Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       800           19.05.2012г.                        град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:   1. Станимир Христов

                            2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 410 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на директора на ТД на НАП - Бургас против решение № 46/30.01.2012г., постановено по НАХД № 3517/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 32808-О-0019962/12.05.2011г. и наложената на „Мусти - 83” ЕООД със седалище и адрес на управление с.***, представлявано от М.Ю.Ю., имуществена санкция в размер на 500 лева на осн. чл.181 от Закон за данък за добавена стойност за нарушение на за нарушение на чл.125, ал.5 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът - „Мусти - 83” ЕООД не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

 Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на „Мусти - 83” ЕООД против наказателно постановление № 32808-О-0019962/12.05.2011г., издадено от директора на ТД на НАП - Бургас и наложената на търговеца имуществена санкция в размер на 500 лева на осн. чл. 181 от ЗДДС за нарушение на чл.125, ал.5 от ЗДДС. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на БРС отменя наказателното постановление. Счита, че наказателното постановление е издадено при допуснато съществено процесуално нарушение относно ненадлежното възобновяване на спряното административнонаказателно производство. Приема за установено от фактическа страна, че при извършена през месец юни 2010г. проверка чрез съпоставка на регистрираните по ЗДДС лица и лицата, подали справка-декларация по ЗДДС за месец май 2010г. е констатирано, че „Мусти - 83” ЕООД не е подал в срок до 14.06.2010г. справка-декларация по ЗДДС и информация от отчетните регистри, вкл. на магнитен носител за месец май 2010г. С оглед на това до дружеството е изпратена покана с изх. № ИТ-00-7710/16.06.2010г. да се яви в ТД на НАП – Бургас за подаване на справка-декларация по ЗДДС и за съставяне на АУАН. Тъй като на посочената в поканата дата търговецът или негов упълномощен представител не се явява, актът е съставен  при условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН. На 11.10.2010г. на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН е спряно административното производство, като впоследствие е възобновено на 23.02.2011г. Въз основа на така съставения АУАН е издадено атакуваното наказателно постановление. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Видно от направеното в АУАН отбелязване на 11.10.2010г. образуваното с него административнонаказателно производство е спряно на основание чл.43, ал.6 от ЗАНН. Съгласно разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН, когато нарушителят след щателно издирване не може да бъде намерен, това се отбелязва в акта и производството се спира. Спиране на производството е допустимо от закона, само когато са извършени всички необходими действия по издирване на нарушителя и са налице данни, че въпреки щателното издирване не е намерен. Сезираният съдебен състав напълно споделя мотивите на първоинстанционния съд за липса на безспорни доказателства относно надлежното спиране на конкретното производство. С протокол № 0059407/11.10.2010г. е обективирано едно посещение на длъжностни лица от ТД на НАП - Бургас на декларирания от ответника по касация адрес за кореспонденция с цел връчване на съставения му АУАН, като не са открити нито представляващият, нито упълномощено лице. Това еднократно действие от страна на приходната администрация не може да обоснове категоричен извод за проведено „щателно издирване”. Следователно прилагането на разпоредбата на чл.43, ал.6 от ЗАНН в конкретния случай е станало при липсата на изискуемите законови предпоставки. С оглед на това следва да се приеме, че наказателното постановление е издадено в нарушение на разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН, съгласно която образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставяне на акта. В настоящия случай АУАН е съставен на 10.08.2010г., а наказателното постановление е издадено на 12.05.2011г., т.е. девет месеца по-късно.

Като е достигнал до изводи, аналогични на изложените, Бургаският районен съд е постановил законосъобразен съдебен акт. Същият е обоснован с оглед на събраните по делото доказателства и съответен на приложимия процесуален и материален закон. В настоящото касационно административно производство не се сочат убедителни доводи, които да променят изводите на съда. Не са налице основания за отмяна на обжалваното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от изложеното, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 46/30.01.2012г., постановено по НАХД № 3517/2011г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 32808-О-0019962/12.05.2011г., издадено от директора на ТД на НАП - Бургас и наложената на „Мусти - 83” ЕООД със седалище и адрес на управление с.***, представлявано от М.Ю.Ю., имуществена санкция в размер на 500 лева на осн. чл.181 от Закон за данък за добавена стойност за нарушение на за нарушение на чл.125, ал.5 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………

 

ЧЛЕНОВЕ:1………………………...........  

 

          2.……………………...............