ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 15.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                                         две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

КНАХ   дело    номер    411   по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.15  часа се явиха:

 

За касатора – Агенция за държавна финансова инспекция гр. София, редовно призован, се явява юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

Ответникът по касационната жалба – Иб М.Иб, редовно призован, се явява лично и с адвокат К., упълномощен от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ К. - Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Моля да уважите касационната жалба. Няма да соча нови доказателства

АДВОКАТ К. - Оспорваме жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Моля да уважите жалбата, която считам, че е основателна. Нарушението е доказано по безспорен начин. От приложените писмени доказателства по приложената административната преписка, считам, че същото е установено от фактическа страна. Моля уважаемият съд, да постанови решение, с което да отмени решението на първоинстанционния съд и да потвърди наказателното постановление на основание и размер.

 

АДВОКАТ К. - Моля да оставите без уважение като неоснователна касационната жалба против решението на Айтоския районен съд и потвърдите същото като валидно, допустимо и правилно. Изцяло поддържам изложените доводи в писмената защита пред Айтоския районен съд, които за процесуална икономия предпочитам да не преповтарям. Само ще маркирам, че моят доверител няма качеството на субект на това нарушение, защото не е бил упълномощен от длъжностно лице по смисъла на чл.8, ал.1 от ЗОП. Представената заповед по делото, в хода пред Айтоския районен съд, № 502 от 08.11.2005 г. на Кмета на Община Руен, с която се „делегират права” и на която се позовава наказващия орган, се указа по категоричен начин, с писмо от Общината, че никога не е била връчвана на доверителят ми. Няма и гласни доказателства в тази насока от страна на наказващия орган. Изложил съм и други доводи в писмената защита пред Айтоския районен съд и ще Ви моля да постановите решение в този смисъл.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена. За да постанови оспореният пред Вас съдебен акт Айтоския районен съд е приел, че в хода на административното производство е допуснато съществено процесуално нарушение ограничило правото на защита на нарушителя, а именно: в наказателното постановление административнонаказващият орган не е взел отношение и не се е произнесъл по възражението против АУАН, депозирано от сочения нарушител. Считам, че не вземането на отношение по направени възражения, по същество не съставляват процесуални нарушения, а още по-малко от категорията на съществените такива. Самият факт, че след депозиране на възражението административнонаказващият орган постановява наказателно постановление, с което санкционира виновното лице, идва да покаже, че административнонаказващият орган е отхвърлил възражението като неоснователно. На следващо място в разпоредбата на чл.57, ал.1 от ЗАНН са посочени задължителните реквизити, които следва да съдържа наказателното постановление. В текста на тази норма никъде не е посочено като задължителен реквизит да бъде посочено становище или мотив от наказващият орган по депозирани възражения. В тази връзка считам, че в хода на административнонаказателното производство не е налице соченото от първоинстанционния Айтоски районен съд процесуално нарушение, поради което намирам решението на този съд за неправилно и незаконосъобразно. С оглед на това ще Ви моля да го отмените и да потвърдите постановеното наказателното постановление.

 

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ К. – В нашата писмена защита, по същество, пред Айтоския районен съд, която ние поддържаме, Вие ще обърнете внимание, че ние изключително се позоваваме на нарушения на материалния закон от страна на наказващия орган, доводи които ние изложихме и в днешното съдебно заседание, за които нямаше насрещни доводи нито от страна на наказващия орган, нито от прокурора. Дори да не се намерят за основателни доводите за процесуални нарушения, остават доводите ни за нарушение на материалния закон.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: