ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и девети септември             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 410 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ К.М.А., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

ИЩЕЦЪТ А.: Да не се дава ход на делото, тъй като ги няма свидетелите.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, независимо от липсата на упълномощен защитник на ищеца. Моля да бъде даден ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА молба от  адвокат К., с която се прави искане да бъдат допуснати до разпит трима свидетели, както и да бъде назначена съдебно-медицинска експертиза, която, след като се запознае с приложените доказателства, да даде заключение за отрицателните въздействия върху здравословното и психическо състояние на ищеца в продължение на три години.

ИЩЕЦЪТ А.: Поддържам доказателствените искания в молбата на адвоката.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, не възразявам да бъдат уважени доказателствените искания на ищеца, но при редукция на свидетелите. Считам, че с оглед исковата молба, двама свидетели ще установят фактите, които цели да докаже ищецът.

Във връзка с искането за съдебно-медицинска експертиза, принципно не възразявам, но считам, че следва да се даде възможност на молителя да уточни комплексна съдебно-медицинска и психиатрична експертиза ли ще бъде, тъй като така, както е отразено в молбата, не става ясно какъв е петитумът на самото искане и на въпросите към експертизата, тъй като е посочено да се изясни здравословният статус и психичният статус на ищеца в резултат на пребиваване в затворническо помещение в продължение на три години, поради което считам, че е необходимо да се уточни.

 

Съдът по доказателствата счита, че искането да бъдат допуснати до разпит свидетели е допустимо и относимо към предмета на спора, като на основание чл. 159, ал. 2 ГПК до разпит следва да бъдат допуснати двама свидетели от поисканите трима.

Искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза съдът счита за неоснователно, тъй като за установяване на посочените в молбата факти не са необходими специални знания, поради което не са изпълнен изискванията на чл. 195, ал. 1 ГПК.

Съдът намира, че следва да приеме представените с отговора на ответника писмени доказателства.

Предвид гореизложеното,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с отговора на ответника писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит свидетелите С.С.Л. и И.Д.М., които да бъдат призовани чрез Началника на Затвора Бургас.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане до разпит на свидетеля Х.А.С..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

 

ИЩЕЦЪТ А.: Нямам други доказателствени искания на този етап.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам доказателствени искания.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.10.2016 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

Да се призоват свидетелите С.С.Л. и И.Д.М..

Да се изпрати призовка за ищеца К.М.А. ***.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: