ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 40 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.Г.Е., редовно призована, се явява лично и с адв. С., надлежно преупълномощена от адв. Ц., който е надлежно упълномощен да представлява жалбоподателката по делото.

За ответника - кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт С.Б., надлежно упълномощена, с пълномощно на лист 145 по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Производството е по реда на чл. 176 от АПК.

След постановяване на решение съдът е сeзиран от жалбоподателката с искане на основание чл.176 от АПК да допълни решението си като в молбата се твърди, че съдът не се е произнесъл по цялото искане.

След като молбата е съобщена на ответната страна по делото, е постъпило становище от юрисконсулт Б., с което се иска молбата да бъде оставена без уважение.

 

АДВ. С.: Поддържаме молбата за допълване на постановеното решение. Спорим по въведените аргументи от Община Бургас в становището, като моля при извършването на анализ на всички факти по делото да приемете, че допустимостта по чл. 27 от АПК е различна от тази на оспорването по настоящия мълчалив отказ. В тази връзка считаме, че указанията, които сте дали с постановеното решение, имат за цел проверка на допустимостта на искането на доверителката ми до кмета, но по реда на чл.27 от АПК, което е в противоречие с указанията в постановеното определение на ВАС, с което настоящото дело бе върнато за разглеждане при Вас. Считаме, че кметът на Община Бургас не е компетентен да прецени налице ли са предпоставките за издаване на този акт, а той е обвързан с решението на Общинския съвет и считаме, че съдът е следвало да му откаже да издаде този акт, като му определи подходящ срок за това. Именно за това считаме, че съдът не се е произнесъл за цялото ни искане. Това е направено с първоначалната ни жалба и това са всичките ни искания. Няма да представяме други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

ЮК.Б.: Допълнителни доказателства няма да соча. Оспорвам молбата за допълване на решението. Поддържаме изцяло становището, което сме представили допълнително.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. С.: Моля да уважите подадената от нас молба за допълване, като допълните решение № 26/05.01.2018 г., като се произнесете по цялото искане, направено с жалбата, а именно: да укажете на кмета на Община Бургас да издаде заповед, с която в изпълнение на взетото решение от 28.05.1999 г. на Общински съвет Бургас да извърши продажба, като ме определи за купувач и ми предостави срок за заплащане на продажната цена на ползвания от мен под наем имот, представляващ апартамент на ул. ***, като му укажете и срок за това. Молим съда при съблюдаване на законосъобразността на нашето искане за допълване на решението, да вземе предвид и факта, че решението на Общински съвет Бургас от 1999 г. има за цел да започне процедура по изкупуване на общинския имот, по отношение на който правомощието има единствено моят доверител. Видно от преписката, приложена по делото, същата многократно е изявявала искане за закупуване, но процедурата по нейната реализация не е инициирана от кмета на Община Бургас.

ЮК.Б.: Моля да оставите без уважение молбата от М.Г.Е. за допълване на решение № 26/05.01.2018 г. Считам същата за изцяло неоснователна. Смятам, че мотивите, изложени днес, касаят спора по същество и те разполагат с възможността да оспорят решението пред ВАС. Считам, че предметът на спора е изчерпан и съдът се е произнесъл по цялото искане на жалбоподателя.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30  часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: