ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 40 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:51 часа се явиха:

 

Жалбоподателката М.Г.Е., редовно призована, не се явява лично. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Ц., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника - кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт С.Б., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против мълчалив отказ на кмета на община Бургас да се произнесе по заявление на жалбоподателката вх.№ 94.01.28501/5/23.11.2016г. за издаване на заповед за извършване на продажба на общинско жилище в изпълнение на решение на Общински съвет Бургас от 28.05.1999г.

 

АДВОКАТ Ц.: Поддържам жалбата. По отношение на представените от Община Бургас писмени доказателства, моля да приемете тази молба, която представям с копие за ответника, в която съм описал оспорени документи по конкретни страници. В основни линии оспорените писмени доказателства се отнасят до обстоятелството, че с тях община Бургас цели да установи факта, че доверителката ми е била уведомявана многократно с откази за провеждане на процедура по продажба на процесния недвижим имот. Считам, че нито едно от тези писмени доказателства, изброени в молбата, не са връчени надлежно на доверителката ми. Всички тези писма са с предметен обхват, който не засяга предмета на делото, тъй като отказите се отнасят до качеството на наемател на процесния имот на доверителката ми, а се неотносими към обстоятелството, че тя има право да закупи имота и че то е възникнало още през 1999г. Всички последващи откази с основания, че същата не отговаря на изискванията на Наредбата за ползване на процесния имот са неотносими.

Оспорвам и Наредбата, именно относно обстоятелството, че същата е издадена през 2009г. и регулира правоотношения, които не са предмет на настоящия спор.

Не оспорвам автентичност и вярност на оспорените документи.

Нямам други искания по доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Възразявам срещу оспорването по всички 7 точки посочени в днес представената молба. Считам, че от първа до седма точка документацията е била съдържана в Общинско предприятие „Общински имоти“ и това е част от административната преписка. С молба съм изискала от ОП „Общински имоти“ да ни представят преписката.

Възразявам и срещу оспорването на Наредбата, тъй като към настоящия момент, когато г-жа Е. е подала заявлението, има действаща Наредба от 2005 г., а в момента се обжалва мълчалив отказ, ние твърдим, че не е налице и мълчалив отказ.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателката с жалбата писмени доказателства, описани в самата жалба на л.2 от гърба.

 

По отношение оспорването направено от процесуалния представител на жалбоподателката съдът счита, че изброените от адвокат Ц. писмени доказателства, съдържащи се в административната преписка следва да бъдат обсъдени в крайния съдебен акт, както по отношение на тяхната доказателствена стойност и значение към предмета на съдебния спор, така и относно твърдения от адвокат Ц. факт, че изброените шест писма не са връчвани на неговата доверителка, а за да ги обсъди съдът, следва да се приемат като доказателства по делото.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно придружителни писма на.л.14 и л.103 от делото.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Ц.: Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата по изложените в нея аргументи.

Считам, че основния правен въпрос е дали към 28.05.1999г. доверителката ми е придобила правно основание да реализира правото си да придобие процесния недвижим имот, доколкото административният акт, предмет на производството, следва да бъде издаден при условията на обвързана компетентност и тъй като кметът не е изпълнил тези свои задължения, считам, че за доверителката ми има правен интерес и правно основание да иска отмяна на административния акт (мълчалив отказ), и съответно да задължите административния орган да постанови акта си и в условията на обвързана компетентност, да изпълни решението на Общински съвет Бургас.

Моля да ни присъдите разноски по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без уважение жалбата на М.Г.Е. против твърдения мълчалив отказ като неоснователна и недоказана.

Съгласно разпоредбата на чл.37 от Наредбата, общинско жилище може да бъде продавано, ако са налице определени условия. Изискванията за закупуване на общинско жилище е кандидатът да отговаря на определени условия, трябва да бъде спазена ал.1 на чл.1 от Общинската наредба. В настоящия случай жалбоподателката, освен заявление за закупуване на жилище, е трябвало да подаде и съпътстващите декларации.

В случая считаме, че не е налице мълчалив отказ от страна на община Бургас , тъй като считаме, че същата не е имала задължение да се произнася само по отделното заявление, тъй като не са спазени изискванията за подаване на същото. В настоящия случай считаме, че не е налице и обвързана компетентност по решение на общинския съвет от 1999г. до настоящия момент. Тогава е взето решение, в което г-жа Е. е отговаряла на условията за покупка, но са възникнали множество обстоятелства, водени са дела, мисля, че и дохода на жалбоподателката е надвишен. Считаме, че през годините има множество обстоятелства да се откаже продаване на жилище на г-жа Е..

Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна.

Моля също така да приемете и възражение срещу адвокатския хонорар като прекомерен.

Моля да ни бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.07 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: