Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е

 

Номер 854                от 16.02.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на шестнадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 410 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 250 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба от П.Т.П. ЕГН ********** с адрес ***, чрез пълномощник адв. Р.П.В. от Бургаска адвокатска колегия със съдебен адрес *** против неоснователни действия на служители от РУ Поморие към ОДМВР Бургас, изразяващи се в неоснователно задържане на СРМПС (свидетелство за регистрация на МПС) и регистрационни табели. В така депозираната жалба е заявено, че от 19.11.2017 год. до момента, т.е. три месеца се задържат незаконосъобразно регистрационните табели и СРМПС на собствения на жалбоподателя лек автомобил „Тойота Корола Версо“ с рег. № А 5660 НВ, поради което е формулирано искане за постановяване на съдебен акт, с който да бъде разпоредено прекратяване на тези незаконосъобразни действия.

По повод така постъпилата жалба, с Разпореждане № 738/13.02.2018 год. съдията-докладчик е изискал от РУ Поморие при ОДМВР Бургас изпращане на пълната административна преписка по случая. В изпълнение на разпореждането, с писмо рег.№ 320000-1178/14.02.2018 год. на Началник на РУ Поморие е изпратено заверено копие от преписката, съдържаща Наказателно постановление № 17-0320-001256/23.11.2017 год. на Началник Група към ОДМВР Бургас, РУ Поморие, жалба чрез РУ Поморие до Районен съд Поморие, против наказателното постановление, Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) от 19.11.2017 год., съставен от полицейски служител в РУ Поморие, талон за медицинско изследване, АУАН от 19.11.2017 год., съставен от полицейски служител в РУ Камено, Наказателно постановление № 17-7779-000696 от 28.12.2017 год. на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ Камено, справка за нарушител/водач, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а от ЗДвП № 17-0320-000311/19.11.2017 год. на Началник Група към ОДМВР Бургас, РУ Поморие.

След като прецени твърденията, заявени в молбата и приложените към административната преписка материали, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 19.11.2017 год. около 10.30 часа жалбоподателя П.Т.П., като водач на собствения си лек автомобил „Тойота Корола Версо“ с рег. № А 5660 НВ е бил спрян от полицейски служители на РУ Поморие за проверка на път трети клас № 5906 на кръстовището за с. Каменар, посока гр. Каблешково. Извършена е била проверка за употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест 7410+“ ARSM-0078, като уреда е отчел наличие на алкохол с концентрация 0,55 промила. Данните са били показани на водача, като е бил издаден и талон за медицинско изследване на кръвта, каквото водача е отказал да направи. Във връзка с така констатираното, против П. е бил съставен АУАН с бланков № 051617/19.11.2017 год., в който е описано констатираното административно нарушение, квалифицирано като такова по чл. 5, ал. 3 от ЗДвП. В така съставения АУАН е вписано и обстоятелството, че се изземват и свидетелство за управление на МПС AJ75987815, 2 броя регистрационни табели А 5660 НВ и СРМРС № 008799239.

След извършената проверка и съставения АУАН, жалбоподателя е бил освободен, за да прибере автомобила си в с. Равнец. Същият ден – 19.11.2017 год. прибирайки автомобила, жалбоподателя е бил спрян от полицейски служители на РУ Камено в с. Равнец на ул. „Първи май“ до стопанския двор. След извършена проверка, против жалбоподателя е бил съставен втори АУАН, за това, че управлява МПС без свидетелство за управление на МПС, което е отнето същия ден от други полицейски служители при предходната проверка, което е квалифицирано като административно нарушение на чл. 150 от ЗДвП.

На 19.11.2017 год. Началник група към ОДМВР Бургас, РУ Поморие е постановил и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0320-000311/19.11.2017 год., с която на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е наложена на П.Т.П. ПАМ - прекратена регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 180 дни, като са отнети свидетелство за управление на МПС AJ75987815, 2 броя регистрационни табели А 5660 НВ и СРМРС № 008799239. По делото липсват доказателства, така постановената заповед да е била редовно връчена на жалбоподателя.

В последствие, Началник група към ОДМВР Бургас, РУ Поморие е издал Наказателно постановление № 17-0320-001256/23.11.2017 год., с което за извършено административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП на П.Т.П. е наложено административно наказание  глоба в размер на 500 лева и 6 месеца лишаване от право да управлява МПС. На 28.12.2017 год. и Началника на РУ Камено е издал против жалбоподателя Наказателно постановление № 17-7779-000696, с което, за извършеното административно нарушение по чл. 150а, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 1, т. 2 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 120 лева.

В сезиращата съда жалба са оспорени действията на полицейските органи при РУ Поморие към ОДМВР Бургас, насочени към изземване на СРМПС и регистрационните табели на собствения на жалбоподателя лек автомобил. Развити са подробни доводи и аргументи, че така осъществените действия са незаконосъобразни, като е формулирано и искане за постановяване на съдебен акт, с който да се разпореди преустановяване на тези действия.

След анализ на описаната фактическа обстановка, настоящия съдебен състав намира искането по реда на чл. 250 от АПК за отмяна на действията на полицейските органи при РУ Поморие, изразяващи се в неоснователно задържане на СРМПС и регистрационните табели за процесуално недопустимо по следните съображения:

С разпоредбата на чл. 250 от дял III, Глава ХV на АПК е регламентирана защита срещу всякакви фактически действия на административните органи и техните длъжностни лица, които не са административни актове и не се извършват в изпълнение на административни актове или закона. Обект на защита по  чл. 250, ал. 1 от АПК са застрашените или нарушени права от неоснователни действия на административен орган или длъжностно лице. Нормативно установеният критерий да се квалифицира определено фактическо действие на администрацията като неоснователно е то да не се основава на административен акт или на закона, т. е. да не е налице правно основание за извършването му. За да се предизвика разпоредената от цитираната правна норма последица - прекратяване на неоснователни действия, то следва да е налице отрицателна предпоставка - липса на административен акт, респективно липса на закон, които да обосновават извършването им. Наличието на акт на административен орган като основание за извършване на действията елиминира приложението на  чл. 250, ал. 1 от АПК и е пречка за постановяване спирането/прекратяването им. Следователно производството по този ред е допустимо в хипотезите, когато са налице фактически действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице (и в двата случая те са носители на властнически правомощия, овластени по силата на закона), които не произтичат от сочените основания, какъвто не е настоящия казус.

В настоящия случай, действията по изземване и задържане на СРМПС и регистрационните табели се основат на административен акт - Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0320-000311/19.11.2017 год. на Началник група към ОДМВР Бургас, РУ Поморие, с която на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е наложена на П.Т.П. ПАМ - прекратена регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 180 дни, като са отнети свидетелство за управление на МПС AJ75987815, 2 броя регистрационни табели А 5660 НВ и СРМРС № 008799239. В случая, обстоятелството, че административния акт не е редовно връчен на жалбоподателя се явява ирелевантно по отношение на производството по чл. 250 от АПК, като има значение единствено по отношение началото на срока за неговото оспорване. Освен наличието на постановен административен акт, въз основа на който са извършени оспорените действия, в случая е налице и нарочен законов текст, който регламентира и обосновава тези действия. Съгласно чл. 172, ал. 4 от ЗДвП, в случаите по чл. 171, т. 2, букви "в", "и", "к", "л", "м", "н" и т. 2а свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, а в случаите на чл. 171, т. 2а се изземват и табелите с регистрационен номер. Анализът на цитираната норма обосновава извод, че оспорените фактически действия – изземване на СРМПС и регистрационните табели се осъществяват едновременно със съставянето на АУАН. 

Наличието на административен акт и изричен законов текст, в изпълнение на които са осъществяваните фактически действия, налага извод, че търсената защита е извън предмета на производството по чл. 250 и сл. от АПК. С оглед на това, искането за прекратяване на тези фактически действия се явява процесуално недопустимо, поради което следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.Т.П. ЕГН ********** с адрес ***, чрез пълномощник адв. Р.П.В. от Бургаска адвокатска колегия със съдебен адрес *** за преустановяване на неоснователни действия на служители от РУ Поморие към ОДМВР Бургас, изразяващи се в неоснователно задържане на СРМПС (свидетелство за регистрация на МПС) и регистрационни табели.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 410/2018г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

 

Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: