О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

  739

 

гр.Бургас, 02.04.2013г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, в закрито заседание на втори април две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                           СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа адм.д.№ 411 по описа на Административен съд гр.Бургас за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК вр. чл.4, ал.1 от ЗМДТ.

         Жалбоподателят Д.Д.Д., ЕГН **********,***, е оспорил решение №АУ000226#1/16.01.2013г. издадено от директора на дирекция „Приходи, местни данъци и такси” (ПМДТ) при Община Поморие, с което е оставена без разглеждане жалбата на Д.Д. против Акт за установяване на задължения по декларация №АУ-000226/23.05.2012г. издаден от мл.експерт при дирекция „ПМДТ”. Жалбоподателят твърди, че решението противоречи на материалния закон и иска да бъде отменено, както и да бъде върната преписката на директора на Дирекция „ПМДТ” за произнасяне по същество.

         Съдът, след като се запозна с доказателствата, приложени към административната преписка и тези представени от жалбоподателя, както и с възраженията изтъкнати от последния, намира следното:

         По делото липсват данни, от които да се установява кога обжалваното решение е връчено на жалбоподателя Д.Д., поради което съдът приема подадената жалба за допустима.

         Административният орган е счел жалбата на Д.Д. против АУЗД №000226/23.05.2012г. за просрочена и поради това я е оставил без разглеждане. Този извод органът е направил след като е приел, че актът е изпратен на адресата чрез пощенски оператор с обратна разписка, на адреса посочен от лицето в декларациите. Също така органът е приел, че лицето не е уведомило дирекция „ПМДТ” при Община Поморие за промяна на адреса за кореспонденция. Служителите на „Български пощи” са посетили два пъти адреса, не са намерили лицето и са оставили известие в пощенската кутия. По-късно изпратеното писмо с обратна разписка, в което се е съдържал акта, се е върнало в дирекция „ПМДТ” като непотърсено от лицето, след което административния орган е предприел действия по връчване на акта по реда на чл.32 от ДОПК. Поставил е съобщение на видно място в община Поморие и същевременно е публикувал съобщение в официалния сайт на общината на 03.07.2012г. Лицето адресат на акта не се явило в срока по чл. 32, ал.6 от ДОПК, затова органът е приел, че акта е редовно връчен на 18.07.2012г., от който е започнал да тече 14-дневния срок за обжалване. В този срок актът не е бил обжалван и органът е приел, че той е влязъл в сила на 03.08.2012г. Жалбата, която е оставена без разглеждане е депозирана на 10.01.2013г. – след изтичане на срока за обжалване, според административният орган.

         От представената по делото административна преписка съдът установи, че жалбоподателят Д.Д. при подаване на четири броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил, съответно от 2003г., 2004г., 2005г. и 2008г. е посочил като свой постоянен адрес гр.***. Пред съда жалбоподателят е представил удостоверение за постоянен адрес, в което като такъв е посочен следния адрес: гр.***, който е постоянен адрес на лицето от 25.03.2011г. Представено е още и копие от личната карта на жалбоподателя, в която е вписан същия адрес.

         Актът за установяване на задължение по декларация, който е бил обжалван пред директора на дирекция „ПМДТ” съдържа данни за адресата, като срещу адрес за кореспонденция е записан актуалния от 2011г. постоянен адрес в гр.***. Въпреки, че самият административен орган при издаване на този акт е посочил правилния и меродавен към този момент постоянен адрес на лицето, от което става ясно, че на органа този адрес е бил известен, съобщаването на същия акт чрез „Български пощи” ЕАД е извършено на адреса, посочен в декларациите по чл.57, ал.1 от ЗМДТ, въпреки, че на органът е бил известен другият адрес, който е постоянен на лицето. На л.17 от делото се съдържа копие от известието за доставяне, в което е посочен адреса в гр. Поморие и отговорът на „Български пощи” ЕАД, че поканата е непотърсена. На л.18 и л.19 са приложени копия от протоколите, съставени от служители на Община Поморие на 05.06.2012г. и на 21.06.2012г., в които е отразено, че същите са посетили адреса на Д.Д. в гр. ***и лицето не е открито на този адрес при двете посещения.

         Съгласно чл.32, ал.1 от ДОПК връчване, чрез прилагане към досието се извършва, когато лицето, негов представител или пълномощник, определен да получава съобщения не е намерен на адреса за кореспонденция след най-малко две посещения през седем дни.

         В процесния случай по неясни причини, административния орган е предприел действия да връчи Акта за установяване на задължение по декларация на стар адрес на лицето, действително деклариран от това лице при подаване на декларациите по чл. 54 от ЗМДТ, при положение, че на самия орган, видно от отбелязания в акта адрес за кореспонденция, е бил известен регистрирания към този момент като постоянен адрес на това лице в гр. София. При тези данни твърденията на органа в мотивната част на обжалваното решение, че лицето не го е уведомило за промяна на адреса за кореспонденция са абсолютно необосновани от действията на същия орган, който при постановяване на обжалвания акт сам е записал верния адрес за кореспонденция, т.е. този адрес е бил известен на органа. Въпреки това той нито веднъж не е потърсил лицето на този адрес. След като не е извършил надлежно съобщаване, административният орган не може да приеме, че на адреса за кореспонденция не е намерено лицето, нито негов представител и да приложи реда по чл. 32 от ДОПК за връчване на съобщения.

         По изложените съображения съдът счита, че решението на директора на дирекция „ПМДТ” при община Поморие, което е обжалвано по делото, е постановено в противоречие с материалния закон, не е налице надлежно извършено съобщаване на АУЗД №АУ-000226/23.05.2012г. издадено от мл.експерт при дирекция „ПМДТ”, поради което не може да се приеме, че този акт е придобил стабилитет. Обратно, срокът му за обжалване по отношение на Д.Д.Д. не е започвал да тече, затова подадената от последния жалба до директора на дирекция „ПМДТ” при Община Поморие, вх.№ 94-Д-309-2/10.01.2013г. е допустима за разглеждане. Затова решението на директора на дирекция „ПМДТ” при Община Поморие следва да бъде отменено, а преписката върната на същия орган за произнасяне по същество.

            Мотивиран от изложеното и на основание чл.147, ал.3 от ДОПК, Административен съд Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ решение №АУ000226#1/16.01.2013г. издадено от директора на дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при Община Поморие.

         ВРЪЩА преписката на същия орган за разглеждане на жалбата на Д.Д. против АУЗД № АУ000226/23.05.2012г. по същество.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                        СЪДИЯ: