ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 01.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи април                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

КНАХ   дело    номер    410    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.50 часа се явиха:

Касаторът  Иб М.Иб, редовно призован, се явява лично и с адвокат К., упълномощен от по-рано.

За ответника по касационната жалба – Агенция за държавна финансова инспекция – София, редовно призован, се явява главен юрисконсулт К.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

        

Становище по хода на делото:

         СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ К. – Поддържам касационната жалба. Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът с оглед становищата на страните намира, че делото е изяснено от фактическа страна, следва да приключи събирането на доказателствата и да даде ход по същество, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

АДВОКАТ К. – Моля да уважите касационната жалба. Изцяло поддържам  касационно отменителните основания и подкрепящите ги доводи изложени в касационната жалба. Излагам допълнителни доводи за нарушение на материалния закон от страна на Айтоския районен съд и от наказващия орган, както и че съставът на административното нарушение по чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ е неприложим в настоящия случай, защото този състав има субсидиарен характер.

Представям допълнителни писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Обжалваното решение е постановено в съответствие с материалния закон и при стриктно спазване на  процесуалните правила.  Съставът на административното нарушение по чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ пряко кореспондира със състава на деянието посочено в наказателното постановление. В мотивите на  обжалваното решение Айтоския районен съд е приел за доказано, че жалбоподателят е осъществил деянието виновно, при форма на вина – пряк умисъл, като същият е съзнавал обществено опасният характер на деянието. В тази връзка Ви моля да потвърдите решението на Айтоския районен съд като правилно и законосъобразно.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Считам, че от събраните пред Айтоския районен съд писмени и гласни доказателства по безспорен начин се установява допуснатото от касатора административно нарушение. Също така намирам, че в хода на административнонаказателното производство развило се пред административнонаказващия орган не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване правото на защита на нарушителя. С оглед на това считам, че постановеното решение от Айтоския районен съд и потвърденото с него наказателно постановление е правилно и законосъобразно. Ще Ви моля за решение в този смисъл.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: