О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 519           Година 05.03.2012        Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на пети март две хиляди и тринадесета година, в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

Секретаря 

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 410 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството е по реда на чл.134, ал.5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на „Стар Принт” ЕООД, гр.***,  представлявано от Г.Г.Г. срещу решение № 2/04.01.2013г. на Директора на Териториална дирекция на  Национална агенция по приходите гр.Бургас, с което на основание чл.133, ал.4 от ДОПК е оставено без разглеждане искането му за изменение на влязъл в сила ревизионен акт № 2000333/07.12.2007г.. Счита решението за неправилно, незаконосъобразно и несъобразено с приложените писмени доказателства. Сочи че са налице предпоставките на чл.133, ал.1 от ДОПК - влязъл в сила ревизионен акт № 2000333/07.12.2007г., който не е обжалван по съдебен ред, както и тези на чл.134, ал.3 от ДОПК , тъй като искането е подадено в тримесечен срок от узнаване на основанието за изменение. Не оспорва, че срока по чл.109 от ДОПК е изтекъл, тъй като са изтекли пет години от изтичане на годината, в която е подадена декларацията, но твърди, че този срок не е приклузивен, а давностен, като дружеството не желае да се ползва от така изтеклата давност, поради което незаконосъобразно е отказано да се разгледа искането за изменение.

Ответникът - Директора на Териториална дирекция на  Национална агенция по приходите гр.Бургас, представя административната преписка по издаване на оспореното решение и не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.134 ал.5 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

С искане вх.№ ИТ-00-17273/06.12.2012г., от името на „Старт Принт” ЕООД, на основание чл.133 и следващите от ДОПК е поискано изменение на влязъл в сила ревизионен акт № 2000333/07.12.2007г., с твърдението за наличие на нови обстоятелства и нови писмени доказателства от съществено значение за определяне на данъчните задължения, които не са могли да бъдат известни на данъчния орган до влизане в сила на данъчния акт.

С резолюция за извършване на проверка № 1219157/11.12.2012г. е определено на „Старт Принт” ЕООД да се извърши проверка, която да установи наличие или липса на основание за изменение на задължения за данъци по направеното искане за изменение на ревизионен акт № 2000333/07.12.2007г., като е определен срок до 18.12.2012г. за извършване на проверката.

Протокол № 1219157/15.12.2012г. е съставен за извършената проверка. В него е посочено, че проверката е установила, че представените ксерокопия на договори, товарителници и банкови извлечения и др. приложени към искането са били проверени в хода на ревизията. Посочено е, че констатациите са изградени на получени отговори по насрещни проверки, както и наличия на обстоятелства на основание чл.14, ал.1 от ЗКПО, по ЗДДС установена липса на доставка, повторно ползван ДК, неначислен ДК от доставчика.

С решение № 2/04.01.2013г. на Директора на Териториална дирекция на  Национална агенция по приходите, на основание чл.133, ал.4 от ДОПК е оставено без разглеждане направеното искане за изменение на влязъл в сила ревизионен акт № 2000333/07.12.2007г.. В мотивите на решението е прието, че искането е направено от лице притежаващо активна процесуална легитимация да оспорва административния акт и да направи искане за изменение. Приложените към искането писмени доказателства, не удостоверяват нови обстоятелства и не представляват нови писмени доказателства от съществено значение за установяване на задълженията за данъци. С ревизионния акт са определени задължения за периода 11.03.2002г.-31.12.2005г. по ЗКПО и за периода 01.02.2004г.-31.05.2006г. по ЗДДС и към момента на подаване на искането - 06.12.2012г., срока по чл.109 от ДОПК за възлагане на ревизия е изтекъл на 31.12.2011г., поради което и срока по чл.134, ал.3 от ДОПК за подаване на искане за изменение на определените с ревизионния акт задължения също е изтекъл.

Административен съд гр.Бургас, предвид установената фактическа обстановка и приложените по делото  доказателства, като съобрази приложимите законови разпоредби, намира жалбата за неоснователна, а обжалвания административен акт за постановен от компетентен орган, при спазване на установената форма, процесуалноправните и материалноправните разпоредби на закона.

Съгласно чл.133, ал.1 от ДОПК,  задължение за данъци или задължителни осигурителни вноски, определено с влязъл в сила ревизионен акт, който не е бил обжалван по съдебен ред, може да бъде изменено по инициатива на органа по приходите или по молба на ревизираното лице, като в ал.2 са посочени основанията при наличието на които задълженията се изменя.

Съгласно чл.134, ал.3 от ДОПК, изменението е допустимо, ако заповедта за възлагане на ревизията е издадена или искането за изменение е подадено в тримесечен срок от узнаване на основанието за изменение и до изтичането на срока по чл.109.

Съгласно чл.109, ал.1 от ДОПК, Не се образува производство за установяване на задължения за данъци по този кодекс, когато са изтекли 5 години от изтичането на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде подадена декларация.

Предвидените от законодателя срокове в нормата на чл.134, ал.3 от ДОПК са преклузивни, а не давностни, както твърди жалбоподателя, тъй като те са условие за допустимост на производството и с тяхното изтичане се погасява възможността да се образува производство за изменение на задълженията за данъци и осигурителни вноски, уредено в глава ХVІ, раздел ІІ на ДОПК. За разлика от давностните срокове, преклузивните се прилагат служебно, без да е необходимо да е направено нарочно искане за това и с тяхното изтичане се погасява съответното право, в случая правото да се изменят задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски, определени с влязъл в сила ревизионен акт, който не е бил обжалван по съдебен ред.

В случая с ревизионния акт са установени задължения на дружеството за периода 11.03.2002г.-31.12.2005г. по ЗКПО и за периода 01.02.2004г.-31.05.2006г. по ЗДДС. По отношение на задълженията по ЗКПО срока по чл.109, ал.1 от ДОПК за отделните данъчни периоди е започнал да тече на 31.12.2003г., 31.12.2004г., 31.12.2005г. и 31.12.2006г. и е изтекъл на 31.12.2008г., 31.12.2009г., 31.12.2010г. и 31.12.2011г… По отношение на установените с ревизионния акт задължения по ЗДДС, срока по чл.109, ал.1 от ДОПК за данъчните период от 01.02.2004г. до 30.11.2004г. е започнал да тече на 31.12.2004г. и е изтекъл на 31.12.2009г., за данъчните период от 01.12.2004г. до 30.11.2005г. е започнал да тече на 31.12.2005г. и е изтекъл на 31.12.2010г. и за данъчните период от 01.12.2005г. до 31.05.2006г. е започнал да тече на 31.12.2006г. и е изтекъл на 31.12.2011г..

Искането за изменението е направено на 06.12.2012г., след като срока по чл.109 от ДОПК е изтекъл на 31.12.2011г., по отношение на всички установени данъчни  задължения с ревизионния акт, чието изменение се иска, което обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя, поради производството по чл.133 и следващите от ДОПК е процесуално недопустимо и правилно подаденото от името на дружеството искане е оставено без разглеждане с процесното решение.

С оглед на изложеното жалбата на „Стар Принт” ЕООД, гр.Сливен, против решение № 2/04.01.2013г. на Директора на ТД на  НАП гр.Бургас е неоснователна и следва да бъде отхвърлена

Съгласно чл.134, ал.5 от ДОПК, настоящото определение не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Стар Принт” ЕООД, гр.***,  представлявано от Г.Г.Г. срещу решение № 2/04.01.2013г. на Директора на Териториална дирекция на  Национална агенция по приходите гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: