О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  627                  от 19.03.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на деветнадесети март две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 40 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 40, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Д.Н.Д. ЕГН ********** със съдебен адрес *** срещу мълчалив отказ на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД с ЕИК 812115210 за постановяване на акт за тълкуване по молба на жалбоподателя с вх. № К-1092-111/14.11.2017 год. Заявено е, че оспорения мълчалив отказ е незаконосъобразен, като в подкрепа на това твърдение са развити подробни доводи и аргументи.

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 80/05.01.2018 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на 01.02.2018 год. лично от жалбоподателя Д.. В указания срок (08.02.2018г. включително) и до настоящия момент жалбоподателя не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.Д. ЕГН ********** със съдебен адрес *** срещу мълчалив отказ на Изпълнителния директор на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД с ЕИК 812115210 за постановяване на акт за тълкуване по молба на жалбоподателя с вх. № К-1092-111/14.11.2017 год.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 40/2018г. по описа на Административен съд– гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: