31.03.2012г. от РУ-Камено, и разрешение № 8/23.03.2012г. за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси със срок на валидност до 31.03.2017г., не е изпълнил задължението си в едномесечен срок преди изтичане срока на валидност до 28.02.2017г. да подаде заявление по образец за подновяване на разрешението до началника на РУ-Камено, в нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ, видно от заявление за издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, подадено на 17.03.2017г. в РУ на МВР-Камено. Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ на Т.Н.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.212 от ЗОБВВПИ.

За да постанови оспореното решение, районният съд е счел, че разпоредбата на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ не въвежда императивно задължение за лицата, на които са издадени разрешения за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси да подават заявления за подновяването им, в случай, че не желаят същите да бъдат подновени. Приел е, че в конкретния случай жалбоподателят не се е възползвал от тази възможност, поради което с протокол за приемане на ОБВВПИ от 11.04.2017г. е предал в служба „КОС“ при РУ на МВР-Камено ловното си оръжие – полуавтомат марка „Брауниг“, а със заявление от 17.03.2017г. е поискал да му бъде издадено ново разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за ловни цели за същото оръжие. С тези мотиви районният съд е обосновал извод, че жалбоподателят не е извършил нарушението, за което е санкциониран.

Решението е правилно.

Съгласно разпоредбата на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ, в едномесечен срок преди изтичането на срока по чл.84, ал.2 лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешение по чл.81а, подава заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ на МВР, придружено от документите по чл.79, 80, чл.81, ал.1, т.4 и ал.2-4 или чл.81а, и удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие. Действително, подновяването на разрешението в законоустановения срок не е задължение, а една правна възможност, която разпоредбата на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ предвижда. Законът допуска правоимащото лице да избере дали да се възползва от тази възможност или да реши да го направи по-късно като подаде заявление за издаване на ново разрешение, при изтекъл срок за подновяване. С цитираната разпоредба на закона е определен реда, по който субектите могат да реализират правото си да поискат от административния орган да поднови издаденото им разрешително. При реализиране на тази процедура в посочения срок за административния орган възниква задължението да издаде съответния документ. Обратно, с неподаването в срок на заявление по образец за подновяване на разрешението не възниква задължение за компетентния орган за издаване на искания документ.

В случая безспорно Т.Н. не е упражнил правото си да поднови притежаваното от него разрешение в законоустановения срок, а е подал на 17.03.2017г. заявление за издаване на ново разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, поради което неправилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност за нарушение на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ на основание общата санкционна разпоредба на чл.212 от ЗОБВВПИ, както правилно е приел районния съд.

По изложените мотиви съдът намира касационната жалба за неоснователна. Оспореното решение на районния съд следва да бъде оставено в сила, тъй като не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХIII – ти административен състав,

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 41 от 11.01.2018г. на Районен съд-Бургас, постановено по н.а.х.д. № 4404 по описа за 2017г. на Районен съд-Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1./     

          

 

 

                                     2./