ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 14.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 410 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ К.М.А., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д.К., преупълномощен с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото (л. 77).

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по искова молба на К.М.А., с която е предявен иск за претърпени неимуществени вреди в размер 20 000 лева за периода от 28.03.2013 г. до 17.02.2016 г., ведно със законната лихва за забавено плащане върху всяко ежедневно дължимо обезщетение до окончателно изплащане на сумите, претърпени от ищеца в следствие на лошите битови условия в мястото, където изтърпява наказание лишаване от свобода – липса на достатъчно жилищна площ, липса на достатъчно количество дневна светлина, отопление и проветрение, постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, липса на нормално обзавеждане на спалното помещение, нормални легла и дюшеци, липса на достатъчно разнообразна и калорична храна, облекло, липса на условия за двигателна активност. Ищецът твърди, че е претърпял дискомфорт и унижение, у него е било насадено чувство на страх и безпокойство, на незачитане и малоценност като човешко същество, преживял е стрес и лишения, надхвърлящи неизбежното ниво на законно допустимото страдание

Съдът ДОКЛАДВА постъпилия от ответника отговор на исковата молба и доказателствата към него.

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме исковата молба. В молбата уточнение сме заявили, че след като се запознаем с отговора на ответника, евентуално с въпросите, които са поставени там, ще посочим двама души свидетели, евентуално ще поискаме назначаване на експертизи, но не съм получил до сега отговора от ответника.

Съдът ВРЪЧВА на адвокат К. препис от отговора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на исковата молба.

АДВОКАТ К.: Моля да ми бъде дадена възможност за запознаване с представените с отговора доказателства и да направя доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо председател, оспорвам изцяло и по основание, и по размер предявения риск.

Противопоставям се на последното доказателствено искане за  привличане на трето лице – помагач Хелзинкски комитет, тъй като не е уточнено какво ще се доказва с техните показания. Смятам, че с негови съкилийници може да бъде доказано какви вреди е претърпял лично той. По останалите доказателствени искания считам, че материалите, които съм представил с писмения отговор изцяло задоволяват претенциите в уточнителната молба. В този смисъл ми е становището.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Исковата молбата считам, че е допустима.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ счита за неоснователно искането за привличане като трето лице – помагач на Българския хелзинкски комитет, тъй като настоящото производство е по реда на чл. 203 и сл. от АПК във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ, а в АПК не е предвидена процесуална възможност за конституиране на трето лице – помагач. Не са налице и условията за това в ГПК.

Съдът счита, че следва да даде възможност на ищеца да се запознае с връчения му в днешно съдебно заседание отговор на ответника и доказателствата към него, след което да направи конкретни доказателствени искания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за конституиране на трето лице – помагач Български хелзинкски комитет.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на ищеца да се запознае с представения от ответника отговор и доказателствата към него и да изрази становище в 10-дневен срок от днес, като му УКАЗВА, че в същия срок следва да направи и доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Няма да соча доказателства

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото от 29.09.2016 от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да се изпрати призовка на ищеца в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: