О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 404/10.03.2017 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, в закрито заседание на десети март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                    СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д.№ 40/2017 година

 

Производството е образувано по жалба от М.Г.Е. ***, офис 3 против твърдян мълчалив отказ на кмета на Община Бургас по заявление вх. № 94.01.28501/5/23.11.2016 година за издаване на заповед за извършване на продажба на общинско жилище в изпълнение на решение на Общински съвет – Бургас (ОбС) от 28.05.1999 година (лист 15 - 16).

В жалбата се поддържа, че М.Е., въз основа на влязло в сила решение на ОбС от 28.05.1999 година (лист 6-8), има правото да закупи ползвания от нея, като наемател, недвижим имот – общинска собственост, представляващ апартамент в град Бургас, улица „Антим I“ ***. Според жалбоподателя, въпреки, че е бил сезиран по надлежния ред и въпреки наличието на необходимите предпоставки, кметът на общината не се произнесъл със заповед, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (Наредбата), с оглед на което е налице мълчалив отказ за произнасяне.

Иска се отмяна на мълчаливия отказ.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства, тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, посочен от жалбоподателя, приема жалбата за процесуално недопустима, поради следните съображения:

В конкретния случай, с подаденото заявление с вх. № 94-01-2/8501/23.12.2016 година, М.Е. е отправила искане до кмета на Община Бургас, да издаде заповед, с която в изпълнение на т.I от решение № 45 от 28.05.1999 година на ОбС и съгласно чл.41 ал.1 от Наредбата, да извърши продажба на ползвания под наем от нея апартамент, като я определи за купувач и й предостави подходящ срок за заплащане на продажната цена.

Процедурата и законовите изискванията за настаняване и закупуване на общинско жилище са регламентирани в глава V от Закона за общинската собственост (ЗОбС). Съгласно чл. 42 ал.1 от ЗОбС, по своето предназначение общинските жилища са: жилища за настаняване под наем, жилища за продажба, замяна, обезщетяване на бивши собственици на отчуждени имоти, ведомствени жилища и резервни жилища. Предназначението на жилищата се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Предназначението на жилищата може да се променя съобразно потребностите на общината.

Разпоредбата на чл. 47 ал.1 т.3 от ЗОбС допуска възможността общинско жилище предназначено за продажба след решение на Общинския съвет да бъде продадено на лице, отговарящо на условията за закупуването му, определени в Наредбата по чл. 45а ал.1 от ЗОС, към която изрично препраща чл. 45а ал.3 от ЗОС. Такава е Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища приета от Общински съвет – Бургас.

Нормата на чл.41 ал.1 от Наредбата предвижда, че въз основа на решението на ОбС кметът на общината извършва продажба на определените за продажба жилища, като издава заповед, която се връчва на кандидат-купувача.

Заповедта на кмета, съдържа характеристиките на индивидуален административен акт, но единствено в частта, с която се разпорежда извършване на продажба, т.е въз основа на предхождащото решение на ОбС се констатира признатото правото на определено лице – наемател да закупи съответното общинско жилище. Предвид това, неиздаването на тази заповед представлява мълчалив отказ по смисъла на чл.58 ал.1 от АПК и подлежи на обжалване по реда на АПК.

Правният институт на мълчаливия отказ е уреден в разпоредбата на чл.58 от АПК и възниква тогава, когато компетентният да се произнесе с административен акт орган не стори това в предвидения срок. При мълчаливия отказ липсва волеизявление, но тази липса е приравнена на административен акт по силата на законовата фикция, с оглед гаранция за правото на защита на гражданите и организациите срещу бездействието на административните органи.

В изпълнение на разпореждане № 828/07.02.2017 година, органът е изпратил административната преписка по обжалвания отказа, видно от която М.Е. многократно през годините е отправяла молби за закупуване на процесния недвижим имот. В отговор на тези искания, административния орган е отказвал да извърши продажбата на общинското жилище. Така с уведомление/писмо от 29.02.2000 година (лист 58) и уведомление/писмо от 11.08.2000 година (лист 53), адресирани до жалбоподателя, компетентният административен орган е обективирал отказа си да извърши продажбата на общинското жилище, поради отпадане предпоставките предвидени в закона. Отделно, по заявление вх. № 94-01-1974/13.06.2016 година от М.Е. не е формирано изрично волеизявление, т.е. налице е мълчалив отказ, който е бил известен на заявителя към 23.08.2016 година, според съдържанието на жалба, подадена до кмета и министър – председателя (лист 28 - 30). В административната преписка няма данни, а и жалбоподателят не твърди тези предходни изрични и мълчаливи откази за издаване на заповед за продажба на жилището да са били оспорени по съдебен ред, съответно – да са били отменяни, въпреки, че са й станали известни, косвено доказателство за което е и писмото с дата 12.05.2016 година до кмета на общината (лист 37).

С оглед на това, че са налице предходни неоспорени изрични писмени (и мълчаливи) откази от кмета на общината да извърши продажбата на общинско жилище на М.Е., които не са обжалвани, не може да се приеме, че по конкретния казус е формиран мълчалив отказ, подлежащ на съдебен контрол. Изричните писмени откази са влезли в сила. Влязъл в сила е и мълчаливият отказ по заявление вх. № 94-01-1974/13.06.2016 година.

Предвид изложените съображения, жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от М.Г.Е. ***, офис 3 против твърдян мълчалив отказ на кмета на Община Бургас по заявление вх. № 94.01.28501/5/23.11.2016 година за издаване на заповед за извършване на продажба на общинско жилище.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 40/2017 година.

 

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: