ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 28.05.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми май                          две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 410 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 11,18 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.И.Д., редовно уведомен, не се явява. За него адв. К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

         За ОТВЕТНИКА - Директор на ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт E..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Ж.И.Д. срещу Решение № 1/06.01.2014 г., на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е потвърден отказът за публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас, постановен с изх.№ 21656/05.12.2013 г. Към жалбата са приложени съобщения за доброволно изпълнение и молба-възражение. Ответникът е представил копие от преписката, по която е издаден оспорения акт.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ E.: Оспорваме така подадената жалба. Други доказателства няма да сочим.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

 

                                  О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и представеното копие от преписката.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата ни и да ни присъдите разноските съобразно представения списък за разноските по чл. 80 от ГПК.

От документите приложени в административната преписка е видно, че първото действие насочено към принудително изпълнение към процесните три фиша е обективирано в съобщение за доброволно изпълнение №  0627/2013/000001, което е получено на 29.01.2014 г. Искам да подчертая, че с това съобщение жалбоподателят е уведомен, че за тези фишове има образувано изпълнително дело № 627 от 2013 г. Това опровергава отбелязаното в атакуваното решение на директора на ТД на НАП, че за тези фишове имало образувани дела под № 943414-28/22.12.20011 г., 589931-28/01.09.2011 г. и 649836-28/20.07.2011 г.

Съгласно чл. 226 от ДОПК, публичният изпълнител в изпълнение на правомощията си издава постановление и разпореждане за всяко изпълнително действие и съставя протокол. По тази преписка няма нито едно доказателство за действие на публичния изпълнител по посочените три броя изпълнителни дела. Безспорно е, че фишовете са влезли в сила съответно на 24.06.2010 г., 24.08.2010 г. и на 28.04.2011 г. и това съгласно чл. 82, ал. 2, изречение 1, предложение 1 от ЗАНН е моментът, от който започва да тече давността на събирането на тези вземания. Безспорно е, че действието на чл. 82 от ЗАНН определя 2-годишен давностен срок за вземане на глобите и определя съгласно срока по ДОПК – чл. 171, ал. 1 допуска да бъде предвиден по-кратък срок за погасяване на публичните вземания, като именно този срок е определен в чл. 82, ал. 1 от ЗАНН. Няма основание да се приеме тезата на ответника, че след прекъсване на давността (която не е налице), срокът на новата давност не е 2 г., а общата 5-годишна давност по ДОПК.

Нормата на чл. 82, ал. 4 от ЗАНН изключва единствено и само основанията на погасителна давност по предходната ал. 3 и не обосновава извода, че при погасяване на давността започва да тече давност, уредена по ДОПК. Позоваването на това, че фишовете били въведени в електронния регистър на НАП, въвеждането им не представлява акт по смисъла на чл. 226, ал. 1 и 2 от ДОПК, което не прекъсва давността.

Моля да имате предвид съображенията, изложени в жалбата до ТД на НАП, както и да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки.

         ЮРИСКОНСУЛТ E.: От внесената административна преписка е видно, че жалбоподателят е извършил три нарушения, за които е санкциониран с фишове и глоби. Те са изпратени към нас за да ги заплати по доброволен път и съответно са изпратени в ТД на НАП гр. Ямбол за събиране. На същия са изпратени покани за доброволно изпълнение и те не са заплатени и затова са образувани изпълнителни дела за принудително събиране на тези вземания. Тъй като те се явяват публични задължения, които са посочени в ЗАНН да се събират по реда на ДОПК и тъй като в случая имаме образувано изпълнително производство е пристъпено към тяхното събиране. Давностният срок по ЗАНН не може да бъде приключен, тъй като е по реда на ДОПК. Не мога да приема твърдението, че поканата, която е изпратена от публичния изпълнител се явява едно ново дело, което се отнася за тези събирания, които са обединени. В случая не може да се приложи института на погасителната давност по реда на ДОПК. Тази 5-годишна давност е изтекла.

Моля да постановите съдебен акт, с който да бъде потвърдено издаденото решение, с което е отказано да бъдат погасени по давност тези публични задължения.

         РЕПЛИКА НА АДВ. К.: Искам да опровергая твърдението, че на жалбоподателя са изпратени покани. Няма такива данни по делото.

         Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 3-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: